Register in licence javna pooblastila
Stanje licenčnih točk
PORTAL ČLANOV
PORTAL ORGANIZATORJEV

Razpis za volitve Sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu

Na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih

Zbornice – Zveze se razpisujejo volitve za naslednje štiriletno obdobje (2020 – 2024) za predsednika/co in člane/ice izvršilnega odbora sekcije, ki v skladu z regijskim principom predstavljajo naslednje regije:

 • CELJE
 • DOLENJSKA
 • GORENJSKA,
 • GORIŠKA,
 • LJUBLJANA
 • PRIMORSKO NOTRANJSKA
 • ZAHODNA ŠTAJERSKA IN KOROŠKA
 • VZHODNA ŠTAJERSKA IN PREKMURJE
 • ZASAVJE, POSAVJE.

Rok za prijavo kandidatov je do vključno 15.03. 2020.

Razpisni pogoji za člane/ice:

 1. Redna zaposlitev na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 5 let
 2. Članstvo v Zbornici – Zvezi najmanj 5 let.

Razpisni pogoji za predsednika/co:

 1. Redna zaposlitev na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let
 2. Članstvo v Zbornici – Zvezi najmanj 10 let.

Kandidat/ka naj vloži:

 1. Pisno kandidaturo, življenjepis z navedbo strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj in dosedanjih aktivnosti na ožjem strokovnem področju in katero regijo želi zastopati
 2. Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 5 let, oziroma za predsednika/co 10 let
 3. Izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze.
 4. Pri izbiri članov/ic izvršnega odbora sekcije se upoštevata regijski in strokovni princip. Vloge s potrebnimi dokazili pošljite v zaprti ovojnici na sedež volilno kandidacijske komisije na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana s pripisom: »Volitve -Sekcija izvajalcev zdravstvene nege v socialnem varstvu – NE ODPIRAJ«.
 5. Rok za oddajo kandidature je do vključno 15.03. 2020. Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Volilna seja in volitve bodo potekale na 3. Kongresu gerontološke zdravstvene nege.

V Ljubljani, 19.11.2019
Gabrijela Valenčič, predsednica sekcije