Varnost reševalcev nikoli ni bila samoumevna

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu
Termin: 
11.04.2019 - 08:00 do 12.04.2019 - 14:00
Lokacija: 
Terme Zreče
Četrtek, 11. april 2019 
08.00 - 08.45 Registracija udeležencev
09.00 - 09.10 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev
I. SKLOP – VARNOST V NUJNI MEDICINSKI POMOČI IN REŠEVALNI SLUŽBI        
moderator: Andrej Fink
09.00 - 09.20 Preventiva in ukrepanje ob poškodbah in incidentih v reševalni službi, oblikovanje POBO; Anton Posavec, dipl.zn.
09.20 - 09.40 Prihod na mesto dogodka, pregled mesta in odkrivanje nevarnosti; Primož Velikonja, dipl. zn.
09.40 - 10.00 Varen transport pacientov s poudarkom na obravnavi otrok; Matej Mažič, dipl.zn.
10.00 - 10.20 Izvajanje naprednih postopkov oskrbe pri pacientu z vidika varnosti osebja; as.mag. Mateja Sterle Škufca, dr.med. spec.
10.20 - 10.30 Vprašanja in diskusija
10.30 - 11.00 Odmor
II. SKLOP – OBRAVNAVA KONTAMINIRANEGA PACIENTA V NMP       
moderator: Darko Čander
11.00 - 11.20 Prisotnost nevarnih snovi in dekontaminacija v primeru izpostavljenosti – smernice; asist. dr. Lucija Šarc, dr. med., spec.
11.20 - 11.40 Ali ekipe NMP poznajo nevarnosti sevanja in pravilne ukrepe; Uprava RS za jedrsko varnost
11.40 - 12.00 Pravilna uporaba osebne varovalne opreme v primeru sodelovanja v dekontaminacijski triaži; Urban Mesec, dipl.zn., Matjaž Livk, dipl.zn.
12.00 - 12.20 Priprava reševalnega vozila in reševalcev za prevoz pacienta z nalezljivo boleznijo; Branko Kešpert, mag.zdr.nege
12.20 - 12.30 Vprašanja in diskusija
12.30 - 14.00 Odmor za kosilo
III. SKLOP – PRENOS PACIENTOV V NEOBIČAJNIH OKOLIŠČINAH
moderator: Janez Kramar
14.00 - 14.20 Sodelovanje v gorskem in helikopterskem reševanju – gibanje na nevarni podlagi; Gorazd Bregant, dipl.zn.
14.20 - 14.40 Analiza pilotnega projekta delovanja združene ekipe HNMP in GRZS; Uroš Lampič, dr.med., spec.
14.40 - 15.00 Skrb za varnost reševalca motorista – med vožnjo in na intervenciji; Danijel Andoljšek, dipl.zn.
15.00 - 15.20 Ali smo na nujni vožnji danes v reševalnem vozilu bolj varni kot včasih; Viktor Zrim, dipl.zn.
16.20 - 15.30 Vprašanja in diskusija
16.00 - 16.30 Odmor                                                           
IV. SKLOP – DELAVNICE         
A – OBLAČENJE IN SLAČENJE OVO (Matjaž Livk, dipl.zn. in Urban Mesec, dipl.zn)
B – PRIMARNA TRIAŽA z DEKONTAMINACIJO (Matej Mažič, dipl.zn. in sodelavci)
C – UKREPANJE OB RADIOLOŠKI NEVARNOSTI – uporaba osebnih dozimetrov (Uprava RS za varstvo pred sevanje s sodelavci)
20.00 Skupna večerja za vse udeležence strokovnega srečanja

Petek, 12. april 2019
Reševalec med prenovo sistema NMP – POSVET VODIJ REŠEVALNIH SLUŽB
moderator: Danijel Andoljšek
V. SKLOP – SPREMEMBE NMP – ALI BI LAHKO ŠLO HITREJE
09.00 - 09.15 Urgentni centri pri bolnišnicah delujejo – pogled zdravnika; Rok Maček, dr.med., spec.
09.15 - 09.30 Urgentni centri pri bolnišnicah delujejo – pogled medicinske sestre; Nada Macura Višić, dipl.m.s.
09.30 – 09.50 Ali bi lahko povečali razpoložljivost zdravnika v zunajbolnišnični NMP; mag. Renata Rajapakse, dr.med., spec.
09.50 - 10.10 Ustanovitev dispečerske službe zdravstva – izkušnje in priložnosti; asist. Andrej Fink, dipl.zn., univ.dipl.org., MSHS(ZDA)
10.10 - 10.20 Izkušnje z uporabo novega triažnega katrona v nesreči v Kemisu; Miha Stražar, dipl.zn.
10.20 - 10.30 Triažni katrton– izkušnje in priložnosti; asist. Jože Prestor, mag.zdr.nege.
10.30 - 10.45 Izkušnje helikopterskega reševanja po svetu – Kje so priložnosti za Slovenijo; Robert Sabol, dipl.zn.
10.45 - 11.00 Izkušnje druge enote HNMP v Mariboru – kako naprej?; Štefan Mally, dr.med., spec.
11.00 - 11.20 Usposabljanje za TPO – pevi posredovalci in zainteresirana družba; doc. dr. Matej Strnad, dr.med. spec.
11.20 - 11.40 Koordinacija in razvoj sistema NMP; mag. Darko Čander, dipl.zn. 
11.40 - 12.00 Odmor
12.00 - 14.00 Okrogla miza 'NALIJMO SI ČISTEGA VINA 2019'; Vsi predavatelji V. sklopa sodelujejo na okrogli mizi, udeleženci med predavanji pripravijo pisna vprašanja.   
14.00 Zaključek strokovnega srečanja   

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ki je podelila za program licenčne in pedagoške točke.

Prijava

Kotizacija z vštetim DDV znaša 320 € (članom Zbornice-Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 160€). V kotizacijo je vštet program predavanj, delovno kosilo ter večerja z animacijo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0219–11042019. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.
Udeležba na seminarju za drugi dan (ki je sočasno tudi posvet vodji reševalnih služb) je za vodje reševalnih služb brezplačna. Ob prijavi na seminar obvezno dopisati ' vodja reševalne službe'.

Prijava

Z letom 2012 je za vsa izobraževanja, ki jih organizirajo strokovne sekcije Zbornice-Zveze in regijska strokovna društva, uvedena e-prijava. Prijava preko prijavnic po pošti v prihodnje ni več mogoča. E-prijavnica se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, ki se bodo odvijala v naslednjem obdobju. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice Zveze ali ko je prijavitelj pooblaščena oseba v zavodu (na primer tajnica). Pomembno je, da za vsakega naročenega udeleženca napiše poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) še vse znane identifikacijske številke (številko licence, člansko številko Zbornice Zveze).
Prijava je možna tudi neposredno preko člana organizacijskega odbora na e-pošto tomaz.kavzer@gmail.com. Prijava naj v tem primeru vsebuje natančne podatke o udeležencih, članske številke Zbornice – Zveze ter podatke o plačniku kotizacije. Obvezen podatek je tudi e-pošta udeleženca.

Dodatna informacije

Seminar bo potekal v predavalnicah hotela Atrij v Termah Zreče, Unior d.d. Program Turizem, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče, Slovenija. Rezervacije in informacije: Terme Zreče +386 (0)3 757 61 45, fax: +386 (0)3 576 24 46 ali e-pošta: terme@unitur.eu.
Dodatne informacije so možne po e-pošti danijel.andoljšek@gmail.com ali joze.prestor@gmail.com. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na transakcijski račun. Če se niste pravočasno prijavili, potrebujemo ob prijavi ustrezne podatke – davčna številka zavoda, žig in podpis uradne osebe.

Programski odbor                
Danijel ANDOLJŠEK  – predsednik
Darko ČANDER
Andrej FINK
as. mag. Mateja STERLE ŠKUFCA

Organizacijski odbor
Jože PRESTOR – predsednik
Tomaž KAVZER
Bojan LEŠNIK
Matej MAŽIČ