Etika in zakonodaja v zdravstvu: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

6/11/2024

15:50

Lokacija

Online

15.50 - 16.00

Registracija udeležencev

16.00 - 16.30

Splošna načela etike v zdravstvu izr. prof. dr. Danica Železnik

Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost

16.30 - 19.00

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov; Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa v zdravstveni negi in oskrbi / Kodeks etike za babice Slovenije izr. prof. dr. Danica Železnik

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege izr. prof. dr. Danica Železnik

19.00 - 19.15

Odmor

19.15 - 19.45

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP asis. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

19.45 - 20.30

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti;

Izvajalci zdravstvenega varstva, Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo). Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost). asis. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

20.30 - 22.15

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja; asis. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja. Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost.

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Etika in zakonodaja s področja zdravstva« v enem licenčnem obdobju«.
Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi. Vloga za izobraževanje je posredovana na Zbornico – Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke obvezne vsebine.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120€ z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin) in znaša kotizacija 60€.

Predavanje za te obvezne vsebine vključuje tudi izpitna vprašanja in evalvacijo.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Pri prijavi navedite svoj osebni mail kjer prejmete povezavo na izobraževanje, kodo za vstop v webinar ter po koncu izobraževanja še potrdilo.

Dodatne informacije

Dodatne informacije na: info@dmsbzt-celje.si

V primeru, da niste dobili pravočasno povezavo na izobraževanje, pokličite na 051398909.