KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: modul licenca

Organizator

Društvo MSBZT Maribor; Društvo MSBZT Ljubljana; Društvo MSBZT Celje; Društvo MSBZT Novo Mesto; Društvo MSBZT Pomurja; Društvo MSBZT Koper; Društvo MSBZT Nova Gorica, Društvo MSBZT Gorenjske, Društvo MSBZT Ptuj - Ormož, Društvo MSBZT Koroške in Društvo MSBZT Velenje

Datum & čas

19/3/2021

08:45

Lokacija

v spletnem okolju MS Teams ali v prostorih DMSBZT Maribor (Ul. Heroja Jevtiča 5, 2000 Maribor).

8.45 – 9.00

Program strokovnega srečanja

Prijava udeležencev v spletno okolje (povabilo udeleženci prejmejo na meil, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje)

9.00 – 9.45

Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja Ksenija Pirš, mag. zdr. ved, predsednica regijskega strokovnega DMSBZT Maribor

Namesto uvoda: Kakovost in spremembe – stanje duha?

Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu

9.45 – 10.30

Sistemi vodenja kakovosti mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg.

Kaj je sistem nasploh in kaj so sistemi kakovosti, Zahteve standardov kakovosti

Procesni pristop

Ciklus nenehnih izboljšav (PDCA)

10.30 – 11.15

Orodja in metode za izboljševanje kakovosti in varnosti mag. Jožica Tomažič, univ. dipl. org.

Standardi, klinične poti, protokoli, kazalniki kakovosti, MM konference, vzročno posledične analize

Varnostni pogovori/ varnostne vizite

11.15 – 12.00

Odkloni/varnostni zapleti v zdravstveni obravnavi z vidika zdravstvene in babiške nege Danijela Pušnik, mag. zdr. nege

Vzpostavitev in vodenje ter izboljševanje kazalnikov kakovosti

Redni in izredni nadzori in presoje (notranje in zunanje)

12.00 – 12.30

ODMOR

12.30 – 13.15

Ukrepi: sistem preventivnih, korektivnih in korekcijskih ukrepov doc. dr. Mojca Dobnik

13.15 – 14.00

Merjenje zadovoljstva uporabnikov Tamara Lubi, univ. dipl. org.

Pohvale/ Pritožbe, pritožbene poti, pomen ustreznega reševanja nezadovoljstva ali pritožb pacientov in njihovih svojcev

Mnenja in pobude zaposlenih

Mediacijska pisarna

14.00 – 14.45

Komuniciranje v zdravstvu Ivanka Videčnik, univ. dipl. org.

Proces in načini komuniciranja

Komuniciranje s pacienti in njihovimi svojci

Medpoklicna komunikacija, Komuniciranje z javnostmi

14.45 – 15.30

Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Marija Klasinc, dipl. m. s., EOBO

Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje

Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev

Ukrepi standardne izolacije

Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb

15.30 –

Razprava, E – test, zaključek seminarja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 objavljenega Pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege) ter 2. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 42/17 z dne 4. 8. 2017). Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Kotizacija znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca.


Za člane Zbornice – Zveze (regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, bodo stroški izobraževanja kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačanih članarin.


Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije pod številko sklepa 2021-36-36.

Prijave in dodatne informacije:

https://www.dmsbzt-mb.si/

 Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš E – naslov, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Predsednice / k regijskih strokovnih društev pri Zbornici – Zvezi

Ksenija Pirš, Đurđa Sima, Tomica Kordiš, mag. Jožica Rešetič, Dragica Jošar, Doroteja Dobrinja, Metka Plesničar, Alenka Bijol, Tanja Ribič Vidovič, Janja Pungartnik, mag. Janez Kramar l.r.