Register in licence javna pooblastila
Stanje licenčnih točk
PORTAL ČLANOV
PORTAL ORGANIZATORJEV

Razpis za volitve predsednika/ce Zbornice – Zveze

V skladu z 8., 16., 17.,  45.  in 46. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanjem besedilu: Zbornica – Zveza) ter v skladu z določili Pravilnika o volitvah in imenovanjih

Zbornica – Zveza

objavlja

R   A   Z   P   I   S

za  volitve

predsednika/ce  Zbornice – Zveze

za mandatno obdobje od marca 2020 do marca 2024.

V skladu s 16. členom Statuta Zbornice – Zveze lahko kandidira vsak član/ica Zbornice – Zveze, ki ustreza pogojem razpisa, ki jih opredeljuje Pravilnik o volitvah in imenovanjih.

V skladu s 7. členom Pravilnika o volitvah in imenovanjih mora kandidat/ka  izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je zaposlen/a medicinska sestra, babica, zdravstveni tehnik ali bolničar-negovalec,
  • je član/ica Zbornice – Zveze najmanj deset let,
  • ima ugled v strokovni javnosti.

Kandidati morajo k vlogi predložiti:

  • življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih,
  • program dela Zbornice – Zveze za razpisani mandat.

Življenjepis in program dela Zbornice – Zveze se posredujeta v naslednji obliki:

  • življenjepis na Europass obrazcu (dostopen na http://www.europass.si/) na največ petih straneh A4 format,
  • program dela Zbornice – Zveze za razpisani mandat na največ petih straneh A4 format.

Način in rok za oddajo kandidatur

Kandidati naj naslovijo kandidaturo v zaprti ovojnici na kandidacijsko komisijo Zbornice – Zveze, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana s pripisom »Kandidatura  za predsednika/co – Ne odpiraj!«.

Rok za oddajo kandidatur je petek 31. 1. 2020. Kandidatura se pošlje priporočeno po pošti na zgoraj navedeni naslov, lahko pa se odda osebno v tajništvu Zbornice – Zveze do petka 31. 1. 2020 do 12. ure. Če se kandidatura pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Zbornica – Zveza prejela kandidaturo, šteje dan priporočene oddaje na pošto.

Monika Ažman
Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije