Razpis za volitve predsednika/co in 7 članov/ic izvršnega odbora (IO) strokovne Sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športaZbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

 


Razpis za volitve predsednika/co in 8 članov/ic izvršnega odbora (IO) strokovne Sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa

 

Strokovna Sekcija MS in ZT v medicini dela, prometa in športa, ki deluje v okviru Zbornice - Zveze, je na svoji 1. korespondenčni seji IO 14. 2. 2019 sprejela sklep o izvedbi volitev predsednice in članov izvršilnega odbora za obdobje 2019 – 2023, za obdobje štirih(4) let

1.  Voli se predsednik/ca in osem (8) članov/ic izvršilnega odbora (IO) strokovne sekcije.
Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.
2.   Rok za prijavo kandidatov je 13. 9. 2019
3.   Volilna komisija bo po navedenem roku izdelala listo kandidatov za predsednika in člane izvršilnega odbora, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
4.   Volitve novega predsednika/ce in članov/ic izvršilnega odbora bodo izvedene v mesecu septembru 2019 na strokovnem srečanju sekcije.


Razpisni pogoji
Za funkcijo predsednika strokovne sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa:

  • član Zbornice -Zveze najmanj 10 let;
  • redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.

Za funkcijo člana izvršilnega odbora strokovne sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa:

  • član Zbornice -Zveze najmanj 5 let;
  • redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 5 let.

Kandidat naj vloži:
•    Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira,
•    življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj,
•    dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji 10 oz. 5 let,
•    izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
•    kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanja strokovne sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa – glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu,
•    kandidat/ka za člana/ico izvršnega odbora sekcije naj navede, iz katere regije v Sloveniji prihaja in
      jo želi zastopati, ter na katerem strokovnem področju dela in bi lahko največ prispeval/a v strokovni sekciji (izobraževanje, standardi, raziskovalno delo ...)

Kandidati pošljejo prijave na sedež volilno – kandidacijske komisije do vključno 13. 9. 2019 v zaprti ovojnici s pripisom: »Volitve sekcija MS in ZT v medicini dela, prometa in športa«- Ne odpiraj!« na naslov:
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana

Komisija za volitve sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo prispele v razpisanem roku.
Posamezni kandidat lahko obenem vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Lep pozdrav!
Predsednica strokovne sekcije, MDPŠ:
Doc. dr. Nevenka Šestan, viš.m.s., univ.dipl.org.