Poklici zdravstvene nege

Definicija zdravstvene nege

Zbornica – Zveza je v Malem leksikonu terminoloških izrazov v zdravstveni negi postavila svojo definicijo zdravstvene nege, ki se glasi:

“Zdravstvena nega je zdravstvena disciplina, ki obravnava posameznika, družino in družbeno skupnost v času zdravja in bolezni s ciljem, da se doseže čim višja stopnja zdravja. Naloga zdravstvene nege je omogočati varovancem njihovo neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti, krepitev in ohranjanje zdravja, negovati bolne in sodelovati v procesu zdravljenja in rehabilitacije. Kot integralni del zdravstvenega sistema obsega promocijo zdravja, preprečevanje obolevanja ter zdravstveno nego telesno in duševno bolnih ter invalidov vseh starosti v zdravstvenih ustanovah in v lokalnih skupnostih. Področje delovanja je specifično in fleksibilno in je odvisno od potreb ljudi, organiziranosti zdravstvenega sistema, dostopnosti do zdravstvene službe in različnih virov«.

Leta 2004 smo na skupščini Zbornice – Zveze prevzeli ICN-ovo (2002) skrajšano definicijo zdravstvene nege. Definicija se glasi: »Zdravstvena nega obsega samostojno, soodvisno in sodelujočo obravnavo in sodelovanje posameznikov vseh starosti, družin, skupin in skupnosti, bolnih in zdravih v vseh okoljih. Zdravstvena nega vključuje promocijo zdravja, preprečevanje bolezni ter skrb za bolne, invalidne in umirajoče ljudi. Glavne naloge zdravstvene nege so tudi zagovorništvo, promoviranje varnega okolja, raziskovanje, sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike ter managementa zdravstvenih sistemov in izobraževanje«.

Poslanstvo zdravstvene nege je obravnava človeka, zdravega ali bolnega (pacient, bolnik, varovanec, stanovalec, uporabnik, klient, …), ki je enkraten in neponovljiv v času in prostoru in je zato najvišja vrednota vrednostnega sistema medicinske sestre. Sposobnost doživljanja in razumevanja človeka kot celote telesnega, duševnega, duhovnega in socialnega bitja usklajuje diplomirana medicinska sestra s svojimi znanji, izkušnjami in sposobnostmi ob nenehnem prilagajanju in spreminjanju svojega pozitivnega odnosa do sebe, do drugih in do okolice.

Pod izrazom medicinska sestra so mišljeni naslednji nosilci in izvajalci zdravstvene nege: srednja medicinska sestra, zdravstvena tehnica/zdravstveni tehnik, višja medicinska sestra/višji medicinski tehnik (tudi specialist/ka), diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (tudi specilaist/ka), profesor/ica zdravstvene vzgoje, (diplomiran/a) babica/babičar, univerzitetni/a organizator/ica dela in druge medicinske sestre s fakultetno izobrazbo.

Medicinska sestra

Je diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik (dipl. m. s. / dipl. zn.), ki ima zaključen visokošolski študij zdravstvene nege, pri čemer študijski program v celoti upošteva Evropsko direktivo za regulirane poklice št. 2005/36/ES, ter ji/mu je ustrezen organ podelil pravico za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti.

Medicinska sestra je nosilka zdravstvene nege in oskrbe v Republiki Sloveniji.

Medicinska sestra je strokovnjakinja na področju zdravstvene nege in oskrbe za celostno zdravstveno obravnavo posameznikov in skupin, ki avtonomno prevzema naloge in odgovornosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva, področju socialnega varstva in šolstva. Je samostojna strokovnjakinja v negovalni ekipi in članica zdravstvene ekipe, v katerem z drugimi strokovnjaki sodeluje v zdravstveni obravnavi pacienta.*

Temeljna odgovornost medicinske sestre v dejavnosti zdravstvene nege je po definiciji Mednarodnega sveta medicinskih sester (International Council of Nurses – ICN, 2010) sledeča:

»Avtonomna in sodelujoča skrb za posameznike vseh starosti, za družine, skupine in skupnosti, za bolne in zdrave in v vseh okoljih; vključuje promocijo zdravja, preprečevanje bolezni in skrb za obolele, invalidne ter umirajoče.«

Ključne naloge so tudi zagovorništvo, spodbujanje varnega okolja, izobraževanje, raziskovanje, sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike ter sodelovanje v obravnavi pacientov in upravljanju zdravstvenih sistemov.

* V skladu s svojo strokovno usposobljenostjo lahko dejavnost zdravstvene nege samostojno opravljajo tudi višja medicinska sestra / višji medicinski tehnik, profesor/ica zdravstvene vzgoje in medicinske sestre s fakultetno izobrazbo različnih smeri.

Strokovna podoba medicinske sestre

Medicinska sestra

Samostojno in avtonomno izvaja delo diplomirane medicinske sestre v skladu s temeljnimi odgovornostmi in področjem dela. Zdravstveno nego pacienta izvaja z upoštevanjem veljavnih strokovnih načel, smernic in standardov ter zagotavlja pacientu najvišjo možno raven varnosti in kakovosti v zdravstveni negi in oskrbi.

Vrednota medicinske sestre je znanje, ki je temelj za doseganje ciljev in strokovnega napredka. Medicinska sestra si prizadeva prenašati svoje znanje in izkušnje na člane negovalne ekipe in druge, ki vstopajo v proces izobraževanja. Podlago za delo predstavlja dosežena stopnja izobrazbe na ravni dodiplomskega visokošolskega strokovnega izobraževanja ter vseživljenjsko učenje.

Diplomirana medicinska sestra – specialistka

Samostojno in avtonomno izvaja delo diplomirane medicinske sestre s specialističnimi znanji ter določene aktivnosti, prenesene s strani zdravnika. Pri tem uporablja visoko stopnjo kritičnega mišljenja in veščin ter ustrezno klinično presojo. Podlago za delo predstavljajo klinične specializacije kot oblika podiplomskega izobraževanja v zdravstveni negi in oskrbi.

Magistrica zdravstvene nege

Je nosilka sistematičnega spremljanja kliničnega dela, vodenja ekipe za izboljševanje klinične prakse, pobudnica sprememb in izboljšav, ki jih neposredno uvaja v proces zdravstvene nege in oskrbe. Je nosilka in/ali izvajalka znanstvenoraziskovalne dejavnosti za področje zdravstvene nege in oskrbe, ki aktivno vključuje člane negovalnega in zdravstvenega tima. Je mentorica študentom in visokošolska učiteljica na prvi bolonjski stopnji. Podlago za delo predstavlja program druge stopnje zdravstvene nege po Bolonjski deklaraciji.

Doktorica zdravstvene nege

Prevzema vodilno vlogo pri določanju in zagotavljanju sprejemljivih standardov klinične zdravstvene nege, raziskovanja in izobraževanja na podlagi neposrednega vključevanja v proces zdravstvene nege in oskrbe. Je tudi visokošolska učiteljica predvsem na drugi in tretji bolonjski stopnji. Povezuje teoretična znanja s potrebami kliničnega okolja. Podlago za delo predstavlja program tretje stopnje zdravstvene nege po Bolonjski deklaraciji.

Zaradi potreb po učinkovitem in kakovostnem vodenju zdravstveno-negovalnih ekip potrebuje medicinska sestra, vodja na vseh ravneh, dodatna znanja s področja vodenja in upravljanja.

Podoba medicinske sestre

 Lik medicinske sestre

Zaradi narave dela – medicinska sestra je ob posamezniku neprekinjeno 24 ur na dan – posega v najglobljo človekovo intimo (intimnost), naj medicinska sestra s posameznikom vzpostavi zaupni profesionalni odnos, ob upoštevanju etičnih in moralnih načel, osnovnih človekovih pravic. poklic dobronamernost in občutek za odgovornost.

Medicinska sestra predstavlja svojo poklicno skupino najprej s svojo samopodobo (identiteto), predstavo, ki jo ima o sami sebi; del le te je profesionalna samopodoba, ki se nenehno prilagaja glede na psihološke, sociološke in druge okoliščine.
Nič manj pomembno ni predstavljanje s svojo osebnostjo, s prirojenimi in pridobljenimi človeškimi lastnostmi, čustveno zrelostjo in humanostjo.

Tretja pomembna postavka je profesionalizem, kjer se izkazuje kot strokovnjakinja s preverjenim teoretičnim in praktičnim znanjem, z vseživljenjskim učenjem,podkrepljenim z znanstvenimi in pedagoškimi osnovami. Skozi vse njeno delovanje je zaznati interes in skrb za posameznika, ki je pred lastnim interesom.

Nenazadnje medicinska sestra s svojo pojavnostjo prestavlja tudi zdravstveni zavod, inštitucijo. Ustrezen zunanji videz in vedenje (obnašanje) sta temelja njene suverenosti, znak samozavedanja v vlogi, ki jo ima na delovnem mestu in predstavlja odnos do poklica, do soljudi , do položaja in do institucije. Dobri, strpni in spoštljivi medosebni odnosi so temelj kakovostnega dela v zdravstveni negi in osnova za medicinska sestra pripada zadovoljstvo posameznika, skupine in institucije, ki ji pripada.
Tudi izven delovnega okolja medicinska sestra s svojim delovanjem prispeva k pozitivni podobi lika, ki ga kot predstavnica svoje poklicne skupine nenehno dograjuje in izboljšuje.

Za svojo osebno rast in razvoj, za razvoj profesije, pa tudi za boljšo osveščenost in obveščenost se medicinska sestra prostovoljno vključuje v organizacije, kjer vidi krepitev stanovskega združevanja, solidarnosti in vpliva na aktualna dogajanja doma in v svetu: regijsko društvo, stanovski sindikat, strokovne sekcije, nevladne, politične in druge organizacije in združenja.

Poklici medicinske sestre

Profesor zdravstvene vzgoje/ profesorica zdravstvene vzgoje

Kvalifikacija

 1. univerzitetna izobrazba, pridobljena najkasneje do 30.09.2002, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit

Delovno področje so primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti, socialni in posebni socialni zavodi, zdravilišča, socialno-medicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost.

Poklicna dejavnost (kompetence)

 • razvojno in organizacijsko delo na področju zdravstvene vzgoje in zdravstvene nege,
 • zdravstvena vzgoja prebivalcev za razumevanje zdravstvenih problemov, motivacijo in usposabljanje za procese doseganja in ohranjanja zdravja,
 • vzgoja za širše potrebe bolnika, uspešnejše reševanje somatskih, psihičnih in socialnih vidikov bolnikov, za ustreznejši pristop pri multiplih boleznih ter kompleksnih zdravstvenih problemih,
 • vzgoja za upravljanje z življenjskim okoljem zaradi varovanja zdravja in izboljšane kakovosti življenja,
 • vzgoja za krepitev sposobnosti posameznika za pravilen izbor vedenja, obvladovanje stresov, za preprečevanje oblik vedenja, ki škoduje zdravju ter za razumevanje povezave med načinom življenja in zdravjem,
 • krepitev vloge družine in socialnih skupin v procesu razvoja zdravega načina življenja,
 • poučevanje za širšo zdravstveno vzgojno delovanje v osnovnem in srednjem šolstvu,
 • poklicno pedagoško delo za izobraževanje in usposabljanje lastnega kadra,
 • raziskovalno delo na področju zdravstva in zdravstvene nege,
 • strokovno delo na področju zdravstvene statistike, analitike in zdravstvene informatike.

Diplomirana medicinska sestra specialistka / diplomirani zdravstvenik specialist

Kvalifikacija

 1. visoka strokovna izobrazba, pridobljena najkasneje do 31.12.2009, strokovni izpit in opravljena specializacija
 2. visoka strokovna izobrazba in opravljena specializacija

Delovno področje so primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti, socialni in posebni socialni zavodi,
zdravilišča, socialno-medicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost.

Poklicna dejavnost (kompetence) mora biti skladna z opravljeno specializacijo.

Diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik

Kvalifikacija

 1. visoka strokovna izobrazba
 2. visoka strokovna izobrazba, pridobljena najkasneje do 31.12. 2009, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit

Delovno področje so primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti, socialni in posebni socialni zavodi
zdravilišča, socialno-medicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost.

Poklicna dejavnost (kompetence)

 • promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in ohranjanje zdravja,
 • organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti ter službe zdravstvene nege,
 • vodenje negovalne ekipe,
 • izvajanje zdravstvene nege na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev zdravstvene nege,
 • sodelovanje v procesu zdravljenja v okviru zdravstvene ekipe ter izvajanje diagnostično terapevtskih programov,
 • spremljanje izidov in učinkov intervencij zdravstvene nege in dokumentiranje,
 • interdisciplinarno in sektorsko povezovanje za zagotavljanje kakovostne obravnave bolnika,
 • izvajanje zdravstvene nege v okviru nujne medicinske pomoči,
 • pedagoško delo za obnavljanje lastnega kadra,
 • raziskovalno delo v zdravstveni negi in zagotavljanje kakovosti.

Višja medicinska sestra specialistka / višji zdravstveni tehnik specialist/ višji medicinski tehnik specialist

Kvalifikacija

 1. višja strokovna izobrazba, strokovni izpit in specializacija, opravljena najkasneje do 30.09.2002.

Delovno področje so primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti, socialni in posebni socialni zavodi, zdravilišča, socialno-medicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost.

Poklicna dejavnost (kompetence) mora biti skladna z opravljeno specializacijo.

Višja medicinska sestra / višji zdravstveni tehnik / višji medicinski tehnik

Kvalifikacija

 1. višja strokovna izobrazba, pridobljena najkasneje do 30.09.2002, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit

Delovno področje so primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti, socialni in posebni socialni zavodi, zdravilišča, socialno-medicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost.

Poklicna dejavnost (kompetence)

 • promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in ohranjanje zdravja,
 • organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti ter službe zdravstvene nege,
 • vodenje negovalnega tima,
 • izvajanje zdravstvene nege na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev zdravstvene nege,
 • sodelovanje v procesu zdravljenja v okviru zdravstvenega tima ter izvajanje diagnostično terapevtskih programov,
 • spremljanje izidov in učinkov intervencij zdravstvene nege in dokumentiranje,
 • interdisciplinarno in multisektorsko povezovanje za zagotavljanje kakovostne obravnave bolnika,
 • izvajanje zdravstvene nege v okviru nujne medicinske pomoči,
 • pedagoško delo za obnavljanje lastnega kadra,
 • raziskovalno delo v zdravstveni negi in zagotavljanje kakovosti.

Tehnik zdravstvene nege / Tehnica zdravstvene nege / Zdravstveni tehnik / Medicinska sestra

Kvalifikacija

 1. srednja strokovna izobrazba, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit
 2. srednja strokovna izobrazba, pridobljena najpozneje do 31.8.2004, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit
 3. srednja strokovna izobrazba, pridobljena najpozneje do 31.8.1986, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit

Delovno področje so primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti, socialni in posebni socialni zavodi, zdravilišča, socialno-medicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost.

Poklicna dejavnost (kompetence)

  • zdravstvena nega posameznika v različnih stanjih zdravja in bolezni ter v različnih življenjskih obdobjih,pomoč bolniku pri izvajanju dnevnih življenjskih dejavnosti,
  • priprava na diagnostične in terapevtske posege in postopke,
  • izvedba enostavnih diagnostično terapevtskih posegov in postopkov,
  • sodelovanje pri izvajanju intenzivne terapije in intenzivne nege,
  • ukrepanje v nepričakovanih situacijah, nudenje nujne medicinske pomoči v okviru pristojnosti,
  • zdravstvena vzgoja bolnika v okviru ekipe.

Ustni higienik / ustna higieničarka

Kvalifikacija

 1. visoka strokovna izobrazba, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit

Delovno področje so primarna, sekundarna in terciarna raven zobozdravstvene dejavnosti ter zdravilišča.

Poklicna dejavnost (kompetence)

 • zdravstveno vzgojno delo s področja ustne higiene in vzdrževanja zdravja ustne votline za vse kategorije prebivalcev,
 • svetovanje, demonstracija in usposabljanje posameznikov in skupin za interdentalno čiščenje zob z različnimi sredstvi in kontrolo zobnih oblog,
 • usposabljanje za ustno higieno posameznikov s snemno protetičnimi izdelki,
 • luščenje zobnih oblog nad in pod dlesnijo, glajenje zobnih korenin in poliranje zob.

Zobotehnik / zobotehnica

Kvalifikacija

 1. visoka strokovna izobrazba, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit

Delovno področje so primarna, sekundarna in terciarna raven zobozdravstvene dejavnosti.

Poklicna dejavnost (kompetence)

 • izdelava vseh vrst delovnih modelov na podlagi odtisov,
 • izdelava fiksno protetičnih nadomestkov,
 • individualna modelacija,
 • fasetiranje z akrilatno in porcelansko maso, polimerizacija faset, obdelava in poliranje,
 • fiksno protetična priprava in priprava inplatantov,
 • izdelava inplatantov,
 • načrtovanje in izdelava delne in totalne akrilatne proteze,
 • načrtovanje in izdelava delne proteze z ulito bazo,
 • izdelava parodontalno podprtih protez,
 • reparature in podložitev protez,
 • izdelava snemnih in fiksnih ortodontskih aparatov.

Bolničar negovalec/bolničarka negovalka

Kvalifikacija

 1. srednja poklicna izobrazba, pripravništvo in strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti