Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

1/2/2022

15:15

Lokacija

spletno okolje

15.15

Registracija udeležencev

15.15– 16.00

Predstavitev sistema vodenja kakovosti Mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje

Kaj so sistemi vodenja kakovosti, Zahteve standardov kakovosti, Strukture, procesi in izidi, Ciklus nenehnih izboljšav.

16,00 – 16:45

Okužbe povezane z zdravstvom Martina Klobčar Črep, mag. zdr. nege.

Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje, Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev, Ukrepi standardne izolacije, Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb.

16.45-17.30

omen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso zdravstvene nege viš. predav. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi, Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi, Komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre, Medosebni odnosi v timu.

17.30-18.15

Skrb za varnost na delovnem mestu Robert Vodušek, dipl. varn. Inž.

18.15-19.00

Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi Mag. Marija Zrim, dipl. m.s.

Kazalniki kakovosti, Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN, Protokoli in standardi ZN, klinične poti, Zdravstvena nega osredotočena na pacienta.

19.00-19.45

Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih Cvetka Jurak, zastopnik pacientovih pravic za območno enoto Celje

19.45 – 20.15

Evalvacija in zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost-modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi, ter oskrbi.

Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

Za člane Zbornice zveze je cena izobraževanja s 70% popustom kar znaša 36eur, razlika do polne cene se krije iz sklada za izobraževanje DMSBZT Celje, za nečlane Zbornice zveze znaša plačilo 120EUR (z DDV). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje, S56 0400 1004 6529 046, NKB.

Prijava

Prijave potekajo preko spletne strani Zbornice Zveze E-prijava.
Prijavite se sami in vpišite svoj pravi email naslov zaradi povezave. Na dan izobraževanja pa se ob prijavi v webinar še prijavite s kodo, ki jo dobite ob vstopu v webinar, s tem potrdite še enkrat svojo prisotnost.

E-prijavnica za člane

E-prijavnica za nečlane

Vljudno vabljeni!

Predsednica DMSBZT Celje,
Tomislava Kordiš