Etika in zakonodaja s področja zdravstva modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih Velenje

Datum & čas

2/12/2022

15:00

Lokacija

Spletno okolje MS Teams

15.00 - 15.15

Registracija udeležencev

Prijava udeležencev v spletno okolje povabilo udeleženci prejmejo na e-naslov, ki ga podajo ob prijavi na izobraževanje: udeleženci posredujejo zasebni e-naslov, preko katerega spremljajo izobraževanje

15.15 - 15.30

Splošna načela etike v zdravstvu (Etika vrlin, Etika skrbi, Etika za prihodnost) Darinka Klemenc, dipl. m. s

16.00 - 16.45

Morala kot skupek pravil, norm, predpisov (Modeli morale v zdravstveni negi, Načela in standardi Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije) Darinka Klemenc, dipl. m. s.

Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege

16.45 - 17.30

Družbena skrb za zdravje in realizacija-plan Darinka Klemenc, dipl. m. s.

Vloga zdravstvenih delavcev, Strokovnih združenj in zbornic

17.30 - 17.45

Odmor

17.45 - 18.30

Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP Tina Zalokar, univ. dipl. prav.

18.30 - 19.15

Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti Tina Zalokar, univ. dipl. prav.

Izvajalci zdravstvenega varstva

Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost)

Določitev kolektivne pogodbe

19.15 - 20.00

Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja Tina Zalokar, univ. dipl. prav.

Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja

Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost

20.00 - 20.45

E – TEST, razprava, zaključek strokovnega izobraževanja

Splošne informacije

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi in je ovrednoteno s 7 licenčnimi točkami za pasivne in 11 licenčnimi točkami za aktivne udeležence.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.
Za člane Društva MSBZT Koroške, Društva MSBZT Nova Gorica in Društva MSBZT Velenje, ki imajo poravnane članske obveznosti, je izobraževanje BREZPLAČNO. Stroški izobraževanja bodo kriti iz sredstev regijskih društev oziroma iz naslova plačanih članarin.
Za preostale člane Zbornice – Zveze (drugih regijskih strokovnih društev), ki imajo poravnane članske obveznosti, je kotizacija 60 €.

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice – Zveze. Rok prijave: do srede, 30.11.2022.

Vse informacije v zvezi s prijavo v spletno okolje, kjer bo potekalo izobraževanje boste prejeli na vaš zasebni E – naslov, zato prosimo, da ga ob prijavi obvezno navedete.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Vljudno vabljeni!

Janja Pungartnik
Predsednica Društva MSBZT Koroška

Metka Plesničar
Predsednica Društva MSBTZ Nova Gorica

mag. Janez Kramar
Predsednik Društva MSBZT Velenje