DUŠEVNO ZDRAVJE IN ZDRAVSTVENA NEGA V ČASU PANDEMIJE COVIDA-19

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji

T 041-682-268 E prijava.psihsekcija@gmail.com
Datum & čas

28/5/2021

08:30

Lokacija

preko Google meet

08.30 – 09.00

Prijava udeležencev v aplikacijo

09.00 – 09.10

Uvodni pozdrav

I. SKLOP Moderator: Aljoša Lapanja

09.10 – 09.55

Duševno zdravje v času pandemije Covida-19 prof. dr. Vesna Švab, dr. med., spec. psih.

10.00 – 10.30

Zdravstvena nega v času pandemije Covida-19 Ksenija Pirš, dipl. m. s., mag. zdr. ved

10.35 – 10.50

Razprava

10.50 –11.05

Odmor

II. SKLOP Moderator: Aljoša Lapanja

11.05 – 11.35

Terapevtska komunikacija in terapevtski odnos v času pandemije Covida-19 Ivanka Videčnik, dipl. m. s., univ. dipl. org.,

11.40 – 12.10

Soočanje in obvladovanje stresa pri izvajalcih zdravstvene nege v psihiatriji v času pandemije Covida-19 Albina Kokot, dipl. m. s., svetovalka realitetne terapije, hipnoterapevt in mojster NLP

12.15 – 12.25

Razprava

12.25 –12.40

Odmor

III. SKLOP – INTERAKTIVNA VIRTUALNA OKROGLA MIZA Moderator: Aljoša Lapanja

12.40 – 13.40

Sedanji in prihodnji izzivi zdravstvene nege v psihiatriji Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag., predsednik Sekcije MS in ZT v psihiatriji, pomočnik direktorja za zdravstveno nego in oskrbo, PB Begunje

dr. Jožica Peterka Novak, viš. med. ses., prof. soc. ped., pomočnica generalnega direktorja za zdravstveno nego in oskrbo, UPK Ljubljana

asist. Urban Bole, mag. zdr. nege, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, PB Idrija

Ivanka Videčnik, univ. dipl. org., dipl. m. s., strokovna vodja zdravstvene nege Oddelka za psihiatrijo, UKC Maribor

Ksenija Pirš, mag. zdr. ved., pomočnica direktorja za zdravstveno nego, PB Ormož

Mario Dremšak, mag. manag., dipl. zn., pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, PB Vojnik

Inge Mesarec, dipl m. s. namestnica direktorice za področje zdravstvene nege, SVZ Hrastovec

Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org., v. d. direktorice ZUDV Dornava

Jacinta Doberšek Mlakar, dipl. m. s., strokovna sodelavka Sekcije za področje skupnostne psihiatrične obravnave na primarnem nivoju zdravstvenega varstva, ZD Sevnica

13.45

Zaključek spletnega strokovnega seminarja

Splošne informacije

Programsko organizacijski odbor: Darko Loncnar, Aljoša Lapanja, Urška Poček, Anja Mivšek, Jacinta Doberšek Mlakar.

Kotizacija z DDV je 100,00 €. V kotizacijo so všteti stroški organizacije strokovnega seminarja.

Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite na TR NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS, štev. 0201 5025 8761 480 in sklicna št. 0202-28052021, s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v psihiatriji«. Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.

Seminar je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zdravniške zbornice v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk ter vpisa strokovnega izobraževanja v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.

Prijava

Na strokovno izobraževanje se prijavite preko portala na spletni strani Zbornice – Zveze: https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/Default.aspx

SPREMENJEN JE NAČIN PRIJAVE NA IZOBRAŽEVANJA

V modulu e-Prijavnica na spletni strani Zbornice – Zveze smo spremenili način prijavljanja na izobraževanje. Dosedanje obvezno potrjevanje e-prijave prek prejete potrditve e-pošte je odslej v primeru uspešne prijave nepotrebno. To pomeni, da sistem ob vnosu e-prijavnice prijavo samodejno tudi potrdi. Prejeta e-pošta je namenjena le preklicu udeležbe oziroma ponovni potrditvi prijave, če slučajno pride do neuspešne potrditve prijave.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.

V kolikor  bi imeli z elektronsko prijavo težave, se lahko prijavite tudi preko elektronske pošte prijava.psihsekcija@gmail.com (pri tem obvezno navedite ime in priimek, svoj naslov, izobrazbo, delovno organizacijo, kjer ste zaposleni ter plačnika kotizacije).

Navodila za dostop do spletnega seminarja boste prejeli po e-pošti do 27.5.2021. Potrdila o izobraževanju ter dodelitev licenčnih točk pa boste prejeli po opravljenem izobraževanju in plačilu kotizacije.

Dodatne informacije

Dodatne informacije preko prijava.psihsekcija@gmail.com ali na številko 041-682-268 (g. Aljoša Lapanja).

Vljudno vabljeni!

Predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag., pred.