Etika in zakonodaja v zdravstvu: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

16/11/2023

15:50

Lokacija

Online

15.50 - 16.00

Registracija udeležencev

16.00 - 16.30

Splošna načela etike v zdravstvu; Splošna načela etike v zdravstvu; izr. prof. dr. Danica Železnik

16.30 - 17.00

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov v zdravstvu;

Modeli morale v zdravstvu, Načela in standardi Kodeksa v zdravstvu, izr. prof. dr. Danica Železnik

Analiziranje etičnih problemov v praksi izr. prof.doc. dr. Danica Železnik

17.00 - 17.15

Odmor

17.15 - 17.45

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP; asis. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

17.45 - 19.00

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti;

Izvajalci zdravstvenega varstva, Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo). Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost). asis. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

19.00 - 21.30

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja; asis. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja. Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost.

Ob koncu predavanj pisanje testa oziroma online vprašanja ter evalvacija.

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost – modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico – Zvezo.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. ZA ČLANE Zbornice – Zveze pa je kotizacija 60 € z vključenim DDV razlika do polne cene se krije iz sredstev regijskega društva oziroma iz naslova plačanih članarin. Plačila se poravnajo PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Ob prijavi napišite obvezno svoj mail kamor bomo poslali povezavo za izobraževanje in potem potrdilo.

Dodatne informacije

Če se vam ne bo uspeli prijaviti ali niste dobili pravočasno linka za online povezavo, lepo prosim pišite na info@dmsbzt-celje.si ali na 051 398 909

Za vsa vprašanja smo na voljo info@dmsbzt-celje.si