Verodostojni in primerljivi podatki o pomanjkanju medicinskih sester

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 19. junij 2018

Zbornica – Zveza sporoča, da njene izjave o pomanjkanju medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v Sloveniji ter številčni podatki, povezani s tem, temeljijo na podatkih Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego (RSKZN) pri Ministrstvu za zdravje. Podatki temeljijo na metodi Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege, ki se izvaja od leta 1997 – najprej v okviru raziskovalnega projekta, od decembra 2004 pa v okviru RSKZN-ja kot najvišjega svetovalnega organa na področju zdravstvene nege.

Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege (SKZBZN) je zanesljivo orodje, ki ima primerjave tudi v mednarodnem okolju. Na enoten način za vse izvajalce določa protokol izvajanja, nadzora in zbiranja ter analize podatkov kategorizacije, ki temelji na potrebah pacientov. V priročniku SKZBZN, nastalem leta 2011, je kategorizacija zanesljivo dograjena metoda za klinično ocenjevanje zahtevnosti pacientov v zdravstveni negi.

Analiza podatkov SKZBZN kaže, da pomanjkanje kadra v zdravstveni negi beležimo že od leta 2007, ko je bilo pomanjkanje izvajalcev zdravstvene nege 21,46-odstotno. Analiza podatkov med letoma 2008 in 2013 kaže, da v Sloveniji manjka že 21,78 odstotka izvajalcev zdravstvene nege. Podatki za leto 2014 izkazujejo 23,90-odstotno pomanjkanje izvajalcev zdravstvene nege – tako diplomiranih medicinskih sester kot zdravstvenih tehnikov. V letu 2015 je bil ta primanjkljaj, kot izhaja iz podatkov SKZBZN, 24,90-odstoten, leta 2016 pa že 25,40-odstoten.

»Visoko pomanjkanje izvajalcev zdravstvene nege vpliva na kakovost zdravstvenih storitev in na varnost pacientov ter posledično na slabše izide zdravstvene obravnave. Povečanje potreb po dodatnem kadru v zdravstveni negi izhaja iz povečanih potreb pacientov in povečane zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege,« opozarja Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze, in dodaja: »Poleg tega pa zaposleni v zdravstveni negi delamo po zastarelih standardih in normativih iz leta 1984, ki bi jih bilo treba nujno posodobiti. Ti normativi vsebinsko ne ustrezajo več današnjim potrebam. Kot avto, izdelan leta 1984, ne opravi več tehničnega pregleda in ni primeren za uporabo, tako tudi zastareli standardi za kakovostno in varno obravnavo pacientov niso več primerni. Zato pristojno ministrstvo ponovno pozivamo k sprejetju pripravljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi.«


Več o Zbornici – Zvezi

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 31 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480

E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si