Poslanstvo in temeljne naloge

Namen organizacije

  • skrb za skladno delovanje stroke zdravstvene in babiške nege;
  • priprava zakonskih aktov s tega področja;
  • zastopanje političnih opredelitev, ki omogočajo in zagotavljajo strokovni razvoj zdravstvene nege in babiške nege in napredek profesije ter zagotavljanje ustreznega položaja izvajalcev zdravstvene nege in babiške nege v družbi;
  • spremljanje ter sodelovanje pri izobraževanju za področje zdravstvene nege in babiške nege;
  • razvijanje raziskovalnega dela v zdravstveni in babiški negi.

Osnovno vodilo delovanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (17. februar 2005) in za babice Mednarodni kodeks etike (17. februar 2005).

Naloge organizacije

Za doseganje ciljev Zbornica-Zveza izvaja naslednje naloge:

1. ščiti in zastopa poklicne in strokovne interese članov,
2. skrbi za razvoj in delovanje stroke zdravstvene in babiške nege v R Sloveniji,
3. sodeluje pri oblikovanju in usmerjanju zdravstvene politike v R Sloveniji ter se v ta namen povezuje z ustreznimi institucijami,
4. sodeluje z državnimi organi, izobraževalnimi institucijami, z Zdravstvenim svetom in z Razširjenim strokovnim kolegijem za zdravstveno nego pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter drugimi za zagotavljanje razmer za učinkovito in uspešno delovanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov,
5. sprejema, obravnava, rešuje in odgovarja na pobude in izkazane interese članov Zbornice-Zveze,
6. sodeluje pri pripravi zakonov in predpisov s področja zdravstvene in babiške nege, zdravstvenega varstva, regulativov v zdravstveni dejavnosti ter drugih interesnih področij,
7. organizira, usklajuje in usmerja strokovna in druga izobraževanja, izpopolnjevanja ter usposabljanja medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov ter se v ta namen povezuje z ustreznimi strokovnimi institucijami,
8. sodeluje z ministrstvom, pristojnim za zdravje, ministrstvoma, pristojnima za izobraževanje, srednjimi in visokimi zdravstvenimi šolami, fakultetami in drugimi organizacijami pri načrtovanju, oblikovanju, spremljanju in posodabljanju dodiplomskega in podiplomskega študija zdravstvene in babiške nege,
9. oblikuje programe pripravništva in nadzira njihovo izvajanje v skladu z zakonom,
10. spodbuja in usmerja medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike k stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju,
11. organizira in izvaja strokovno svetovanje za področje zdravstvene in babiške nege,
12. daje mnenja za izdajo dovoljenja za zasebno in samostojno opravljanje dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov na področju zdravstvene in babiške nege v skladu z zakonom,
13. daje mnenja za dodelitev koncesij na področju zdravstvene in babiške nege v skladu z zakonom,
14. oblikuje in sprejema dopolnitve kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in mednarodnega kodeksa etike za babice,
15. ugotavlja in ukrepa pri kršitvah kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, mednarodnega kodeksa etike za babice, statuta Zbornice–Zveze ter ob drugih kršitvah, ki se nanašajo na izvajanje zdravstvene in babiške nege,
16. spremlja delovanje dela strokovnih društev ter razvija njihovo sodelovanje,
17. ustanavlja in ukinja strokovne sekcije ter koordinira in spremlja njihovo delovanje,
18. vodi register članov Zbornice-Zveze in zanje izdaja članske izkaznice,
19. zbira podatke, ki so pomembni za oceno delovanja in strateško načrtovanje zdravstvene in babiške nege ter so v interesu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov,
20. spremlja kadrovsko politiko in sodeluje pri načrtovanju potreb po zaposlovanju medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v R Sloveniji,
21. spremlja, obravnava in skupaj s sindikati rešuje problematiko delovnih razmer in vrednotenja dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov ter se v ta namen povezuje z drugimi organizacijami,
22. podpira delo prostovoljcev,
23. nudi pravno pomoč in zaščito poklicnih interesov medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov,
24. sodeluje z mednarodnimi organizacijami,
25. spodbuja razvojno, raziskovalno in znanstveno delo v zdravstveni in babiški negi,
26. izdaja strokovno revijo Obzornik zdravstvene nege, informativni bilten Utrip ter druge publikacije,
27. sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine zdravstvene in babiške nege,
28. podeljuje priznanja.

Osnovno vodilo delovanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je Kodeks etike medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.