Dobitniki zlatega znaka za leto 2024

Dobitniki priznanja Zlati znak

Na slavnostni akademiji, ki je potekala 10. maja 2024, smo podelili najvišja priznanja Zbornice – Zveze za leto 2024.

Strokovna organizacija Zbornica – Zveza je podelila deset prestižnih priznanj za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene oziroma babiške nege. Priznanja sta podeljevali predsednica Zbornice – Zveze gospa Monika Ažman in predsednica Komisije za priznanja, gospa Marina Čok.

Anita Jelar

Anito Jelar je poklicna pot pred šestimi leti vodila v Svetovalno službo zdravstvene nege, kjer deluje kot enterostomalna terapevtka. Vodi delovno skupino za prenovo in organizacijo konziliarnih storitev v zdravstveni negi, aktivna je na področju organizacije delovne skupine za zdravljenje ran z negativnim površinskim pritiskom in na področjih kroničnih ran, stom in kontinence. Odlikujejo jo strokovnost, pedagoška in didaktična znanja ter komunikacijske veščine. Je članica Izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji. S svojim delom pomembno prispeva k prepoznavnosti in razvoju zdravstvene nege na področju ran, stom in kontinence. Bogato teoretično znanja ves čas uspešno prepletati s prakso. Na področju razvoja stroke enterostomalne terapije je bila vztrajna pri pripravi dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti na področju zdravstvene nege in obravnave pacienta z rano, stomo in kontinenco, ki ga je lani s skupino pripravljavcev tudi zaključila. Sodeluje pri pripravi podlag za pripravo specializacij s področja ran, stom in kontinence in je del organizacijskega odbora funkcionalnega izobraževanja v šoli enterostomalne terapije, kjer je vodja modula kontinence. Je tudi članica Mediteranskega združenja za medenično dno (MIPS) in v tem združenju vodja »Nursing committee«. Sodelavci cenijo njeno pripravljenost pomagati ljudem v stiski, jim prisluhniti, se z njimi pogovoriti, jim svetovati in iskati rešitve.

Branko Kešpert

Branko Kešpert, mag. ZN, že več kot 34 let dela v NMP. Prva zaposlitev na urgenci reševalne službe Zdravstvenega doma Celje ga je prepričala, da se je zavezal nujni medicinski pomoči, ki mu ponuja številne strokovne izzive. Med izkušenimi reševalci je hitro pridobil različna strokovna znanja in nove veščine, vodstvo zavoda pa je prepoznalo njegove organizacijske in vodstvene sposobnosti ter ga imenovalo za predstojnika reševalne postaje Celje. Od 2017 je bil zaposlen v UKC Ljubljana v Dispečerski službi zdravstva kot koordinator za izobraževanje. Zdaj dela v enoti NMP Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah in deli ter prenaša svoje bogato strokovno znanje na mlajše kolege. Bil je član delovne skupine Ministrstva za zdravje za izobraževanje zaposlenih v NMP. Je dolgoletni mentor mlajšim generacijam, s svojo karizmo, mirnostjo, predanostjo ter predvsem strokovnostjo prispeva k dobrim medsebojnim odnosom v kolektivu ter medpoklicnemu sodelovanju. Je dolgoletni aktivni član Zbornice – Zveze, član delovne skupine za izobraževanje in inštruktor Sekcije reševalcev v zdravstvu. Pogosto sodeluje z DMSBZT Celje ter s strokovnimi sekcijami Zbornice – Zveze.
Za svoj prispevek na področju zaščite in reševanja je dobil priznanje Civilne zaščite RS. Je koordinator, predavatelj in vodja delavnic v Dispečerski službi zdravstva. Njegova poklicna pot, polna strokovnih izzivov in odličnih rezultatov, je zagotovo zadosten razlog za najvišje stanovsko priznanje zlati znak Zbornice – Zveze.

Tamara Kofol

Tamara Kofol je večino svoje profesionalne poti zaprisežena preventivi: je izvajalka vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov, od začetka programa integrirane preventive kroničnih bolezni pri odraslih vodi skupinske in individualne preventivne obravnave, je predana promotorka zdravja, vodja projektov in vodja tima. Vedno in povsod je na prvem mestu uporabnik – pacient, naj bo zdrav ali bolan, otrok ali odrasla oseba, in to kot celoto z vsemi svojimi težavami. Zdrava odrasla oseba je zanjo izziv, kako pristopiti k njej in ji pomagati ohranjati in krepiti zdravje, otroke in mladostnike pa o zdravem življenjskem slogu ozavešča z inovativnimi in ustvarjalnimi ter zanimivimi pristopi.

Svoje bogato znanje in izkušnje kot mentorica prenaša na študente zdravstvene nege in dietetike. Sodeluje na izobraževanjih NIJZ ter prispeva k razvoju stroke na področju promocije zdravja in preventive na primarni ravni zdravstvenega varstva.
Predano in srčno skrbi za vse boljše vsebine programov, pristope in pomene, ki so prijaznejši in dostopnejši uporabnikom, rezultati obravnav pa boljši in zadovoljstvo s programi večje. In kaj je lepše za Tamaro, kot spremljati zadovoljne sodelavce v dobrih delovnih pogojih, ki z velikim veseljem opravljajo svoje delo, to prenašajo na svoje paciente, posameznike v lokalni skupnosti in širše v družbi. Tamara živi svoje poslanstvo – poslanstvo medicinske sestre z delom v skupnosti za skupnost.

 

Karolina Kovač

Gospa Karolina je poklicno pot začela 1997 kot zobotehnik. Želja za znanjem in izobraževanjem jo je gnala naprej, zato se je leta 2000 vpisala na Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani smer zdravstvena nega v porodništvu in ginekologiji. Po končanem študiju leta 2004 se je zaposlila v Splošni bolnišnici Murska Sobota na ginekološko-porodniškem oddelku. Tu je začela delati kot babica v porodnem bloku, v zadnjem letu pa je bila imenovana za strokovno vodjo zdravstvene in babiške nege ginekološko-porodniškega oddelka.

Kolegico odlikujejo ljubezen do poklica, usmerjenost k nosečnicam, porodnicam ter otrokom in družini, humanost in stalna pripravljenost pomagati. Vedno si prizadeva za individualno obravnavo nosečnic in otročnic. Zagovarja stališče, da so strokovno znanje in praktične veščine osnova za strokovnost v zdravstveni negi in babištvu. Je mentorica študentkam babištva in kot članica komisije sodeluje pri delu diplomskih izpitov študentk babištva.

Na delovnem mestu je pripravljena prevzeti vsako nalogo, za katero se čuti kompetentna. Ravno tako v Zbornici zdravstvene in babiške nege, zlasti v Sekciji medicinskih sester in babic, kjer je že tri mandate članica Izvršnega odbora. Sodelovala je pri pripravah babiških kompetenc in kadrovskih standardov in normativov.

Pomursko strokovno društvo ji je za strokovno delo in prispevek k razvoju babištva podelilo srebrni znak, zdaj pa je prišel čas še za najvišje stanovsko priznanje zlati znak Zbornice – Zveze.

Jana Lavtižar

Svoje poklicno delovanje in karierno pot je gospa Jana posvetila delu s pacienti in razvoju stroke zdravstvene nege na sekundarni (v Splošni bolnišnici Jesenice) in primarni ravni zdravstvenega varstva (v Zdravstvenem domu Kranj). Znala je ne le prepoznati trenutne potrebe, ampak tudi predvideti razvoj zdravstvene nege. Vidne sledi je pustila na področju obvladovanja z zdravstvom povezanih okužb, kakovosti in varnosti v zdravstveni negi, obvladovanju epidemije ter aktualnem in zelo slabo raziskanem področju obravnave oseb z dolgotrajnimi posledicami covida. Danes je njeno delo prepoznano in medijsko odmevno na področju promocije zdravja in preventive na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

2010 je prejela srebrni znak DMSBZT Gorenjske, 2020 spominski znak Vlade Republike Slovenije za požrtvovalnost v boju proti covidu-19. Izkušnje, znanja in dognanja povezuje s pedagoško-andragoškim delom. Raziskovalna dela predstavlja doma in v tujini. V okviru globalnega programa Clean Care is Safer Care (Univerzitetna bolnišnica Ženeva) je bil njen prispevek o higieni rok prepoznan kot primer dobre prakse.

Njene vodstvene sposobnosti so se pokazale na različnih področjih. V vlogi vodje je vedno imela jasen cilj delati za in v dobro ljudi. S svojo predanostjo poklicu, profesionalnostjo, ustvarjalnostjo, empatijo in spodbujanjem dobrih medsebojnih odnosov si je pridobila zaupanje in spoštovanje pacientov, sodelavcev ter širše strokovne javnosti in poskrbela za prepoznavnost zdravstvene nege tudi zunaj zidov ustanov.

Barbara Luštek

Barbara Luštek ima bogate delovne izkušnje na področju perioperativne zdravstvene nege. Kot operacijska medicinska sestra že 28 let dela v Centralnem operacijskem bloku (COB) novomeške bolnišnice. Poleg strokovnega dela v tehnološko izjemno zahtevnem okolju operacijske dvorane so zgodaj prepoznali tudi njene organizacijske sposobnosti in izredno sposobnost timskega sodelovanja. Sedem let je kot glavna medicinska sestra vodila oddelek, danes opravlja dela in naloge namestnice. Pod njenim vodstvom so uvedli številne novosti, med katerimi je najbolj prepoznavna e-dokumentacija perioperativne zdravstvene nege, poraba materialov na pacienta in vodenje konsignacijskih skladišč. Tudi širša strokovna javnost spoštuje in ceni njeno strokovno delo. V Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti že več let sodeluje v Upravnem odboru, lani pa je prevzela mesto predsednice. Kot koordinatorica strokovnih sekcij in članica Upravnega odbora je vpeta v delo Zbornice – Zveze. Dejavna je tudi v sindikatu in seveda aktivna članica DMSBZT Novo mesto, kjer so jo lani nagradili s srebrnim znakom. Od samega začetka sodeluje pri pripravi Dnevov Marije Tomšič. Pozitivna, družabna, komunikativna in optimistična, vedno odprta za nove ideje. Takšna je gospa Barbara. Sodelavci jo cenimo in spoštujemo in menimo, da si najvišje priznanje stanovske organizacije zagotovo zasluži.

 

Nada Macura Višić

Nada Macura Višić se je kot tehnik zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Jesenice zaposlila 1995 na internem oddelku. Po diplomi na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani (2008) je prevzela vodenje zdravstvene nege v urgentni ambulanti, leto kasneje pa še v specialističnih ambulantah. Je mentorica dijakom in študentom ter novozaposlenim. Bila je prva diplomirana medicinska sestra z opravljenim tečajem Advanced Trauma Care for Nurses – tečaj dodatnih postopkov oskrbe hudo poškodovanih pacientov v Sloveniji in v sodelovanju z zdravniškim društvom ATLS (Advanced Trauma Life Support) postala koordinatorica vpeljave tečaja v Slovenijo ter direktorica tečajev v Sloveniji.

V času gradnje urgentnega centra Splošne bolnišnice Jesenice je imela veliko vlogo pri postavitvi urgentne službe v vojaški bolnišnici ROLE 2LM.

Tri mandate je bila tajnica izvršnega odbora Sindikata delavcev v zdravstveni negi delavcev Slovenije sindikalne enote Splošne bolnišnice Jesenice.

S Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin sodeluje že vrsto let kot predavateljica, klinični mentor študentom in mentor diplomantom.
Nada Macura Višić se je 2011 priključila Strokovni sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci kot članica Izvršnega odbora, od 2019 pa je njena predsednica.
Na Gorenjskem že vrsto let igra pomembno vlogo. Svoje znanje in poklicno delo je razširila na različna področja, še posebej v strokovni sekciji.
Njeno delo mentorice, avtorice člankov in raziskav jo samo potrjuje kot zelo profesionalno, strokovno in zanesljivo. Odlikujejo jo številne vrline, vrednote in načela, ki so njen zaščitni znak.

Blanka Pust

Blanka Pust je diplomirana medicinska sestra, magistra zdravstvene nege. Opravlja dela in naloge nadzorne medicinska sestra in je hkrati koordinator sistema vodenja kakovosti na Kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

Že vsa leta zaposlitve je aktivna članica DMSBZT Ljubljana in vodi regijski odbor Ljubljana, Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Blanka je aktivna tudi v domačem okolju, izvoljena je v občinski svet občine Mirna.
Blanka je MEDICINKA SESTRA, na katero se vedno zaneseš, zgled vsem zaposlenim Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in ne samo zaposlenim v zdravstveni negi. Razmišlja in kuje načrte kako izboljšati zdravstveno nego, kako obravnavati paciente še bolj kakovostno in varno. Dnevno se trudi, da bi naša največja bolnišnica v državi ohranjala svoje poslanstvo, da je pacient na prvem mestu pri odločanju in zdravljenju.

Blanki je pomembno zadovoljstvo sodelavcev, saj ve, da bo le zadovoljen delavec delal dobro, varno in kakovostno. V sodelavcih vidi najprej ljudi in šele nato strokovnjake. Zna prepoznati potencial sodelavcev in tako v njih zagotovi osebno in strokovno rast.
Blanka je tudi žena, mati in babica petim vnukom.

 

Robert Sotler

Viš. pred. Robert Sotler, dipl. zn., je poklicno pot začel kot srednji zdravstveni tehnik na primarni in sekundarni ravni, nekaj let kasneje diplomiral na ZF UL, v Združenem kraljestvu pa opravil magisterij iz javnega zdravja, zdaj zaključuje doktorski študij s področja menedžmenta kakovosti. Ima več kot dvajset let neposrednih delovnih izkušenj na različnih strokovnih področjih (urgenca, anesteziološko-reanimacijsko področje, medicina dela, prometa in športa, področje odvisnosti od prepovedanih drog, področje skupnostne psihiatrije …). Bil je pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege v SB Brežice in pet let kot prvi iz vrst zdravstvene nege zastopnik pacientovih pravic.

Zadnje desetletje je zaposlen na ljubljanski zdravstveni fakulteti kot višji predavatelj za področje ZN in še vedno dejaven v organih Zbornice – Zveze. Je član Častnega razsodišča I. stopnje pri Zbornici – Zvezi, kjer med drugim pokriva področje IT tehnologije, vodil je tudi prenovo Kodeksa etike za funkcionarje Zbornice – Zveze. Do marca 2024 je bil dva mandata član Republiške komisije za pacientove pravice.

Deluje tudi v lokalni skupnosti in društvih, zlasti ko gre za dobrobit pacientov, otrok, socialno šibkih. V času obvladovanja epidemije covida-19 je bil prostovoljec pri RK Novo mesto in pri Zbornici – Zvezi.

Prepričan je, da so v zdravstvenih timih najpomembnejši dobri odnosi. Delo na področju pacientovih pravic in prostovoljstva je udejanjanje njegove profesionalne in človeške skrbi za druge.

 

Renata Škrget

Področje zdravstvene nege, na katerem dela Renata Škrget, zahteva veliko strokovnega znanja, organizacijskih sposobnosti ter profesionalnega odnosa do zaposlenih in uporabnikov zdravstvenih storitev. S svojo empatijo, sposobnostjo ter strokovnostjo je pustila močan pečat na kakovostni in učinkoviti organizaciji dela v zavodu. Sodeluje pri različnih projektih na področju preventivne dejavnosti in zdravstvenovzgojnega dela tako v zavodu kot v lokalni skupnosti. Kot vodja svoje sodelavce motivira, da delujejo profesionalno in odgovorno. Ljudi iz lokalnega okolja ozavešča o prednostih vključevanja v preventivne programe in skrbi za lastno zdravje. V času epidemije covida-19 je delovala v delovni skupini koordinatorjev za področje zdravstvene nege in oskrbe v socialnovarstvenih zavodih.

Renata veliko časa posveča poglabljanju in nadgrajevanju strokovnega znanja, ki ga z veseljem prenaša med sodelavce, pripravnike in študente.

Leta 2022 je prejela srebrni znak pomurskega društva. Aktivna je v sekciji patronažnih MS in ZT, pred tem pa je bila članica IO Sekcije MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji. Predava na strokovnih seminarjih, znanstvenih konferencah, simpozijih in je inštruktorica Rdečega križa Slovenije.

V ZD Ljutomer je sodelovala pri doregistraciji dejavnosti za področje dolgotrajne oskrbe in nege na domu, kjer vidi pomembno vlogo patronažnih medicinskih sester.
S svojim strokovnim delom dokazuje, da so medicinske sestre pomemben člen za ohranjanje in izboljšanje zdravstvenega stanja posameznika.