KAJ NAS JE NAUČILA EPIDEMIJA

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v managementu

T 051 316 360 E sasa.kadivec1@gmail.com
Datum & čas

27/5/2021

09:00

Lokacija

virtualno google meet

09.00 – 09.30

Registracija udeležencev

09.30 – 09.45

Uvodni pozdrav doc.dr. Saša Kadivec, prof.zdr.vzg., predsednica Sekcije MS v managementu

Moderatorica: doc.dr. Saša Kadivec, mag. Hilda Maze

09.45– 10.30

Vloga vodij pri uvajanju naprednih in specialističnih znanj v delovna okolja prof.dr. Brigita Skela Savič, znan.svet.

10.30 – 11.00

Pomen razvoja mladih generacij na področju zdravstva na dolgoročen odziv družbe – izzivi in nove poti doc.dr. Sanela Pivač, mag.zdr.nege, spec.managementa, pred.

11.00 – 11.45

Dober vodja - dobro vzdušje? Nika Jalšovec, univ. dipl. psih.

11.45 – 12.15

Razprava

12.15 – 12.30

Odmor in sponzorsko predavanje (Medis)

Moderatorica: mag. Mira Šavora, Danijela Pušnik

12.30 – 13.00

Organiziranje zdravstvene nege med epidemijo v Splošni bolnišnici Celje mag. Darja Plank, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.

13.00 – 13.30

Podpora socialno varstvenim zavodom v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19 mag. Klavdija Kobal Štraus, pred.

13.30 – 13.45

Sponzorsko predavanje (BMP)

13.45 – 14.35

Organizacija dela na primarnem nivoju v času kriznih razmer Vanja Kosmina Novak, mag.zdr.nege, Ljubica Kolander Bizjak, dr.med., spec.spl.med.

14.35 – 15.05

Strateške usmeritve za dejavnost zdravstvene in babiške nege v javnih zdravstvenih zavodih mag. Marija Magajne, dr.med

15.05 – 15.35

Razprava

15.35

Zaključne misli doc.dr. Saša Kadivec, prof.zdr.vzg., predsednica Sekcije MS v managementu

Splošne informacije

Kotizacija z DDV znaša 75,00 €, za nečlane Zbornice – Zveze 150,00 €. Kotizacijo poravnate na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSBZTS št. 02015-0258761480, sklic na 0229-27052021 s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v managementu, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7,  1000 Ljubljana. Program strokovnega srečanja je vložen za licenčno vrednotenje in vpis v evidenco strokovnih izobraževanj.

Licenčne točke pri Zbornici – Zvezi:
Program strokovnega srečanja je v postopku pridobivanja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici Zvezi.

Prijave

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice-Zveze. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico.

 Dodatne informacije

Informacije dobite po elektronski pošti pri  Saši Kadivec: sasa.kadivec1@gmail.com, GSM: 051 – 316 360 in Boži Hribar: boza.hribar@gmail.com, GSM: 041 – 798 357

 Predsednica sekcije
doc.dr. Saša Kadivec, prof.zdr.vzg.