Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v urgenci za leto 2019Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si


V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze
Izvršilni odbor Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci s sklepom št. 7/04 z dne 25. 4. 2019 objavlja

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v urgenci za leto 2019


Strokovna sekcija MS in ZT v urgenci bo v letu 2019 podelila do dve priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju.

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju:
-   pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
-   pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
-   aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju, 
-   aktivno delovanje v strokovni sekciji,
-   izražanje pripadnosti strokovni sekciji, 
-   skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne
     sekcije,
-   raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju, 
-   publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
-   najmanj 10 - letno obdobje dela na  ožjem strokovnem področju,
-   neprekinjeno članstvo v Zbornici - Zvezi zadnjih 5 let.

Dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju lahko predlaga član izvršnega
odbora strokovne sekcije ali član, ki aktivno deluje na področju strokovne sekcije.

Predlog za dobitnika priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis in na obrazcu Zbornice – Zveze posredovano utemeljitev predloga z lastnoročnim podpisom predlagatelja.

Obrazec je objavljen na spletni strani Zbornice – Zveze, povezava: https://www.zbornica-zveza.si/sl/pravilnik-o-priznanjih.

Prosimo, da predloge za dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju za leto 2019 pošljete v zaprti ovojnici s priporočeno pošto na naslov:
Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v urgenci«, do vključno 31. 7. 2019

Komisija za priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v urgenci bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in ki bodo na sedež Zbornice – Zveze prispeli v razpisanem roku.

Vida Bračko
Predsednica strokovne sekcije MS in ZT v urgenci