Dimenzije kakovosti in varnosti v onkološki zdravstveni negi

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji

E ana.istenic@gmail.com
Datum & čas

21/4/2023

08:00

Lokacija

Terme Zreče, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče

Poglej na zemljevidu

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.10

Pozdravni nagovor

9.10 - 9.40

Kaj prinese delovanje skladno s standardi pacientom in zaposlenim? Izr. prof. dr. Andrej Robida, dr. med., FACC (ZDA), LSS- BB (Indija)

9.40 - 10.00

Učinkovito vodenje kot orodje za zagotavljanje in izboljševanje sistema kakovosti doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg

10.00 - 10.20

Izzivi medgeneracijskega vodenja v zdravstveni negi Aleksandra Grbič, uni. dipl. org., dipl. m. s

10.20 - 10.40

Razprava

10.40 - 11.10

Odmor

11.10 - 11.30

Kakovost in varnost pri ravnanju z zdravili Zdenka Kramar, mag. zdr. nege., pred.

11.30 - 11.50

Izbira ustreznega venskega dostopa za kakovostno in varno zdravstveno nego onkološkega bolnika Irma Mrzelj dipl. m. s.

11.50 - 12.10

Preprečevanje okužb povezanih z osrednjimi žilnimi katetri Lea Knez dr. med.; Klavdija Potočnik, mag. zdr. nege.

12.10 - 12.30

Priprava in aplikacija sistemske terapije Monika Sonc, mag. farm., spec

12.30 - 12.50

Sponzorsko predavanje

12.50 - 13.00

Razprava

13.00 - 14.00

Odmor za kosilo

14.00 - 14.20

Pomen kontrolnega varnostnega seznama v operacijski dvorani Maša Sopotnik, dipl. m. s., Maja Kovač, dipl. m. s.

14.20 - 14.40

Zagotavljanje varnosti in kakovosti pri aplikaciji radioizotopov pri netipljivih spremembah v dojkah Anastazija Šelih, mag. zdr. in soc. menedž., dipl. m. s.; Anita Plausteiner mag. zdr. nege., dipl. m. s.

14.40 - 15.00

Epidemiološko spremljanje okužb kirurške rane Darija Zupančič, dipl. m. s., mag. ekon. posl. ved

15.00 - 15.20

Preprečevanje padcev kot izziv in kazalnik kakovosti v bolnišnici Anamarija Mozetič, dipl. m. s.

15.20 - 15.40

Kakovost in varnost zdravstvene nege onkološkega bolnika v patronažni obravnavi mag. Andreja Krajnc, viš. med. ses., univ. dipl. org

15.40 - 16.00

Razprava in zaključek srečanja

Splošne informacije

Namen izobraževanja je predstaviti izbrane vsebine s področja kakovostne in varne zdravstvene nege in obravnave onkološkega bolnika, spregovoriti o kakovosti in varnosti delovnega okolja zdravstvenih delavcev, se poglobiti v dejansko stanje ter ugotoviti, kje
so vrzeli in možnosti za izboljšave.

Program seminarja bo uvrščen v postopek vrednotenja za pridobitev licenčnih in pedagoških točk, vložena bo vloga za vpis v register strokovnih izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in
zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana,
št. rač.: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0214-21042023, s pripisom za Sekcijo MSZT v onkologiji.
Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 220 € z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 110 € z vključenim DDV)

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Pri prijavi bodite pozorni na natančnost podatkov.

Dodatne informacije

Število udeležencev je omejeno na 100.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo: ana.istenic@gmail.com