KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: modul licenca

Organizator

Društvo MSBZT Maribor; Društvo MSBZT Ljubljana; Društvo MSBZT Celje; Društvo MSBZT Novo Mesto; Društvo MSBZT Pomurja; Društvo MSBZT Koper; Društvo MSBZT Nova Gorica, Društvo MSBZT Gorenjske, Društvo MSBZT Ptuj - Ormož, Društvo MSBZT Koroške in Društvo MSBZT Velenje

Datum & čas

12/2/2021

08:30

Lokacija

v spletnem okolju MS Teams.

8.45 – 9.00

Program strokovnega srečanja

Prijava udeležencev v spletno okolje (povabilo udeleženci prejmejo na meil, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje)

9.00 – 9.45

Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja Ksenija Pirš, mag. zdr. ved, predsednica regijskega strokovnega DMSBZT Maribor

Namesto uvoda: Kakovost in spremembe – stanje duha?

Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu

9.45 – 10.30

Sistemi vodenja kakovosti mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg.

Kaj je sistem nasploh in kaj so sistemi kakovosti, Zahteve standardov kakovosti

Procesni pristop

Ciklus nenehnih izboljšav (PDCA)

10.30 – 11.15

Orodja in metode za izboljševanje kakovosti in varnosti mag. Jožica Tomažič, univ. dipl. org.

Standardi, klinične poti, protokoli, kazalniki kakovosti, MM konference, vzročno posledične analize

Varnostni pogovori/ varnostne vizite

11.15 – 12.00

Odkloni/varnostni zapleti v zdravstveni obravnavi z vidika zdravstvene in babiške nege Danijela Pušnik, mag. zdr. nege

Vzpostavitev in vodenje ter izboljševanje kazalnikov kakovosti

Redni in izredni nadzori in presoje (notranje in zunanje)

12.00 – 12.30

ODMOR

12.30 – 13.15

Ukrepi: sistem preventivnih, korektivnih in korekcijskih ukrepov doc. dr. Mojca Dobnik

13.15 – 14.00

Merjenje zadovoljstva uporabnikov Tamara Lubi, univ. dipl. org.

Pohvale/ Pritožbe, pritožbene poti, pomen ustreznega reševanja nezadovoljstva ali pritožb pacientov in njihovih svojcev

Mnenja in pobude zaposlenih

Mediacijska pisarna

14.00 – 14.45

Komuniciranje v zdravstvu Ivanka Videčnik, univ. dipl. org.

Proces in načini komuniciranja

Komuniciranje s pacienti in njihovimi svojci

Medpoklicna komunikacija, Komuniciranje z javnostmi

14.45 – 15.30

Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Marija Klasinc, dipl. m. s., EOBO

Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje

Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev

Ukrepi standardne izolacije

Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb

15.30 –

Razprava, zaključek seminarja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 objavljenega Pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege) ter 2. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 42/17 z dne 4. 8. 2017). Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Kotizacija znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.


Za člane Zbornice – Zveze (regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačanih članarin.


Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijave in dodatne informacije:

https://www.dmsbzt-mb.si/kakovost-in-varnost-v-zdravstvu-modul-licenca/

 Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Ksenija Pirš, Đurđa Sima, Tomica Kordiš, mag. Jožica Rešetič, Dragica Jošar, Doroteja Dobrinja, Metka Plesničar, Alenka Bijol, Tanja Ribič Vidovič, Janja Pungartnik, mag. Janez Kramar l.r.