Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju managementa za leto 2024 (Rok: 20. 9. 2024)

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze

Izvršilni odbor Strokovne sekcije medicinskih sester v managementu s sklepom št. 2/17-2024 z dne 4.7.2024 objavlja

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju managementa za leto 2024

Strokovna sekcija medicinskih sester v managementu bo v letu 2024 podelila do dve priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju.

Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju:

  • pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
  • pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
  • aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
  • aktivno delovanje v strokovni sekciji,
  • izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
  • skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
  • raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
  • publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
  • najmanj 10 – letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
  • neprekinjeno članstvo v Zbornici – Zvezi zadnjih 5 let.

Predlog za dobitnika priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis in na obrazcu Zbornice – Zveze posredovano utemeljitev predloga z lastnoročnim podpisom predlagatelja.

Prosimo, da predloge za dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju za leto 2024 pošljete v zaprti kuverti s priporočeno pošto na naslov:

Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju managementa«, do vključno 20. 9. 2024.

Če predlog za dobitnike priznanja pošljete priporočeno po pošti, se za dan, ko Zbornica – Zveze prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Komisija za priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju managementa bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in ki bodo na sedež Zbornice – Zveze prispeli v razpisanem roku.

Dejan Doberšek
Predsednik strokovne sekcije MS v managementu