Nasilje nad starejšimi

Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi
nenasilje@zbornica-zveza.si

Uvod

Nasilje nad starejšimi je družbena problematika, ki posega tako v področje medosebnega nasilja v družinskih odnosih in nasilja v institucionalnem varstvu, kjer starejši bivajo kot tudi v problematiko strukturnega nasilja nad starejšimi v družbi.

Zaradi neenakih možnosti, socialne izključenosti, osebni odvisnosti zaradi nemoči, bolezni, onemoglosti, pogoste materialne odvisnosti ali celo revščine ter manjše družbene moči starejših, govorimo pri tej družbeni skupini o strukturnem ali sistemskem nasilju. Podobno kot otroci, ženske, pripadniki različnih manjšin in marginalnih družbenih skupin, osebe z invalidnostjo in hendikepom …, tudi starejši – zaradi neenake porazdelitve moči v družbi – bolj pogosto doživljajo nasilje v medosebnih odnosih.

Dolgo se o nasilju nad starejšimi ni govorilo, saj je šlo za sivo polje neodkritega in zamolčanega nasilja. Starejši namreč o tem, da doživljajo nasilje s strani lastnih otrok, vnukov, drugih sorodnikov ali pa s strani negovalcev, zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, zelo težko spregovorijo. Strah, nemoč, sram preprečujejo, da bi o svoji stiski spregovorili z osebami ali organizacijami, ki jim lahko pomagajo. Bojijo se, da bi razkritje nasilja še povečalo njihovo ogroženost, odvisnost, jih pripeljalo v še večjo stisko.

V zadnjih 10 letih pa se o tem pojavu govori tako v strokovni kot v širši javnosti in medijih in tudi Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi je v tej diskusiji že od vsega začetka. Tako strokovno sodeluje z Zvezo društev upokojencev Slovenije, nevladnimi organizacijami, Sekcijo patronažne službe v Zbornici-Zvezi. Njene članice so sodelovale na različnih posvetih v Državnem svetu, izobraževanjih, akcijah in kampanjah za večje ozaveščanje o nasilju nad starejšimi.

V letu 2012 je Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi, skupaj z Društvo SOS telefon pripravila prilogo Utripa, v kateri je predstavila protokol obravnave starejše osebe, ki preživlja nasilje. Hkrati je Društvo SOS telefon natisnilo plakate, ki so jih s pomočjo Zbornice-Zveze zaposleni v zdravstveni negi nalepili na vidna mesta v zavodih, v katerih delajo.

Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti se nahaja v spodnji povezavi...

Obrazec: Obvestilo o zaznavi nasilja v družini se nahaja v spodnji povezavi...