Kakovost in varnost: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

7/2/2023

15:00

Lokacija

Online

15.00 - 15.15

Registracija udeležencev

15.15 - 16.00

Predstavitev sistema vodenja kakovosti

Kaj so sistemi vodenja kakovosti; Zahteve standardov kakovosti; Strukture, procesi in izidi; Ciklus nenehnih izboljšav. mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje

16.00 - 17.00

Okužbe povezane z zdravstvom Martina Klobčar Črep, mag. zdr. nege.

Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje; Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev; Ukrepi standardne izolacije, Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb.

17.00 - 18.00

Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso zdravstvene nege viš. pred. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi; Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi; Komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre; Medosebni odnosi v timu.

18.00 - 19.00

Skrb za varnost na delovnem mestu Robert Vodušek, dipl. varn. Inž.

19.00 - 20.00

Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi mag. Marija Zrim, dipl. m. s.

Kazalniki kakovosti; Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN; Protokoli in standardi ZN, klinične poti; Zdravstvena nega osredotočena na pacienta.

20.00 - 21.00

Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih Cvetka Jurak, zastopnik pacientovih pravic za območno enoto Celje

21.00 - 21.20

Evalvacija in zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost-modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi, ter oskrbi. Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice – Zveze in se šteje za licenčne točke.

Kotizacija z  vštetim DDV znaša 120 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 60 €). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Povezavo boste prejeli na e-naslov, ki ste ga vnesli ob prijavi. Na dan izobraževanja pa se ob prijavi v webinar prijavite s kodo, ki jo dobite ob vstopu v webinar, s tem potrdite še enkrat svojo prisotnost.

Dodatne informacije

Za vsa vprašanja pišite na info@dmsbzt-celje.si. Pri izobraževanju upoštevajte spletni bonton.