Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

Datum & čas

9/11/2019

00:00

Lokacija

v hotelu Vivat v Moravskih Toplicah; Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice

Poglej na zemljevidu

07.15 - 08.10

Registracija udeležencev

08.10 - 08.15

Uvodni nagovor predsednice društva

08.15 - 09.00

Sistemi vodenja kakovosti mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr.vzg.,

Kaj je sistem nasploh in kaj so sistemi kakovosti, zahteve standardov

Kakovosti, procesni pristop, ciklus nenehnih izboljšav

09.00 - 09.45

Orodja in metode za doseganje kakovosti in varnosti mag. Marija Zrim,

standardi, klinične poti, kazalniki kakovosti, varnostni pogovori /vizite

09.45 - 10.15

Odmor

10.15 - 11.00

Varnostni zapleti z vidika zdravstvene in babiške nege Suzana Šuklar dipl. m. s. univ. dipl. org

Vzpostavitev in vodenje, izboljševanje kazalnikov kakovosti

Redni in izredni nadzori, notranja in zunanja presoja

11.00 - 11.45

Preventivni, korektivni in korekcijski ukrepi za izboljšanje kakovosti v praksi Nataša Kreft, mag.zdr.-soc. manag.

11.45 - 12.30

Komunikacija v zdravstvu Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege

Proces in načini komuniciranja, komunikacija s pacienti in svojci,

Med poklicno komuniciranje, komuniciranje z javnostjo, mediacijska pisarna

12.30 - 13.15

Odmor

13.15 - 14.00

Merjenje zadovoljstva uporabnikov prim.asist. Daniel Grabar,dr.med. spec.

Pohvale/ pritožbe, pritožbene poti, reševanje pritožb in nezadovoljstva,

Pobude zaposlenih,

14.00 - 14.45

Obvladovanje okužb v zdravstvu Marija Kohek, M.Sc.(Austrija),dipl.m.s.

Poti širjenja okužb in preprečevanje okužb, higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev, ukrepi standardne izolacije, obvladovanje tveganj na področju preprečevanja okužb v zdravstvu

14.45

Razprava in zaključek ter podelitev potrdil

Več informacij

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca


T 031 354 123 W http://www.drustvo-mszt-pomurja.si

Splošne informacije

Strokovno izobraževanja je iz področja obveznih in priporočenih vsebin za vse zaposlene v ZNO. Program je usklajen z obveznimi vsebinami Kakovost in varnost v zdravstvu – 17. člen
Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, UL RS 84/2014.

Strokovno izobraževanje je v  vpisano  v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Kakovost in varnost v zdravstvu stalnega strokovnega izpopolnjevanja  7 licenčne točke za pasivne udeležence in 11 licenčnih točk za aktivne.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin).
Člani  DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.).

Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Prijave

Prosimo, da se prijavite najpozneje do 30. 10. 2019 preko spletne strani DMSBZT Pomurja – www.drustvo-mszt-pomurja.si ali preko e- prijavnice Zbornice –Zveze.

Dodatne informacije

Za morebitne nejasnosti  pokličite Dragico Jošar na telefon, 031 354- 123

Predsednica DMSBZT Pomurja
Dragica Jošar