Etika in zakonodaja v zdravstvu: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

7/11/2023

15:50

Lokacija

Online

15.50 - 16.00

Registracija udeležencev

16.00 - 16.30

Splošna načela etike v zdravstvu izr. prof. dr. Danica Železnik

Etika vrlin; Etika skrbi; Etika za prihodnost.

16.30 - 19.00

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov; Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa v zdravstveni negi in oskrbi / Kodeks etike za babice Slovenije izr. prof. dr. Danica Železnik

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege izr. prof. doc. dr. Danica Železnik

19.00 - 19.15

Odmor

19.15 - 19.45

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP asis. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

19.45 - 20.30

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti

Izvajalci zdravstvenega varstva; Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo). Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost). asis. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav

20.30 - 22.15

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja. Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost. asis. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

Ob koncu predavanj, pisanje testa.

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin) in znaša kotizacija 60 €.
Za člane DMSBZT Celje je izobraževanje BREZPLAČNO.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Povezavo boste prejeli na e-naslov, ki ste ga vnesli ob prijavi.

Dodatne informacije

Za vsa vprašanja pišite na info@dmsbzt-celje.si. Pri izobraževanju upoštevajte spletni bonton.