Obvestilo o volitvah predsednika/predsednice in članov/članic izvršnega odboraZbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

 

Obvestilo o volitvah predsednika/predsednice in članov/članic izvršnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v endokrinologiji

 

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (november 2019-2023):

•    za predsednika/predsednico strokovne sekcije
•    za člane izvršnega odbora (4 mesta)

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo na sedež volilno-kandidacijske komisije na Zbornici – Zvezi, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, do vključno 1. oktobra 2019, v zaprti ovojnici s pripisom »Volitve Sekcije v endokrinologiji – NE ODPIRAJ«. Volilna komisija bo pregledala vse pravočasne prispele prijave in izdala kandidacijsko listo. Volitve bodo izvedene na rednem jesenskem izobraževanju sekcije, 18.10.2019 v Bohinjski Bistrici.

Razpisni pogoji
Za predsednika/predsednic izvršnega odbora:
•    član/ica Zbornice – Zveze najmanj 10 let,
•    redno zaposlen/a na področju endokinološke zdravstvene nege v Sloveniji najmanj deset let.
Za člana/članico izvršnega odbora:
• član/ica Zbornice – Zveze najmanj pet let,
• redno zaposlen/a na področju endokinološke zdravstvene nege v Sloveniji najmanj pet let.
Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži:
1.    Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno za katero funkcijo kandidira.
2.    Življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj.
3.    Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji vsaj 10 let oziroma 5 let.
4.    Izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa.
5.    Obrazložitev področja, kjer bi kot član/ica lahko največ prispeval/a (utemeljitev vizije doprinosa k delovanju strokovne sekcije).
6.    Kandidat/ka za člana/ico izvršilnega odbora sekcije naj navede iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati.


Priporočila za izbor članov izvršnega odbora:
•    Vizija delovanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji.

Jana Klavs
predsednica strokovne sekcije