Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva, modul licenca

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
Termin: 
06.04.2019 - 07:30 do 15:30
Lokacija: 
Hotel Vivat Moravske Toplice

Program

7.30 – 8.30 Registracija udeležencev
8.30 – 10.00 Zgodovina etike (Florence Nihtingale; Angela Boškin)
Splošna načela etike v zdravstvu (Človekove pravice, Etika skrbi, etika vrlin, etika za prihodnost)
Etična odgovornost v ZN (Kodeks etike med. sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, deklaracije, listine; mednarodni kodeks etike za MS)
Etični problemi v ZN (primeri iz prakse) Bojana Jerebic, dipl.m.s; mag.zdr.-soc.manag.
10.00 – 10.30 Odmor
10.30 – 12.00 Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti mag. Peter Požun, univ. dipl. ekon., državni svetnik za področje zdravstva
Pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva- zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti)
Ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom
Nacionalni plan zdravstvenega varstva
Izvajalci zdravstvenega varstva
Nadzorstvo nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev
(upravno, strokovno in finančno nadzorstvo)
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (samostojnost dela in odgovornost)
12.00 – 12.40 Pravno varstvo otrok in pravice otrok v bolnišnici, Irena Šumak, mag. zdr. nege, SZŠ Murska Sobota
Konvencija o otrokovih pravicah
Listina EACH
Ustava Republike Slovenije in drugi pravni viri
Organizacije in združenja v skrbi za pravice otrok in mladostnikov
Raziskava o pravicah hospitaliziranih otrok in mladostnikov
12.40 – 13.30 Odmor
13.30 - 14.30 Zakon o pacientovih pravicah in pravna ureditev  pacientovih pravic Edvard Jakšič, mag. zdr. nege,  SZŠ Murska Sobota
Načela, pravice in dolžnosti
Mediacija, konzilij, bližnji in ožji družinski člani
Čakalna doba, izbira izvajalca in ustanove zdr. storitev
Pravica do zasebnosti
Pravica do obveščenosti in sodelovanja
Pravica  do v naprej izražene volje
Praktični primeri kršitev zakonodaje
14.30 – 15.30 Delovnopravno področje Matevž Ružič , univ. dipl. pravnik SB MS

  • Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev iz  delovnega razmerja: sklenitev delovnega razmerja, pripravništvo in poskusno delo, delovno razmerje za določen/ nedoločen čas, začasno ali občasno delo, delo preko polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost, posebni delovni pogoji- skrajšani delovni  čas.
  • Pravica do plače in nadomestil plače, dopusti
  • Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti- disciplinska in materialna odgovornost, suspenz, prenehanje delovnega razmerja
  • Varstvo pravic za primer brezposelnosti, odškodninska odgovornost
  • Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in poklicna kolektivna pogodba
  • Področje kazenske in odškodninske odgovornosti

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja "Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva".
Prijava na seminar bo potekala preko E-prijavnice, ki je dosegljiva na spletni strani DMSBZT Pomurje: http://www.drustvo-mszt-pomurja.si ali Zbornice - Zveze:  http://www.zbornica-zveza.si  
Za morebitne nejasnosti  pokličite Dragico Jošar na telefon, 031 354- 123

Prijave

Prijava na seminar bo potekala preko E-prijavnice, ki je dosegljiva na spletni strani DMSBZT Pomurje: http://www.drustvo-mszt-pomurja.si ali Zbornice - Zveze:  http://www.zbornica-zveza.si.

Prijave do 1.04.2019 oz. do zapolnitve prostih mest (200).

Dodatne informacije

Za morebitne nejasnosti  pokličite Dragico Jošar na telefon, 031 354- 123.
Kotizacija za  člane drugih strokovnih društev je 60 €. Za nečlane Zbornice –Zveze je kotizacija 120 EUR.  Plačilo po izstavitvi računa. Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za licenčne in pedagoške točke pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Člani  DMSBZT Pomurja imajo 100 % popust (razliko do polne cene kotizacije društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin.)

Predsednica DMSBZT Pomurja
Dragica Jošar