DIMENZIJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ONKOLOŠKI ZDRAVSTVENI NEGI

Organizator

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji

E ana.istenic@gmail.com
Datum & čas

3/4/2020

08:00

Lokacija

Best Western hotel, Kranjska Gora

Poglej na zemljevidu

Petek, 3. april 2020

08.00 - 09.00

Registracija udeležencev

09.00 - 09.10

Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev

I. Sklop: moderator: Majda Čaušević, Maja Kožuh

09.10 - 09.50

Kaj prinese delovanje skladno s standardi pacientom in zaposlenim? izr. prof. dr. Andrej Robida dr. med.

09.50 -10.10

Učinkovito vodenje kot orodje za zagotavljanje in izboljševanje sistema kakovosti doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.

10.10 -10.30

Register tveganj kot orodje za obvladovanje tveganj v Splošni bolnišnici Jesenice. Sandra Jerebic dipl. m. s., univ. dipl. soc.

10.30 - 10.40

Vprašanja in diskusij

10.40 - 11.10

Odmor

II. Sklop: moderator: Ana Istenič, Anamarija Mozetič

11.10 - 11.50

Ustvarjanje psihološke varnosti za zaposlene v zdravstvu izr. prof. dr. Andrej Robida, dr. med.

11.50 - 12.10

Medosebni odnosi v zdravstveni negi v procesu vodenja Aleksandra Grbič, uni. dipl. org., dipl. m. s.

12.10 - 12.30

Zagotavljanje varnosti zdravstvenega osebja na delovnem mestu Irena Tominc Krajnc, mag. zdr. neg.

12.30 - 12.40

Vprašanja in diskusija

12.40 - 14.10

Odmor za kosilo

III. Sklop: moderator: Maja Kožuh, Vesna Hamzić

14.10 - 14.30

Preprečevanje okužb povezanih z osrednjimi žilnimi katetri Lea Knez dr. med.; Klavdija Potočnik, mag. zdr. nege

14.30 - 14.50

Izbira ustreznega venskega dostopa za kakovostno in varno zdravstveno nego onkološkega bolnika Irma Mrzelj dipl. m. s., Zoran Topić, dipl. zn.

14.50 - 15.10

Epidemiološko spremljanje okužb kirurške rane Darija Musić, dipl. m. s., mag. ekon. posl. ved

15.10 - 15.30

Pomen kontrolnega varnostnega seznama v operacijski dvorani Maša Sopotnik, dipl. m. s., Maja Kovač, dipl. m.s.

15.30 - 15.50

Razjeda zaradi pritiska kot kazalnik kakovosti Dragica Tomc, viš. med. ses., ET

15.50 - 16.00

Vprašanja in diskusija

16.00 - 16.30

Odmor

IV. Sklop: moderator: Ana Istenič, Majda čaušević

16.30-18.00

Dobra komunikacija – ključ do uspeha na delovnem mestu Sanela Banović, dr. med.

18.00 - 18.10

Vprašanja in diskusija

18.10

Zaključek prvega dne seminarja

20.00

DRUŽABNI VEČER

Sobota, 4. april 2010 (2. dan)

V. Sklop: moderator: Maja Kožuh, Anamarija Mozetič

09.00 - 09.20

Kakovost in varnost pri ravnanju z zdravili Zdenka Kramar, mag. zdr. nege., pred.

09.20 - 09.40

Priprava in aplikacija sistemske terapije Monika Sonc, mag. farm., spec.

09.40 - 10.00

Aseptična priprava antibiotične terapije na hospitalnem oddelku Boštjan Jovan, dipl. zn.

10.00 - 10.20

Klinična pot prehranske podpore bolnika z rakom Denis Mlakar – Mastnak, dipl. m. s., spec. klin. diet.

10.20 - 10.40

Simpozij Roche

10.40 - 10.50

Vprašanja in diskusija

10.50 - 11.20

Odmor

VI. Sklop: moderator: Majda Čaušević, Vesna Hamzić

11.00 - 11.20

Varstvo osebnih podatkov v zdravstveni oskrbi: pridobivanje zdravstvenih podatkov za znanstveno raziskovalni namen de lege ferenda mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

11.20 - 11.40

Kakovost in varnost zdravstvene nege onkološkega bolnika v patronažni obravnavi mag. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ.dipl.org

11.40 - 12.00

Zagotavljanje varnosti in kakovosti pri aplikaciji radioizotopov pri netipljivih spremembah v dojkah Anastazija Šelih, mag. zdr. in soc. menedž., dipl. m. s.; Anita Plausteiner mag. zdr. nege., dipl. m.s.

12.00 - 12.20

Preprečevanje padcev kot izziv in kazalnik kakovosti v bolnišnici Anamarija Mozetič, dipl. m. s.

12.20 - 12.30

Vprašanja in diskusija

12.30 - 12.40

ZAKLJUČNE MISLI SEMINARJA Ana Istenič

Splošne informacije

Namen srečanja  je predstaviti izbrane vsebine s področja kakovostne in varne zdravstvene nege in obravnave onkološkega bolnika, spregovoriti o kakovosti in varnosti delovnega okolja zdravstvenih delavcev, se poglobiti v dejansko stanje ter ugotoviti, kje so vrzeli in možnosti za izboljšave.

Program seminarja bo uvrščen v postopek vrednotenja za pridobitev licenčnih in pedagoških točk, vložena bo vloga za vpis v register strokovnih izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Dvodnevna kotizacija znaša 320 €, članom Zveze – Zbornice, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 160 €.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze  NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, št. rač.: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0214-03042020, s pripisom za Sekcijo MSZT v onkologiji. V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik, pogostitev v odmorih, večerja ter potrdilo o udeležbi.

Prijave

elektronske prijave so možne preko spletne strani Zbornice – Zveze: http://www.zbornica-zveza.si/sl  (e-prijavnica).

Prijave sprejemamo do vključno 2.4.2020.

Dodatne informacije

Rezervacija prenočišč je možna na naslov Best Western Hotel Kranjska Gora, tel.: 04 588 1520 ali info@bwkranjskagora.com.

Zraven navedite še ime dogodka, ker so cene za udeležence seminarja ugodnejše.

Rezervacije so potrebne najmanj 1 teden pred terminom dogodka.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Informacije: ana.istenic@gmail.com ali mkozuh@gmail.com.

Vljudno vabljeni!