Zakonodaja s področja zdravstva

Organizator: 
Društvo MSBZT Ljubljana
Termin: 
17.02.2017 - 07:30 do 15:20
Lokacija: 
v predavalnici »URADNEGA LISTA V LJUBLJANI«, Ljubljana, Dunajska cesta 167

Program

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja Pravne ureditve zdravstvene dejavnosti, delovnih razmerij ter kazenske in materialne odgovornosti.

07.30 - 08.00 Registracija udeležencev
08.00 - 08.10 Pozdrav in predstavitev programa, Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana
08.10 - 10.05 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti, mag. Peter Požun, viš. med. teh., univ.dipl.ekon. (UN)
10.05 - 10.15 Odmor
10.15 - 11.15 Pravice pacientov, Jožica Trošt Krušec, mag. prava
11.15 - 11.35 Odmor
11.35 - 13.05 Kazenska in odškodninska odgovornost, David Premelč, dipl. iur.
13.05 - 13.10 Odmor
13.10 - 14.40 Delovnopravno področje in preprečevanje nasilja v družini, Marko Špoljarič, dipl. iur.
14.40 - 15.10 Preverjanje znanja
15.10 - 15.20 Zaključek izobraževanja

I. Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti

 • pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti),
 • ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom (pravica do zdravstvenega varstva, pravica do socialne varnosti, svobodno odločanje o rojstvih otrok, pravica do ugovora vesti),
 • družbena skrb za zdravje in njena realizacija, nacionalni plan,
 • pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti (ustava, kodeks etike zdravstvenih delavcev, ugovor vesti v organizaciji zdravstvenega varstva,
 • nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev (upravno, strokovno in finančno nadzorstvo),
 • zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (vsebina, kvalifikacija, nazivi, samostojnost dela,  register, licenca, strokovno izpopolnjevanje),
 • strokovna združenja – zbornice in njihove naloge, pristojnosti, javna pooblastila, članstvo, organi, akti in financiranje.

II. Pravice pacientov

 • pacientove pravice (vrste in vsebina pravic, zastopnik pacientovih pravic, obravnava kršitev pacientovih pravic),
 • pravice bolnih otrok.

III. Delovnopravno področje

 • temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz delovnega razmerja (sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za nedoločen oziroma določen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji dela skrajšani delovni čas, pravica do plače in nadomestil plače, dopusti, odgovornost za kršitev delovnih obveznosti disciplinska ter materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja, varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost)
 • kolektivne pogodbe: za negospodarske dejavnosti, kolektivna pogodba dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba

Preprečevanje nasilja v družini:

 • predstavitev zakona,
 • opredelitev družinskih članov,
 • opredelitev nasilja v družini,
 • posebno varstvo otrok, 
 • dolžnost prijave,
 • varstvo identitete žrtve,
 • vloga organov in organizacij ter nevladnih organizacij,
 • nacionalni program preprečevanja nasilja v družini in akcijski načrt,
 • ukrepi za zagotovitev varnosti žrtve

IV. Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost izvajalcev

Splošne informacije

Program je v postopku vpisa v register strokovnih izobraževanj in ovrednotenja licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici – Zvezi. Program je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi ter je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »zakonodaje s področja zdravstva« v licenčnem obdobju.
Kotizacija z DDV za člane znaša 60,00 EUR, ter za 120,00 EUR za nečlane društva in se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija seminarja ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.

Prijave

Prijava preko elektronske prijavnice, do 10. februarja 2017 oziroma do zasedenosti mest (80). S seboj prinesite člansko izkaznico.
Prosimo za točnost!

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović – irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695.

Vljudno vabljeni!

Za koordinacijo izobraževanj s področja zakonodaje
Mag. Peter Požun, viš. med. teh, univ. dipl. ekon. (UN)

Predsednica DMSBZT Ljubljana
Đurđa Sima, dipl. m. s.