Dobitniki zlatega znaka za leto 2022

Dobitniki priznanja Zlati znak

Na slavnostni akademiji, ki je potekala 12. maja 2022, smo podelili najvišja priznanja Zbornice – Zveze za leto 2022.

Strokovna organizacija Zbornica – Zveza je podelila deset prestižnih priznanj za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene oziroma babiške nege. Priznanja sta podeljevali predsednica Zbornice – Zveze gospa Monika Ažman in predsednica Komisije za priznanja, gospa Marina Čok.

Tadeja Bizjak

Diplomirana medicinska sestra in magistrica zdravstvene nege Tadeja Bizjak ima 34 let bogatih delovnih izkušenj, od specialističnih do drugih dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva. V Zdravstvenem domu Piran je bila glavna medicinska sestra in si pridobila vodstvene delovne izkušnje. V tem obdobju so v zdravstvenem domu začeli program svetovanja za zdravje za odrasle in vzpostavili zdravstveno vzgojni center, kjer je od vsega začetka z drugimi izvajalci zdravstveno vzgojnih programov skrbela tako za organizacijski kot tudi izvedbeni del programa. Kot koordinatorica zdravstveno vzgojnih programov je v Zdravstvenem domu Piran skrbela za zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov ter vodila svetovalne zdravstvene programe za odrasle. Od leta 2018 vodi center za krepitev zdravja.

Tadeja nedvomno sodi med elito slovenskih medicinskih sester na primarni ravni in v promociji zdravja. Pri svojem delu je izredno strokovna, dostopna, razgledana in učinkovita. Med kolegicami je spoštovana in velja za pojem modrosti, razuma in pozitivne avtoritete. Je poštena, empatična, in vedno pripravljena pomagati. V različnih delovnih skupinah, strokovnih sekcijah in organih Zbornice – Zveze deluje že vrsto let, bila je med pobudnicami ustanovitve Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji. Aktivna je bila v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije ter v skupinah za promocijo zdravja, preventivo in preprečevanje odvisnosti Občine Piran.  Od leta 2001 do leta 2005 je bila predsednica regijskega strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper. Tudi v stanovskem društvu je pustila vidne sledi.

Za vse omenjeno ji iskreno čestitamo in podeljujemo priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze.

Mira Brodarič

Mira Brodarič je poklicno pot začela v Zdravstvenem domu Metlika in tej ustanovi ostala zvesta vse do danes. Na Visoki šolo za zdravstvo Univerze v Ljubljani je 2004 diplomirala in postala prva diplomirana medicinska sestra v zdravstvenem domu Metlika. Od leta 2005 do 2011 je bila glavna medicinska sestra zdravstvenega doma, kar je od nje zahtevalo dobre organizacijske in vodstvene sposobnosti. Magistrski študij je zaključila leta 2009 z delom Timsko delo in delovni procesi. Za doktorat, ki ga zaključuje na Fakulteti za poslovne in upravne vede na Univerzi v Novem mestu, si je izbrala naslov Finančni vidiki sladkorne bolezni v Beli krajini – prikaz stroškov kot breme skupnosti in družine.

Leta 2011 je bila med prvimi medicinskimi sestrami, ki so na primarni ravni zdravstvenega varstva začele z novim, celostnim pristopom k bolnikom v takratnih »referenčnih ambulantah«. Bogato znanje in dolgoletne izkušnje na vseh ravneh zdravstvene nege zavzeto deli med svoje sodelavce, uvaja novo zaposlene, skrbi za dobro organizacijo in vzdušje v delovnem okolju, za kakovostno izobraževanje dijakov in študentov na kliničnih vajah in delovni praksi. Aktivno ves čas sodeluje na  strokovnih srečanjih v organizaciji Zbornice – Zveze, na kongresih in simpozijih zdravstvene nege, Majhnovih dnevih, Dnevih Marije Tomšič. Kot predstavnica zdravstvene nege je bila od leta 2017 do leta 2021 tudi članica nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni. Je dolgoletna aktivna članica izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  v družinski medicini in tudi regijskega društva Novo mesto. Vse njeno dosedanje delo naj danes odseva tudi v priznanju Zlati znak, ki ji ga Zbornica Zveza podeljuje z vsem spoštovanjem.

Iskrene čestitke spoštovana gospa Mira Brodarič.

Peter Černe

Peter Černe, mag. ZN, opravlja svoj poklic več kot 20 let. Kot zdravstveni tehnik se je zaposlil v reševalni službi Zdravstvenega doma Novo mesto in ugotovil, da mu je to področje pisano na kožo. V kolektivu izkušenih reševalcev si je hitro pridobival različna znanja in veščine in ob delu končal študij zdravstvene nege. Sodelavci in vodstvo zavoda so prepoznali njegove organizacijske in vodstvene sposobnosti ter smisel za timsko delo in ga imenovali za vodjo reševalne službe, pred tremi leti pa za pomočnika direktorja za področje ZN. Izobraževanje vseh članov tima in povezovanje z lokalno skupnostjo, sodelovanje z organizacijo Rdečega križa Slovenije in gasilci na področju promocije zdravja, zagotavljanja varnosti in zaščite prebivalcev ter pri drugih projektih zaposlujejo Petra Černeta. Prizadeva si za strokovni razvoj reševalcev v zdravstvu, urgentnim stanjem v zdravstvu pa je posvetil svojo magistrsko nalogo.

Svoje znanje kot mentor in instruktor Sekcije reševalcev v zdravstvu že več let posreduje članom regijskega društva, sodelavcem, pripravnikom in študentom zdravstvene nege, zanje organizira in izvaja tečaje temeljnih postopkov oživljanja in izobraževanja iz nujne medicinske pomoči za gasilce dolenjske regije. Za delo na športnem področju je prejel bronasto Bloudkovo značko. Petra Černeta je regijsko društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto leta 2010 nagradilo s srebrnim znakom. Za njim je šele polovica poklicne poti in bo stroki zdravstvene nege gotovo še veliko prispeval, zato je zlati znak Zbornice – Zveze zahvala za minulo in spodbuda za prihodnje delo.

Iskrene čestitke spoštovani gospod Peter Černe.

Anita Jelen

Anita Jelen si je prve izkušnje pridobila na urološkem oddelku v Univerzitetnem kliničnem centru v  Ljubljani, kjer je delala 20 let. Večji del uspešne poklicne poti je posvetila področju enterostomalne terapije. Delala je s pacienti z vsemi vrstami izločalnih stom, kronično rano, fistulo in inkontinenco. Leta 2006 je opravila tudi  mednarodno Šolo za enterostomalne terapevte. V okviru Svetovalne službe zdravstvene nege UKC Ljubljana je sodelovala pri ustanovitvi posvetovalnice za stomiste. Od leta 2014 opravlja delo glavne medicinske sestre na Dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana. Na njeno pobudo so na kliniki leta 2016 uspešno ustanovili specialistično ambulanto za obolenja parastomalne kože.

Izboljšanju kakovosti življenja pacientov je posvetila svojo magistrsko nalogo Prevalenca razjede zaradi pritiska v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in zanjo prejela Prešernovo nagrado. Trenutno dela doktorat iz managementa kakovosti na Fakulteti za organizacijske študije Novo mesto. Z raziskavami in z zdravstveno vzgojnim delom prispeva k zagotavljanju kakovosti zdravstvene nege v bolnišničnem okolju, ambulantni dejavnosti in v lokalni skupnosti. Znanje in izkušnje prenaša neposredno na mlade kolegice in kolege in kot predavateljica študentom zdravstvene fakultete.

Polna entuziazma in vedno novih idej si ves čas prizadeva za čim bolj kakovostno ter učinkovito organizacijo dela na kliniki in vlogo medicinske sestre pri pacientu. Kot članica Odbora za zdravje in socialno varstvo v Mestni občini Ljubljana pa pozorno in kritično spremlja stanje tako  na področju zdravstvenega kot socialnega varstva.

Gospa Anita Jelen prejme priznanje Zlati znak Zbornice – Zveze. Iskrene čestitke.

doc. dr. Igor Karnjuš

Doc. dr. Igor Karnjuš je na poklicno pot stopil leta 2000 v Splošni bolnišnici Izola na oddelku za kirurgijo. Po sedemletnem intenzivnem kliničnem delu v zdravstveni negi se je odločil za akademsko pot in se zaposlil na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za vede o zdravju, kjer se je  leta 2011 habilitiral kot predavatelj, leta 2015 pa kot višji predavatelj. Z letom 2018 je pridobil naziv docent in postal nosilec predmetov tudi na podiplomskem študijskem programu Zdravstvena nega, kot so simulacije negovalnih aktivnosti, dokumentiranje v zdravstveni negi in obravnava kritično bolnega pacienta v enotah intenzivne terapije. Od leta 2020 je gospod  Igor Karnjuš prodekan za kakovost za področje zdravstvene nege na omenjeni fakulteti. Najprej kot predavatelj, kasneje kot avtor številnih prispevkov ter član strokovnih združenj doma in v tujini je sodeloval na številnih strokovnih konferencah. Predstavil je veliko člankov ter znanstvenih prispevkov. Sodeloval je pri devetih mednarodnih raziskovalnih projektih s področja zdravstvene nege.

Od leta 2017 je član uredniškega odbora Obzornika zdravstvene nege in član delovne skupine za razvoj smernic duhovne oskrbe pri Zbornici – Zvezi. Od leta 2021 je tudi član  Upravnega odbora Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper. Poklicna pot je Igorja Karnjuša oblikovala v učinkovitega in predanega strokovnjaka, ki pri svojem delu vselej vidi možnosti in priložnosti za uveljavitev zdravstvene nege. Zaradi izrednega posluha za sočloveka je zelo cenjen in priljubljen tako pri študentih kot pri sodelavcih.

Doc. Dr. Igorju Karnjušu Zbornica Zveza podeljuje priznanje zlati znak in se veseli še mnogih skupnih projektov in osebnih uspehov. Iskrene čestitke.

mag. Klavdija Kobal Straus

Mag. Klavdija Kobal Straus je poklicno pot začela kot zdravstveni tehnik v Domu upokojencev Idrija, nato kot diplomirana medicinska sestra, koordinator neinstitucionalnih programov in nazadnje kot namestnica direktorja za področje zdravstvene nege. Znanstveni magisterij je zaključila na Fakulteti za management v Kopru, naslov njene naloge je bil:  Vplivni dejavniki na razvoj institucionalnega varstva starejših v občini Idrija. Kot predavateljica je sodelovala pri izobraževanju odraslih pri predmetu pomoč in oskrba v programu bolničar-negovalec. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin je nosilka in izvajalka predmeta Dolgotrajna oskrba. Mag. Klavdija Kobal Straus je izjemna osebnost tako na profesionalnem kot osebnem področju. Njena poklicna kariera je zelo razgibana. Po delu v domu upokojencev se je zaposlila na Ministrstvu za zdravje, kjer je bila sekretarka in nato direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo, danes pa je na Ministrstvu za zdravje vodja Sektorja za dolgotrajno oskrbo.

Od začetka epidemije covida-19 je mag. Klavdija Kobal Straus svoje življenje posvetila preprečevanju prenosa SARS-CoV-2 v domovih starejših občanov in drugih socialnovarstvenih zavodih. Dneve in noči je preživljala v in s  socialnovarstvenimi zavodi in vodila delovno skupino koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb s koronavirusom in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi.

Mag. Klavdija Kobal Straus se že dolgo zavzema za boljši status zdravstvene nege in oskrbe v socialnih zavodih in s tem za izboljšanje kakovosti življenja starejših. Opus njenih strokovnih, raziskovalnih in publicističnih del je obširen in kaže na njeno širino znanja in zavzetost za napredek stroke zdravstvene nege. Delo mag. Klavdije Kobal Straus pomembno prispeva k uresničevanju strategije in razvoja zdravstvene nege.

Iskrene čestitke za priznanje zlati znak gospe mag. Klavdija Kobal Straus.

Slavica Mencingar

Slavica Mencingar, že od leta 1982 s svojim predanim in nesebičnim delom dokazuje, da delo izvajalcev zdravstvene nege ni samo poklic, ampak plemenito poslanstvo. Je vodja Reševalne postaje Zdravstvenega doma Gornja Radgona, ter vodja in izvajalka delavnic v centru za krepitev zdravja. Seznam njenih vsakodnevnih profesionalnih dejavnosti je predolg, da bi ga lahko v celoti predstavili, omenimo pa, delo mentorice mladim, aktivnosti pri ozaveščanju občanov v okviru centra za krepitev zdravja na temo tveganega pitja alkohola, srčno-žilnih bolezni, sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Ministrstvom za zdravje, vključevanje v raziskovalno delo ter delo v strokovnem regijskem društvu. Veliko njenega strokovnega dela je namenjenega preventivi in ozaveščanju ljudi v lokalni skupnosti, kako pomemben je za ohranjanje zdravja zdrav življenjski slog.

Ponosna je na svoje sodelavce, spodbuja jih, da delujejo profesionalno, empatično in odgovorno. V ospredje pa predvsem postavlja dobre medsebojne odnose. Ne gre spregledati tudi njene človekoljubne pomoči vsem, ki jo potrebujejo. Danes je predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, v okviru katerega se neutrudno zavzema za ustrezno vrednotenje zaposlenih v zdravstveni negi, da bodo za svoje delo dostojno plačani in bodo svoj poklic lahko opravljali v ustreznih delovnih pogojih, prizadeva si za sprejem kadrovskih standardov in normativov na področju zdravstvene in babiške  nege, čeprav včasih sama reče, da se »bori z mlini na veter«. Ampak optimizem in trdna volja ji ne dovolita predaje.

Spoštovana gospa Slavica Mencingar, naj vam priznanje zlati znak Zbornice – Zveze da še dodatno moč in energijo za vse vaše poslanstvo. Iskrene čestitke.

Zorica Panić

Poklicno pot je Zorica Panić začela v Splošni bolnišnici Jesenice na kirurškem oddelku, nadaljevala pa v takratni enoti Centralne intenzivne terapije. Želja po znanju jo je popeljala na Visoko šolo za zdravstveno nego v Ljubljani, kjer je diplomirala in leta 2010 prevzela vodenje Enote intenzivne terapije operativnih strok, leta 2014 pa vodenje zdravstvene nege v kirurški službi. Hkrati je vpisala tudi podiplomski študij na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani in je pred zaključkom magisterija zdravstvene nege. Zanimanje iz urgentnih kirurških stanj jo je popeljalo tudi na tečaj Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) –na tečaj dodatnih postopkov oskrbe hudo poškodovanih ter tudi na tečaj Advanced Trauma Life Support (ATLS). V sodelovanju z zdravniškim društvom je na obeh tečajih sedaj tudi nepogrešljiva   inštruktorica.

Zorica  ima v bolnišnični zdravstveni negi pomembno vlogo, svoje znanje in poklicno delo je z leti razširila na različna področja. Delo mentorice, avtorice strokovnih člankov in raziskav pričajo o njeni profesionalnosti, strokovnosti in zanesljivosti. Odlikujejo jo vrline, vrednote in načela, ki so jo oblikovale v odlično medicinsko sestro. Je izvrstna mentorica dijakom in študentom zdravstvene nege, spremlja novosti in se udeležuje srečanj na kirurškem strokovnem področju, kjer je aktivna tudi kot predavateljica. Zorica Panić dela v številnih projektnih skupinah. Opravlja delo koordinatorja projektnega tima za vodenje in obravnavo pacientov z osrednjim venskim katetrom (OVK) in koordinatorja projektnega tima za zdravila v regijski bolnišnici. Je zelo aktivna v Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, kjer opravlja delo podpredsednice za splošne zadeve. Društvo ji je leta 2020 podelilo priznanje srebrni znak.

Danes pa vam spoštovana gospa Zorica Panić podeljujemo Zlati znak Zbornice – Zveze in vam iskreno čestitamo.

Janja Perne Hajdinjak

Področje dela Janje Perne Hajdinjak, diplomirane medicinske sestre, magistrice ekonomskih in poslovnih ved je povezano z bolniki z infekcijskimi obolenji. Na področju infekcijske intenzivne nege združuje svoje delo že  dobrih 30 let.  Zagotovo  lahko trdimo, da je s svojim delom in predanostjo učinkovito pripomogla k preprečevanju in obvladovanju z zdravstvom povezanih okužb. Od leta 2017 je nadzorna medicinska sestra Enote za intenzivno terapijo na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. In prav  ta intenzivna enota se je prva srečala z obolelimi za covidom-19. Zaradi vseh neznank ob izbruhu te bolezni in naraščanjem števila okuženih je bilo delo v intenzivni enoti poseben izziv.  Povsem spremenjena organizacija dela, zagotavljanje zaščitne opreme, novi pristopi zdravstvene obravnave bolnikov, skrb za sodelavce, ki so se znašli v stiski, selitve pacientov, opreme in zaposlenih na nove lokacije, usposabljanje novih sodelavcev iz različnih kliničnih okolij in krajev z vse države in še mnogo drugega.

Vloga Janje Perme Hajdinjak je bila v zadnjih dveh letih neprecenljiva in nezamenljiva. Janji energije res ne zmanjka, ob predanem kliničnem delu je tudi doktorska študentka biomedicine na Medicinski fakulteti, poleg tega pa je zelo aktivna članica Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, s katero tesno sodeluje pri organizaciji strokovnih srečanj in pripravi specialnih znanj. Kolegica Janja je bila ena prvih medicinskih sester, ki se je izobraževala v tujini na področju uvajanja katetrov PICC z ultrazvočno metodo. To pa je še eno področje dela kjer je tudi zelo aktivna. Poklicna pot Janje Perme Hajdinjak je zanimiva in bogata, odgovorno delo, etično-moralna drža, strokovnost, širina, čut do človeka ter predanost stroki zdravstvene nege že pred epidemijo in še toliko bolj v času epidemije covida-19 jo je pripeljala med dobitnike najvišjega priznanja Zbornice – Zveze, zlatega znaka.

Iskrene čestitke gospa Janja Perne Hajdinjak.

Klara Peternelj

Klara Peternelj je kot višja medicinska sestra v patronažni službi Zdravstvenega doma Postojna začela pred več kot 41 leti. Želja po korenitejši spremembi jo je pripeljala na visokošolski študij zdravstvene nege, 1999 pa se je zaposlila na kliničnem oddelku za žilne bolezni v ljubljanskem kliničnem centru, a dve leti pozneje postala glavna medicinska sestra Zdravstvenega doma Sežana ter poskrbela, da je ta dobil naziv učnega zavoda. S kolegicami je bila in je še vedno mentorica številnim dijakom in študentom zdravstvenih ved. Orala je ledino pri vzpostavljanju programa CINDI na območju štirih občin, ki jih pokriva Zdravstveni dom Sežana. Od leta 2005, ko je opravila podiplomsko izobraževanje iz diabetologije, je tudi edukatorica v diabetološki ambulanti. Za pedagoško delo z ljudmi s sladkorno boleznijo je pripravila več didaktičnih pripomočkov, številne zloženke in knjižice.

Največji pečat Klarinemu strokovnemu delu je dalo njeno aktivno sodelovanje v endokrinološki sekciji. Bila je članica koordinativne skupine za obvladovanje sladkorne bolezni pri Ministrstvu za zdravje. Sodelovala je pri pripravi kadrovskih standardov in normativov na področju edukacije v diabetoloških ambulantah ter programov za edukacijo ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2. Znanje in izkušnje s področja obvladovanja sladkorne bolezni posreduje referenčnim medicinskim sestram, diplomiranim medicinskim sestram v centrih za krepitev zdravja in zdravstveno vzgojnih centrih. Od leta 2017 organizira in sodeluje pri izvajanju Male šole diabetesa, namenjene timom družinske medicine in patronažnim medicinskim sestram v regiji. Kolegica Klara ima med letošnjimi dobitniki priznanj najdaljšo karierno potjo, a predana poklicu in bolnikom ne popušča zato ji pripenjamo Zlati znak Zbornice – Zveze s poslanico naj na karierni poti v dobro vseh še vztraja.

Iskrene čestitke spoštovana gospa Klara Peternelj.

UTRINKI IZ SLOVESNOSTI