Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Razpis za volitve v sekciji medicinskih sester v managementu (rok: 18. 10. 2021)

Na osnovi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze in sklepa izvršnega odbora št. 32-20/2021 IO Sekcije medicinskih sester v managementu, z dne 30.8.2021, Sekcija razpisuje volitve za mandatno obdobje 4 let (2021-2025) za:

  1. Predsednika/co strokovne sekcije

  2. Člane izvršnega odbora strokovne sekcije – 8 članov

Razpisni pogoji:

  1. Redna zaposlitev na ožjem strokovnem področju (management)  v Sloveniji najmanj 10 let za funkcijo predsednika/-ce in najmanj 5 let za funkcijo člana/-ice izvršnega odbora strokovne sekcije.

  2. Članstvo v Zbornici – Zvezi najmanj 10 let za funkcijo predsednika/-ce oz. najmanj 5 let za funkcijo člana/-ice izvršilnega odbora sekcije.

Pri izbiri kandidatov za izvršni odbor strokovne sekcije se upoštevata regijsko in strokovno načelo.

Kandidat/-ka naj vloži:

  • Pisno kandidaturo iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira, življenjepis z navedbo strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj, dosedanjih aktivnosti na ožjem strokovnem področju.
  • Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let za funkcijo predsednika/-ce oziroma 5 let za funkcijo člana/-ice izvršnega odbora strokovne sekcije.
  • Izjavo, da je član/-ica Zbornice – Zveze.
  • Vizijo – osebni pogled na delovanje strokovne sekcije in cilje, ki jih želi doseči v naslednjem mandatnem obdobju (za funkcijo predsednika/-ce).

Vloge s potrebnimi dokazili pošljete do vključno 18.10.2021 na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom: »Volitve Sekcije medicinskih sester v managementu NE ODPIRAJ – Komisija za izvedbo volitev za predsednika/-ice in članov/ic IO Sekcije medicinskih sester v managementu«. Če se kandidatura pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveza prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo.

Posamezni kandidat lahko istočasno vloži kandidaturo za predsednika/-ico in za člana/-ico izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika/-ice ter nato volitve članov/-ic izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana/-ico izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika/-ico.

Mandat članov/-ic izvršnega odbora strokovne sekcije traja 4 (štiri) leta z možnostjo večkratne izvolitve, vendar ne več kot skupaj štiri mandate. Mandat predsednika/-ice strokovne sekcije traja 4 (štiri) leta z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.

Volitve se bodo izvedle na e – strokovnem izobraževanju 11. 11. 2021 preko platforme Google Meet.

Vabljeni k spremljanju objav na spletni strani Zbornice – Zveze in k oddaji kandidatur.

Predsednica strokovne sekcije v managementu
doc.dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.