Etika in zakonodaja s področja zdravstva: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica

E info@drustvo-mszt-novagorica.si
Datum & čas
Lokacija

v veliki predavalnici Fakultete za uporabne družbene študije (FUDŠ), Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica

Poglej na zemljevidu

14.00 - 14.15

Registracija udeležencev

14.15 - 15.45

Splošna načela etike v zdravstvu (Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost) Darinka Klemenc, dipl. m. s

15.45 - 16.30

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije) Darinka Klemenc, dipl. m. s

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege

16.30 - 16.55

Odmor

16.55 - 17.40

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP as. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

17.40 - 18.25

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti as. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

Izvajalci zdravstvenega varstva,

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost)

18.25 - 19.10

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja, as. dr. Iztok Štefanec, univ. dipl. prav.

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja

Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost

19.10 - 19.20

Odmor

19.20 - 20.25

Družbena skrb za zdravje in realizacija-plan Darinka Klemenc, dipl. m. s

Vloga zdravstvenih delavcev, Strokovnih združenj in zbornic, Določitev kolektivne pogodbe

20.25 - 20.30

Zaključek strokovnega srečanja s podelitvijo potrdil

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi – sklep št. I-2018-0718-0718 in je ovrednoteno s 7 licenčnimi točkami za pasivne in 11 licenčnimi točkami za aktivne udeležence.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Prijava

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice – Zveze ali na elektronski naslov info@drustvo-mszt-novagorica.si Rok prijave: do torka 10.12.2019. Ob prijavi OBVEZNO napišite podatke o plačniku.

Vljudno vabljeni!

Metka Plesničar
Predsednica Društva MSBTZ Nova Gorica