Dobitniki zlatega znaka za leto 2023

Dobitniki priznanja Zlati znak

Na slavnostni akademiji, ki je potekala 12. maja 2023, smo podelili najvišja priznanja Zbornice – Zveze za leto 2023.

Strokovna organizacija Zbornica – Zveza je podelila deset prestižnih priznanj za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene oziroma babiške nege. Priznanja sta podeljevali predsednica Zbornice – Zveze gospa Monika Ažman in predsednica Komisije za priznanja, gospa Marina Čok.

Marta Blažič

Marta Blažič, mag. zdr. nege, je poklicno pot začela v Splošni bolnišnici Novo mesto kot srednja medicinska sestra na očesnem oddelku pred dobrimi 40 leti. V bolnišnici so Marto kmalu prepoznali kot zanesljivo, strokovno sodelavko, ki se je pripravljena dodatno izobraževati in usposabljati, tako je ob podpori družine in sodelavcev nadaljevala izobraževanje in leta 1999 diplomirala na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.

Že med študijem so jo prerazporedili na delovno mesto operacijske medicinske sestre v očesni dejavnosti, leta 2006 pa je postala glavna medicinska sestra očesnega oddelka. Novo znanje je ves čas posredovala svojim sodelavcem, pozneje pa tudi dijakom na Srednji zdravstveni šoli Novo mesto. Danes je tudi habilitirana predavateljica na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze Novo mesto, kjer za študente zdravstvene nege vodi kabinetne vaje in je njihova mentorica v kliničnem okolju.

Ves čas spodbuja svoje sodelavce pri pridobivanju novih znanj, saj se zaveda, da brez vedno novih strokovnih znanj in spretnosti zdravstvena nega ni kakovostna in varna za pacienta. Pri svojem delu sledi načelom stroke in se nenehno izobražuje, usposablja ter izpopolnjuje.

S predavanji o diabetični in pomenu zgodnjega odkrivanja zapletov pri sladkorni bolezni ozavešča lokalne prebivalce, z nego oftalmološkega pacienta seznanja sodelavce, pripravnike, študente in dijake.

Za Obzornik zdravstvene nege je napisala lepo število strokovnih prispevkov, ravno tako objavlja v Utripu in drugih strokovnih časopisih, njena bibliografija iz Cobissa je zelo obsežna.

Skorajda od prvega dne zaposlitve je aktivna članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, kjer sodeluje pri organizaciji strokovnih srečanj, strokovnih ekskurzij, v organizacijskem odboru Dnevov Marije Tomšič. Aktivna je v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji.

Le malokdo se lahko pohvali s 40 leti dela v društvu in v Zbornici – Zvezi, v strokovni sekciji, pri poučevanju dijakov, študentov, sodelavcev, z odličnim strokovnim delom in vodenjem sodelavcev, zato gre zlati znak prav gotovo v prave roke.

Tomislava Kordiš

Tomislava Kordiš, mag. managementa in vzgoje za zdravje, dipl. m. s., že 35 let skrbi za zdravje ljudi v lokalnem okolju, najprej je delala v Splošni bolnišnici Celje, nato 28 let v patronažni dejavnosti Zdravstvenega doma Laško, danes pa v dispanzerski dejavnosti in ambulanti družinske medicine Zdravstvenega doma Šentjur.

V Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti je delovala v delovni skupini za protokole in kot predavateljica na strokovnih srečanjih sekcije svoje bogato znanje in strokovne izkušnje prenašala na svoje kolegice.

Nova znanja in tehnične izboljšave je uvajala v prakso, za potrebe ZD Laško je npr. pripravila obrazec Obvestilo patronažne medicinske sestre zdravniku, ki ga uporabljajo še danes in dodala računalniškemu programu za vpisovanje patronažne dejavnosti novo rubriko status pacienta, kar vsem olajša delo in je bolj pregledno.

Tomislava Kordiš je začetnica organiziranega zdravstvenovzgojnega dela v občini Laško, pripravljala in vodila je izobraževanja v okviru Rdečega križa in po osnovnih šolah, vodila program CINDI, šolo hujšanja, delavnice o zdravi prehrani, šolo za starše, delavnice za spoprijemanje z depresijo … V ambulanti družinske medicine paciente ozavešča o zdravem življenjskem slogu, jih spodbuja k zdravim življenjskim navadam in skrbi za lastno zdravje. Spoštuje človekove pravice in drugačnost ter ima do vseh pacientov in sodelavcev spoštljiv ter empatičen odnos.

Je avtorica številnih strokovnih prispevkov, ki jih objavlja v Utripu in Obzorniku zdravstvene nege, odlična organizatorica strokovnih srečanj, predavateljica, v društvu pa zna poskrbeti tudi za dušo in telo članov z izleti, pohodi, potovanji …

Kot človek in strokovna sodelavka je cenjena v lokalnem delovnem okolju, v regijskem strokovnem društvu, katerega odlična predsednica je od leta 2012, v Odboru regijskih strokovnih društev in drugih organih Zbornice – Zveze, v Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, zato ji z največjim veseljem podeljujemo najvišje stanovsko priznanje zlati znak. 

Ivanka Limonšek

Ivanka Limonšek ima rada svoje delo in verjame vanj ter v svoje mlade sodelavce, ki bodo tudi z njeno pomočjo strokovnjaki na področju zdravstvene nege, so med drugim zapisali predlagatelji o letošnji dobitnici najvišjega stanovskega priznanja – zlatega znaka.

Njeno strokovno delo v regijskem Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, Zbornici – Zvezi, v različnih delovnih skupinah Ministrstva za zdravje je zelo raznoliko in še poudarja njeno bogato strokovno znanje ter široko razumevanje. Trenutno je predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji in podpredsednica Sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu, poleg tega pa je tudi aktivna članica stalne delovne skupine glavnih medicinskih sester pri Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji. Vse to dokazuje, da se zavzema za sodelovanje z drugimi strokovnjaki, kar bo vsekakor pripomoglo k boljši oskrbi uporabnikov zdravstvenih storitev.

Od samega začetka poklicne poti si prizadeva za izboljšanje položaja zdravstvene nege in oskrbe v socialnih ustanovah z namenom povečanja kakovosti življenja posameznikov s posebnimi potrebami v institucionalnem varstvu. Predvsem v zadnjem času se osredotoča na področje dolgotrajne oskrbe in opozarja na težave vključenosti mlajših invalidov ter oseb s posebnimi potrebami.

Ivanka Limonšek ves čas poudarja pomen strokovnega znanja in praktičnega dela kot temeljni sestavini sodobne zdravstvene nege. Bogato in raznoliko strokovno znanje je v vsakem trenutku pripravljena deliti s svojimi sodelavci, novozaposlenimi, na predavanjih, delavnicah … Kot vršilka dolžnosti direktorice ZUVD Dornava ustvarja delovno okolje, v katerem njeni sodelavci lahko rastejo, izboljšujejo svoje sposobnosti in tako prispevajo k izboljšanju zdravstvene nege in oskrbe uporabnikov. Predvsem pa verjame, da sta sodelovanje in medsebojna podpora ključna za napredek stroke.

Težko je zaobjeti vse njeno strokovno delo, njen prispevek k razvoju stroke zdravstvene nege, humanizacija odnosov … zlati znak je priznanje vsem njenim strokovnim prizadevanjem na regijski in državni ravni.

Matej Mažič

Matej Mažič, mag. zdr. nege, trenutno dela doktorat, ob delu seveda. Po zaključenem rednem študiju na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru se je zaposlil na Oddelku za intenzivno interno medicino v Splošni bolnišnici Celje in svoje strokovno znanje nenehno nadgrajeval – že leta 2004 je opravil tečaj Advanced life support pri Evropskem reanimacijskem svetu. Še istega leta je pridobil certifikat pod okriljem Pennsylvania University ZDA o opravljenem tečaju Emergency trauma care course, ki ga je vodil legendarni prof. Holliman. Želja po znanju je bila velika, zato je opravil še mednarodne tečaje European pediatric advanced life support, Medical response to major incidents, International trauma life support in še kakšnega. Aktivno je deloval na izobraževalnem področju predbolnišnične nujne medicinske pomoči in urgentne medicine. Vodil je medresorsko delovno skupino in bil sourednik slovenskih priporočil o ukrepanju ekip NMP pri AMOK dogodkih. Je dobitnik bronastega znaka CZ Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje ter srebrnega znaka slovenske policije. Sodeloval je pri oblikovanju številnih učnih delavnic, med katerimi so tudi temeljni postopki oživljanja za obvezne vsebine. Kot inštruktor in predavatelj dela pri Gasilski zvezi Slovenije. Pod okriljem Evropskega združenja za intenzivno medicino je uspešno zaključil tudi usposabljanje Covid-19 space in pridobil naziv lokalnega mentorja v Sloveniji. Na FZV Maribor je zaključil magistrski študij, in sicer urgentna stanja v zdravstvu. Strokovni dosežek je tudi njegova aktivna udeležba 2022 na mednarodnem Evropskem reanimacijskem kongresu vMajda Oštir Antwerpnu v Belgiji.

Aktiven je na več mednarodnih tečajih v Sloveniji – MRMI, ALS, EPALS, ITLS, kjer je vrsto let inštruktor.

Seznam njegovih strokovnih prispevkov, objavljenih v domači in tudi strokovni literaturi, je predolg za kratko predstavitev, bibliografija iz Cobissa je napreč obširna.

Ni pa aktiven le na področju zdravstva, v lokalni skupnosti se angažira na področju civilne zaščite in varstva pred naravnimi in drugimi množičnimi nesrečami. Še vedno je njegovo primarno delovno okolje Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok, vendar je nekomu s toliko znanja in energije težko biti le na enem mestu. Bolj kot kadarkoli ravno danes svet potrebuje takšne ljudi, ki so se pripravljeni razdajati in svoje strokovno znanje prenašati drugim, zato Matej Mažič, iskrene čestitke za zlati znak, to najvišje priznanje Zbornice – Zveze.

Majda Oštir

Majda Oštir se je po končanem študiju iz zdravstvene nege zaposlila v UKC Ljubljana na Pediatrični kliniki na oddelku za pljučne bolezni in tam dela še danes. Odlikujejo jo bogato strokovno znanje in organizacijske sposobnosti, sodelovanje v timu, usmerjenost k pacientu in njegovim svojcem ter atravmatski pristop pri obravnavi otroka. Zadnjih 22 let na Pediatrični kliniki poučuje starše otrok s kronično pljučno boleznijo, najdlje vodi šolo za zdravljenje astme, uči starše otrok s kronično dihalno odpovedjo, ki potrebujejo neinvazivno ali invazivno ventilacijo preko traheostome.

V Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji je bila aktivna od leta 2003, od 2009 do 2019 predsednica sekcija, trenutno je njena podpredsednica. Majda Oštir se zaveda pediatrične zdravstvene nege, zato svoje strokovno znanje širi tako doma kot v tujini. Je vodja izobraževanja astma pri otroku v Sloveniji, njen cilj pa je poenotiti in zagotoviti varno obravnavo otrok in mladostnikov z astmo in na tem področju sodeluje tudi pri izobraževanju zdravnikov.

Predava na slovenskih zdravstvenih fakultetah, vodi klinične vaje za študente, predava in vodi delavnice na strokovnih srečanjih Zbornice – Zveze, predvsem pa se zaveda, da je kontinuirano izobraževanje izvajalcev zdravstvene nege nujno.

Sodelavci jo poznajo kot odlično strokovnjakinjo, ki z otrokom in njegovimi starši zna vzpostaviti pravi odnos. V ospredje vedno postavi otroka in vedno širi znanje in pomen o atravmatski obravnavi otroka. Rada ima svoje delo, verjame vanj in ga prenaša na mlade sodelavce.

Tudi njeno publicistično in raziskovalno delo je obširno, objavlja v strokovnih časopisih in pripravlja gradiva za zbornike.

Majda Oštir je svoje delo posvetila otrokom in mladostnikom ter pri tem dosegla zavidljive rezultate. Ves čas se izobražuje in sledi temu, da je treba znanje deliti med kolege in tudi zdravnike. Prepoznavna je tudi v drugih strokovnih okoljih, kamor jo vabijo kot predavateljico. Zaradi njene strokovnosti, bogatih delovnih izkušenj, truda za izboljšanje zdravstvene nege in prepoznavnosti poklica medicinske sestre je izvršni odbor Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji Majdo Oštir predlagal za najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak.

Mag. Darja Ovijač

Mag. Darja Ovijač je dopolnila že 34 uspešnih delovnih let. Prvih 10 let je bila zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, od leta 1998 pa znanje prenaša študentom Zdravstvene fakultete Univerze Ljubljana.

Od same ustanovitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji je bila njena aktivna članica, nato 15 let članica organizacijskega in programskega odbora sekcije v onkologiji, od leta 2017 do 2022 pa članica Izvršnega odbora Sekcije MS v vzgoji in izobraževanju.

Dve obdobji je bila na Zdravstveni fakulteti predstojnica Oddelka za zdravstveno nego in vodila bolonjsko prenovo dodiplomskega študijskega programa ZN.

Mag. Darja Ovijač intenzivno in z žarom promovira moralne in etične vsebine v zdravstveni in babiški negi ter s svojim raziskovalnim in pedagoškim delom prispeva k humanizaciji odnosov in kritični etični misli v zdravstveni in babiški negi. Njeno vzgojno in pedagoško delo študentom pomaga ponotranjiti etične vrednote.

S svojim strokovnim delom uresničuje tudi cilje in naloge Zbornice – Zveze. Dva mandata je bila predsednica Častnega razsodišča I. stopnje. V letih od 2005 do 2009 je sodelovala v raziskovalnem projektu Interprofesionalni odnosi v zdravstvenem timu med zdravniki in medicinskimi sestrami v Sloveniji.

Ves čas objavlja v glasilu Utrip, v Obzorniku zdravstvene nege in drugje. Je recenzentka strokovnih zbornikov, ki jih izdaja Zbornica – Zveza. Ne smemo pozabiti njenega avtorskega prispevka pri nastanku knjižice Profesionalna podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe, pomembne za vsakega izvajalca zdravstvene nege. V bazi Cobissa najdemo pod njenim imenom 280 zadetkov.

Mag. Darja Ovijač prejme najvišje priznanje Zbornice – Zveze za strokovno delo in etična prizadevanja na področju zdravstvene nege, ki se odražajo tudi kot izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva, še posebej pri uresničevanju pacientovih pravic.

Ksenija Pirš

Ksenija Pirš je predsednica drugega največjega stanovskega društva – Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor od 2006, neprekinjeno ga vodi že peti mandat. Njegova članica je postala že na samem začetku svoje poklicne poti, ki jo je začela na Univerzitetnem kliničnem centru Maribor na oddelku za internistično intenzivno medicino. Sama pravi, da je bilo to obdobje intenzivnega učenja in strokovnega usposabljanja, ki je odločilno vplivalo na njen nadaljnji osebni in strokovni razvoj.

Zaradi sposobnosti vodenja so ji v UKC Maribor kmalu zaupali vse bolj odgovorne naloge, bila je strokovna vodja zdravstvene nege različnih samostojnih medicinskih oddelkov in klinik ter nemalokrat nadomeščala pomočnico direktorja za zdravstveno nego.

Ksenija Pirš se je ob vseh delovnih, društvenih in družinskih obveznostih ves čas izobraževala in 2019 dokončala dodiplomski študij iz managementa in vodenja na področju zdravstvenih ved, tega leta je zamenjala delovno okolje ter sprejela odgovorno mesto pomočnice direktorja za zdravstveno nego Psihiatrične bolnišnice Ormož. Ksenija vedno in povsod verjame v model učeče se organizacije ter si prizadeva za dvig organizacijske kulture, za razvoj zaposlenih ter za občutek pripadnosti in lastne vrednosti.

Tako sodelavci kot člani društva ji zaupajo, saj jih s svojo pozitivno energijo in odnosom do ljudi navdihuje, spodbuja pri pridobivanju novih strokovnih znanj, vključuje v vedno nove projekte …

Seznam njenih nalog in funkcij v Zbornici – Zvezi, strokovnih združenjih in še kje je zelo dolg; še vedno je odlična in zagnana predsednica društva z vedno novimi idejami – z delavnicami in izobraževanji društvo prispeva k razvoju stroke zdravstvene nege, poskrbi pa tudi za sprostitev in razvedrilo članov; od leta 2008 do 2016 je bila koordinatorica regijskih strokovnih društev in do 2020 članica Upravnega odbora Zbornice – Zveze; že vrsto let (od 2016) je odgovorna urednica informativnega biltena Utrip; sodelovala je v Razširjenem strokovnem kolegiju za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje; danes pa je kot priznana strokovnjakinja zdravstvene nege pri Ministrstvu za zdravje članica Strateškega sveta za zdravstveno in babiško nego … Ne smemo spregledati njenega obsežnega raziskovalnega in publicističnega dela. Za vse to in še več ji Zbornica – Zveza podeljuje najvišje stanovsko priznanje zlati znak.

Marta Smodiš

Marta Smodiš, mag. zdr. nege in specialistka managementa ter višja predavateljica, na področju zdravstvene nege dela že 42 let.

Poklicno pot je začela na Internem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice in se v tej ustanovi spoznala z zdravstveno nego na zelo različnih oddelkih – v kardiološkem laboratoriju, diabetološki ambulanti, na ginekološkem in pediatričnem oddelku. Zdaj svoje bogato znanje in izkušnje prenaša na študente zdravstvene nege na Fakulteti Angele Boškin, kjer je zaposlena od 2013. Na fakulteti je bila najprej koordinatorica kliničnega usposabljanja, zdaj pa je predstojnica Katedre za zdravstveno nego.

Že v bolnišničnem okolju je sodelovala pri različnih projektih, predvsem s področja kakovosti, vedno pa je bilo njeno vodilo skrb za pacienta in za njegove potrebe. Ves čas se je dodatno strokovno izobraževala in v bolnišnici za svoje sodelavce organizirala veliko strokovnih izpopolnjevanj. Nenehne težnje in prizadevanja po novih znanjih so jo pripeljali na jeseniško zdravstveno fakulteto. Kot višja predavateljica je najprej sodelovala pri predmetu Internistična zdravstvena nega in na področju procesa zdravstvene nege, varne zdravstvene obravnave in dokumentiranja v ZN v okviru kabinetnih vaj, pri izvedbi različnih študijskih predmetov na prvi stopnji študijskega programa Zdravstvena nega (npr. Management in vodenje v zdravstveni negi, Zdravstvena nega na primarnem in v patronažnem zdravstvenem varstvu s promocijo zdravja …) Dejavna je v različnih komisijah ter v šoli za klinične mentorje začetnike in šoli za klinične mentorje.

Zavezana je raziskovanju in izobraževalnemu delu mlajših kolegic in študentov, poleg tega pa je v domu starostnikov pripravila izobraževalne delavnice za zaposlene o uporabi peresnikov in inzulina ter merjenju krvnega sladkorja.

Njena strokovna dejavnost ni vidna le v Sloveniji, ampak sega tudi preko naših meja, kjer sodeluje v različnih mednarodnih projektih.

Marta Smodiš je aktivna članica Izvršnega odbora Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, članica različnih komisij tako v društvu kot v Zbornici – Zvezi in na fakulteti, objavlja v Utripu, Obzorniku zdravstvene nege, je avtorica in soavtorica številnih strokovnih prispevkov ter sodeluje in organizira strokovna srečanja v okviru društva in krovne organizacije; za vse to ji Zbornica – Zveza podeljuje svoje najvišje priznanje zlati znak.

Dragica Tomc

Naša kolegica Dragica Tomc že več kot 30 let pomembno prispeva k razvoju enterostomalne terapije, zdravstvene nege pacientov z rano, stomo in inkontinenco na nacionalni ravni.

Dragica Tomc je poklicno pot medicinske sestre začela na UKC Ljubljana na kliničnem oddelku za abdominalno kirurgijo na različnih zahtevnih deloviščih. Leta 1995 je končala Šolo za enterostomalno terapijo in to novo pridobljeno znanje prenesla v kakovostno delo s pacienti. V svetovalni službi zdravstvene nege na UKC je o ranah, stomah in inkontinenci organizirala za sodelavce številne delavnice.

Od leta 2011 kot enterostomalna terapevtka dela na Onkološkem inštitutu, je mentorica študentom, predavateljica, sodelavka, ki zna prisluhniti in svoje znanje nesebično predajati drugim.

Že leta je aktivna članica Sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji, od leta 2003 do 2007 tudi njena predsednica. Leta 2008 je bila članica strokovnega odbora Svetovnega kongresa enterostomalne terapije v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Društvu ILCO Ljubljana je pomagala na samem začetku njihovega dela, sodelovala pa je tudi pri ustanovitvi Društva za oskrbo ran Slovenije (DORS). Predsednica DORS je bila od 2014 do 2018.

Enterostomalna terapija je zahtevna, Dragica Tomc se zaveda, kaj rane, stome in inkontinenca pomenijo za paciente, za njihovo kakovost bivanja, da življenje z izločalno stomo ni preprosto … Zato je kot odlična enterostomalna terapevtka sodelovala pri nastanku Priročnika za bolnike z izločalno stomo in na OI za še lažjo oskrbo izločalnih stom posnela filmček.

Je neutrudna raziskovalca in avtorica številnih strokovnih člankov ter predavateljica v Šoli enterostomalne terapije, dolgoletna članica Zbornice – Zveze, ki s svojim delom prispeva k humanizaciji odnosov in razvoju stroke zdravstvene nege na posebej občutljivem področju – na področju enterostomalne terapije. Za vse skupaj si zagotovo zasluži najvišje priznanje stanovske organizacije – zlati znak.

Viktor Zrim

Viktor Zrim je svojemu poslanstvu reševalca zapisan že 43 let, začel je kot tehnik zdravstvene nege v reševalni službi Zdravstvenega doma Murska Sobota, najprej je bil zdravstveni tehnik v reševalnem vozilu, nato je kot odgovorni zdravstveni tehnik skrbel za strokovno delovanje v reševalni službi in organizacijo dela spremljevalcev ter zaradi svojih sposobnosti vodenja in organizacije dela 2003 postal vodja reševalne službe, leta 2006 diplomiral na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru in bil od 2013 do 2016 pomočnik direktorice za področje zdravstvene nege.

Kot vodja različnih služb, kjer je deloval in še deluje, je ponosen na svoje sodelavce in jih spodbuja, da delujejo profesionalno, empatično in odgovorno.
V lokalni skupnosti je pomagal širiti mrežo AED in ljudi poučeval, kako AED uporabljati, ko gre zares. Vrtčevskim in osnovnošolskim otrokom je približal temeljne postopke oživljanja ter najstnikom predaval o prvi pomoči. Predava tudi gasilcem in policistom, saj so ravno oni nemalokrat prvi na mestu prometne ali druge nesreče.

Je avtor številnih strokovnih člankov v zbornikih, Utripu in drugih strokovnih časopisih.

Viktor Zrim je sodeloval pri ustanovitvi Sekcije reševalcev v zdravstvu, kjer je še danes aktiven kot inštruktor in predavatelj, vodja tečajev in strokovnih seminarjev, sodnik na vsakoletnem strokovnem tekmovanju ekip nujne medicinske pomoči na Rogli … Ravno tako je dolgoletni aktivni član pomurskega strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Sodeluje pa tudi z Državnim izpitnim centrom in delovnimi komisijami Ministrstva za zdravje. Kot strokovnjaka na svojem področju ga poznajo po vsej Sloveniji. Še veliko dobrega je naredil za razvoj zdravstvene nege, za kakovost in strokovnost, vsega žal ne moremo zajeti v tem kratkem zapisu, zato mu Zbornica – Zveza podeljuje zlati znak.