Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (Rok: 6. 9. 2024)

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze
Izvršilni odbor Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji s sklepom št. 2KS/09062024 objavlja

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji bo v letu 2024 podelila do 2 priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju. Priznanja zaposlenim v zdravstveni negi bomo podelili na strokovnem srečanju z naslovom »Psihogeriatrija: Sodobni pristopi in izzivi«, ki bo potekalo 18. 10. 2024 v Hotelu Rikli Balance Bled.

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju so:

  • pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
  • pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
  • aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
  • aktivno delovanje v strokovni sekciji,
  • izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
  • skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
  • raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
  • publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
  • najmanj 10 – letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
  • neprekinjeno članstvo v Zbornici – Zvezi zadnjih 5 let.

Predlog za dobitnika/-co priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis kandidata/-ke in izpolnjen obrazec Zbornice – Zveze »Predlog za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju« z utemeljitvijo po posameznih kriterijih ter z lastnoročnim podpisom predlagatelja.

Prosimo, da predloge za dobitnike/-ce priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji za leto 2024 pošljete na predpisanem obrazcu Zbornice – Zveze, v zaprti ovojnici s priporočeno pošto na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji«, do vključno 6. 9. 2024. Če se predlog za dobitnike priznanj pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveza prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

viš. pred. Aljoša Lapanja, dipl. zn. s specialnim znanjem, univ. dipl. soc. ped.
predsednik Sekcije MS in ZT v psihiatriji