Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

E ksenija.pirs@gmail.com
Datum & čas

25/10/2019

00:00

Lokacija

v prostorih društva (Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor – Melje).

Poglej na zemljevidu

07.30 - 08.00

Registracija udeležencev

08.00 - 08.45

Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja Ksenija Pirš, mag. zdr. ved, predsednica regijskega strokovnega DMSBZT Maribor

Namesto uvoda: Kakovost in spremembe – stanje duha?

Osnovna izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu

08.45 - 09.30

Sistemi vodenja kakovosti mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzg.

Kaj je sistem nasploh in kaj so sistemi kakovosti, Zahteve standardov kakovosti

Procesni pristop

Ciklus nenehnih izboljšav (PDCA)

09.30 - 10.15

Orodja in metode za izboljševanje kakovosti in varnosti mag. Jožica Tomažič, univ. dipl. org.

Standardi, klinične poti, protokoli, kazalniki kakovosti, MM konference, vzročno posledične analize

Varnostni pogovori/ varnostne vizite

10.15 - 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 - 11.45

Odkloni/varnostni zapleti v zdravstveni obravnavi z vidika zdravstvene in babiške nege Danijela Pušnik, mag. zdr. nege

Vzpostavitev in vodenje ter izboljševanje kazalnikov kakovosti

Redni in izredni nadzori in presoje (notranje in zunanje)

11.45 - 12.30

Ukrepi: sistem preventivnih, korektivnih in korekcijskih ukrepov dr. Mojca Dobnik

12.30 - 13.15

Merjenje zadovoljstva uporabnikov Tamara Lubi, univ. dipl. org.

Pohvale/ Pritožbe, pritožbene poti, pomen ustreznega reševanja nezadovoljstva ali pritožb pacientov in njihovih svojcev

Mnenja in pobude zaposlenih

Mediacijska pisarna

13.15 - 13.30

Osvežujoč odmor

13.30 - 14.15

Komuniciranje v zdravstvu Ivanka Videčnik, univ. dipl. org.

Proces in načini komuniciranja

Komuniciranje s pacienti in njihovimi svojci,

Medpoklicna komunikacija, Komuniciranje z javnostmi

14.15 - 15.00

Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Marija Klasinc, dipl. m. s., EOBO

Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje

Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev

Ukrepi standardne izolacije

Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb

15.00

Razprava, zaključek seminarja s podelitvijo potrdil

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ul RS št. 3/ 2016, z dne 18. 1. 2016) ter v Ul RS, št. 62/2016, z dne 30. 9. 2016 objavljenega Pravilnika o spremembah Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege) ter 2. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 42/17 z dne 4. 8. 2017).

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.
Celodnevno izobraževanje znaša 60 EUR za člane Zbornice – Zveze, ter 120 EUR za nečlane Zbornice – Zveze, v ceno je vključen DDV. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, gradivo za udeležence, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

V kolikor stroške izobraževanja krije delodajalec, udeleženec pri registraciji predloži urejen in podpisan potni nalog.

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, pod številko 2019 – 0064 – 0064 in je ovrednoteno z 9 LT.

Prijave

Na izobraževanje se prijavite na www.dmsbzt-mb.si

Podpredsednica društva                    Predsednica društva
Mag. Barbara Donik, l. r.                       Ksenija Pirš, mag. zdr. ved, l. r.