Program

Program

Četrtek, 9.5.2019

08.00 - 09.00 Registracija
Dvorana 1
09.00 - 09.15 Otvoritev kongresa
PLENARNA PREDAVANJA
09.15 - 09.55 Nursing in Europe – Professional and political developments; dr. Tom Keighley
09.55 - 10.35 Nurse leadership and evidencing impact of the nurising contribution on improving population health; Wendy Nicholson
10.35 - 11.15 Establishing high qality end care in long term care facilities – an action based approach; dr. Piret Paal
11.15 - 11.55 Zdravstvena nega kot stroka in znanost v sistemu zdravstvenega varstva; izr.prof.dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica
11.55 - 12.15 Razprava

12.15 - 12.45 Odmor

Dvorana 1

Starostna krhkost

12.45 - 13.00 Prisotnost zdravstvenega tveganja pri starostnikih; Golenko, Lorber, Štiglic
13.00 - 13.15 Starostnik po operaciji totalne endoproteze velikih sklepov – izziv za zdravstveno nego; Silvester, Pogačnik Žebovec
13.15 - 13.30 Kampanja: »Ne odlašaj, poveži se že danes«; Pavić Nikolić, Stanković, Dobnik, Kovačič, Antonič Zakojč, Recek
13.30 - 13.45 Kontinuirana in integrirana onkološka zdravstvena nega; Kožuh
13.45 - 14.00 Standard oskrbe umrle osebe v bolnišnici; Bjeljac, Bobnar
14.00 - 14.15 Razprava

Dvorana 2

Komunikacija v zdravstveni negi

12.45 - 13.00 Učenje komunikacijskih veščin s simuliranim pacientom; Zupan, Kolander
13.00 - 13.15 Ali zaposleni v zdravstveni negi poznamo simbole na ovojninah?; Dobnik, Tomažič, Pušnik
13.15 - 13.30 Vloga medicinske sestre pri učenju študentov postavljanja negovalnih diagnoz pri starostnik;  Švajger, Mihelič Zajec
13.30 - 13.45 Specifičnosti komunikacijskih vještina u zdravstvu; Nišić, Pejić
13.45 - 14.00 E-izobraževalna platforma s področja medkulturne oskrbe za medicinske sestre v intenzivni terapiji; Smrke
14.00 - 14.15 Razprava

Dvorana 3

Sodobni trendi v oskrbi nosečnice in otročnice

12.45 - 13.00 Nosečnost in večkratno odporne bakterije; Matko, Žnidaršič
13.00 - 13.15 Poslušanje plodovih srčnih utripov na androidu; Franc
13.15 - 13.30 Ambulanta za dojenje; Sfiligoj, Oblak, Trifoni
13.30 - 13.45 Slovensko porodništvo danes in trendi za prihodnost; Terseglav
13.45 - 14.00 Odnos študentov zdravstvene nege do cepljenja v Sloveniji in na Norveškem; Frančula, Prosen
14.00 - 14.15 Razprava

Dvorana 4

Opolnomočenje pacienta s kronično boleznijo

12.45 - 13.00 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v procesu zdravstvene vzgoje na področju bolezni srca in ožilja; Progar, Kvas, Kamenšek
13.00 - 13.15 Samonadzor pacientov s srčnim popuščanjem kot način vodenja in obvladovanja bolezni; Imperl, Hrovat Bukovšek
13.15 - 13.30 Samoocena opolnomočnosti pacientov s krnonično boleznijo; Rihter, Lorber, Kegl
13.30 - 13.45 Specifična zdravstvena pismenost pacientov s kronično ledvično boleznijo; Habjan, Kaučič, Štemberger Kolnik
13.45 - 14.00 Vloga kronično bolnega pacienta pri obvladovanju kroničnega obolenja; Kukovec, Zalokar Divjak, Lorber
14.00 - 14.15 Razprava

14.15 - 15.15 Odmor

Dvorana 1

Medpoklicno sodelovanje

15.15 - 15.30 Interdisciplinarni pristop kot sestavni in bistveni del razvoja duševnega zdravja mednarodne skupnosti; Ameti
15.30 - 15.45 Medpoklicno sodelovanje v rehabilitacijskem zdravstvenem timu; Vrabič
15.45 - 16.00 Multidisciplinaren pristop k uporabniku v domačem okolju; Zorman
16.00 - 16.15 Medpoklicno sodelovanje v socialno varstvenem zavodu Center za varstvo in delo Golovec; Kropej, Lažeta
16.15 - 16.30 Delovna terapija z roko v roki z zdravstveno nego; Blažević, Zupan, Štular, Potočnik
16.30 - 16.45 Razprava

Dvorana 2

Zdravje na delovnem mestu

15.15 - 15.30 Odstranjevanje kirurškega dima – vsakdo ima pravico do čistega zraka; Požarnik
15.30 - 15.45 Seznanjenost medicinskih sester s slovenskim programom integrirane preventive kroničnih bolezni; Rojko, Vrbovšek, Rebernik
15.45 - 16.00 Skupnostni pristop k zdravju: razumevanje vloge medicinskih sester pri promociji zdravja v lokalnih skupnostih; Rebernik, Kavčič, Vrbovšek
16.00 - 16.15 Razlike med urbanim in ruralnim okoljem v prehranskih navadah osmošolcev Zgornje Gorenjske; Noč, Kvas, Kavčič, Vrhovnik
16.15 - 16.30
16.30 - 16.45 Razprava

Dvorana 3

Inovativno izobraževanje na področju zdravstvene nege

15.15 - 15.30 Vloga diplomiranega zdravstvenika pri humanitarni medicinski odpravi na Madagaskar; Bajc
15.30 - 15.45 Povezovanje štirih generacij; Jenko
15.45 - 16.00 Mednarodno delovanje dijakov - primer dobre prakse; Simončič
16.00 - 16.15 Povezava med fizično bolečino in osebnostnimi faktorji pri dijakih zdravstvene nege; Kotnik, Klančič, Šemrov
16.15 - 16.30 Motiviranost dijakov Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor za praktično usposabljanje z delom s področja zdravstvene nege; Krajnc, Valh Kukovič
16.30 - 16.45 Razprava

Dvorana 4

Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov

15.15 - 15.30 Sodobni načini izvajanja zobozdravstvene vzgoje v predšolskem obdobju; Preložnik, Tratnik, Kvas
15.30 - 15.45 Evalvacija izvajanja vaj za pokončno držo kot dnevne navade pri osnovnošolskih otrocih; Slapšak, Šmit
15.45 - 16.00 Analiza obravnav v Pediatričnem urgentnem centru Celje; Rehar Cokan
16.00 - 16.15 Razširjenost kajenja med srednješolci; Topler, Vidnar
16.15 - 16.30 Opolnomočenost izvajalcev zdravstvene nege za celostno obravnavo mladostnikov s spektroavtistično motnjo; Graj, Limonšek, Kaučič
16.30 - 16.45 Razprava

16.45 - 17.00 Odmor

Dvorana 1

Zdravstvena nega v luči spreminjanja organizacijske kulture

17.00 - 17.15 Sistemizacije delovnega mesta medicinske sestre v samostojni službi zdravstvene nege v bolnišnici; Majcen Dvoršak
17.15 - 17.30 Organizacija in vodenje pediatrične intenzivne enote; Koren Golja
17.30 - 17.45 Prepoznavanje medgeneracijskih razlik na delovnem mestu za uspešnejše vodenje in lažje organiziranje dela; Rehar Cokan
17.45 - 18.00 Koordinator zdravstvene obravnave: izzivi pri sprejemu pacinetov; Useini
18.00 - 18.15 Razprava

Dvorana 2

Medicinske sestre in čustvena inteligenca

17.00 - 17.15 Ali smo zaposleni v zdravstveni negi v stresu?; Dobnik, Maletič, Skela Savič
17.15 - 17.30 Etične dileme pri obravnavi bolnikov s kronično ledvično odpovedjo na terenu; Jezeršek Mazorra, Zabukovšek
17.30 - 17.45 Čustvena inteligenca vodij; Puklavec
17.45 - 18.00 Emocionalna inteligencija i njen značaj u radu medicinske sestre; Dinid
18.00 - 18.15 Razprava

Dvorana 3

Simulacije, demonstracije, kakovost

17.00 - 17.15 Simulacije - sodobna metoda učenja za dvig kakovosti v zdravstvu; Zafošnik, Benkovič, Marković
17.15 - 17.30 Medpoklicno sodelovanje - predstavitev projekta Simulacije v zdravstvu, zaščiti in reševanju; Matič
17.30 - 17.45 Samoocena seznanjenosti laične javnosti s postopki oživljanja in lokacij javno dostopnih avtomatskih zunanjih defibrilatorjev - AED; Rezman, Kešpert, Kaučič
17.45 - 18.00 Vodenje zdravstvene obravnave pacienta z motnjami požiranja - vpliv na kakovost; Hočevar Posavec
18.00 - 18.15 Razprava

Dvorana 4

Primeri dobre prakse

17.00 - 17.15 Vpliv postopka odvzema na pojavnost hemolize pri urgentni obravnavi pacientov; Macura Višič, Avberšek- Lužnik
17.15 - 17.30 Stručnost i profesionalnost osoblja laboratorija su garancija za pružanje kvalitetne usluge; Felić
17.30 - 17.45 Unikaten model povezovanja različnih zdravstvenih ravni na področju oskrbe sladkorne bolezni; Klavs, Medved, Vrbovšek, Čeplak
17.45 - 18.00 Ali dobre prakse vplivajo na zadovoljstvo pacientov?; Uršič, Biček, Rabič
18.00 - 18.15 Razprava

Petek, 10.5.2019

08.00 - 09.00 Registracija
Dvorana 1
PLENARNA PREDAVANJA
09.00 - 09.35 Zdravstvo na razpotju med javnim in zasebnim; Prof. dr. Dušan Keber
09.35 - 10.10 Izzivi večkulturnosti v zdravstveni negi - od teorije k praksi; doc. dr. Anja Zalta
10.10 - 10.25 Negovalne diagnoze NANDA-I v slovenskem prostoru; Klančnik Gruden, Mihelič Zajec, Lubi, Novak, Medvešček Smrekar, Pintar Babič, Rebec
10.25 - 10.40 S sistemsko implementacijo centrov za krepitev zdravja do boljšega zdravja prebivalstva; Vrbovšek, Štemberger Kolnik
10.40 - 10.55 Potrebe po kadrih izvajalcev v zdravstveni negi v slovenskih porodnišnicah; Bregar
10.55 - 11.10 Psihoedukacija zoper izgorelosti: naše izkušnje; Bračič, Kračun, Novak Antolič
11.10 - 11.25 Globalna kampanja Nursing now
11.25 - 11.45 Razprava

11.45 - 12.15 Odmor

Dvorana 1

Etika komuniciranja

12.15 - 12.30 Etični vidiki uporabe socialnih omrežij izvajalcev zdravstvene in babiške nege; Halbwachs
12.30 - 12.45 Vpliv Vebrove etike na etično ravnanje na profesionalni in osebni ravni posameznikovega delovanja; Kodrič, Pejid, Piletič, Marjanovik
12.45 - 13.00 Javna podoba medicinskih sester v Sloveniji: analiza objav na spletnih Ime portalih; Avdylaj
13.15 - 13.15 Izobrazba izvajalcev zdravstvene nege vpliva na soočenje z etičnimi dilemami v paliativni oskrbi; Pollack, Plank, Kaučič
13.15 - 13.30 Vidiki odgovornosti medicinske sestre z upoštevanjem pravic in dolžnosti pacienta; Leskovar Firer
13.30 - 13.45 Razprava

Dvorana 2

Kakovost življenja v starosti

12.15 - 12.30 Model Socialnega podjetništva za zdravstveno socialno obravnavo starejših v domačem okolju; Žvanut, Pucer, Pinter, Šavle, Štemberger Kolnik
12.30 - 12.45 CoNSENSo model zdravstveno socilane obravnave starejših: implementacija v Sloveniji; Štemberger Kolnik, Žvanut, Pucer, Kocjan, Šavle, Zugan, Babnik
12.45 - 13.00 Gibanje kot pomemben dejavnik v starosti; Vidnar, Krenker, Železnik
13.00 - 13.15 Njega komatoznog bolesnika; Alibegović
13.15 - 13.30
13.30 - 13.45 Razprava

Dvorana 3

Kakovost življenja v starosti

12.15 - 12.30 Predstavitev rezultatov raziskave o učinkovitosti funkcionalne magnetne stimulacije pri motnjah uriniranja pri osebah z multiplo sklerozo; Salobir, Lahovnik
12.30 - 12.45 Vpliv načrtovane zdravstvene vzgoje na pacientovo obvladovanje astme; Zakovšek, Djekić, Kvas
12.45 - 13.00 Zadovoljstvo uporabnikov in spremljanje kakovosti v patronažnem varstvu; Ramšak Pajk
13.00 - 13.15 Patronažno varstvo in pomen preventivnih obiskov; Tontić, Ramšak Pajk
13.15 - 13.30
13.30 - 13.45 Razprava

13.45 - 14.45 Odmor

Dvorana 1

Timski pristop v obravnavi otroka in staršev

14.45 - 15.00 Vpliv majhnega operativnega posega pri otrocih na koncentracijo kortizola in anksiozno stanje staršev ter njihovih otrok; Kovše, Grosek, Černelič Bizjak
15.00 - 15.15 Celostna obravnava otrok z motnjo v duševnem in telesnem razvoju - prikaz primera; Limonšek
15.15 - 15.30 Posebnosti pri zdravstveni negi nedonošenčka (30.- 35.teden gestacije) po premestitvi iz terciarne ustanove v porodnišnico; Zadnikar, Lazar
15.30 - 15.45 Prisotnost staršev z otroki v bolnišnici; Kaplan
15.45 - 16.00 Vse je lažje, če imaš podporo; Čolić
16.00 - 16.15 Razprava

Dvorana 2

Zdravje žensk

14.45 - 15.00 Doživljanje spolnosti para v času nosečnosti; Košec
15.00 - 15.15 Ali bi plačljivost oralne hormonske kontracepcije vplivala na njeno uporabo med mladostnicami?; Počeha Glavan, Mihelič Zajec
15.15 - 15.30 Kakovost življenja para, ki se sooča z neplodnostjo; Potočnik, Prosen
15.30 - 15.45 Vaginalni pregledi in spolna zloraba; Slapar
15.45 - 16.00
16.00 - 16.15 Razprava

Dvorana 3

Interdiscipliniranost v patronažnem varstvu

14.45 - 15.00 Medicinska sestra in bolnik s Parkinsonovo boleznijo; Ocepek
15.00 - 15.15 Interdisciplinarni pristop pri obravnavi razjede zaradi pritiska kot pokazatelj kakovosti zdravstvene oskrbe; Limonšek, Šerdoner
15.15 - 15.30 Dejavniki tveganja, periferna arterijska bolezen in varice pri bolnikih z diabetesom; Brodarič
15.30 - 15.45 Pomen predoperativnega podajanja informacij pacientom za učinkovitejšo pooperativno zdravstveno nego; Tratar
15.45 - 16.00 Mobilni paliativni timi – pregled literature; Razlag Kolar, Filej, Kaučič
16.00 - 16.15 Razprava

16.15 - 16.30 ZAKLJUČEK KONGRESA
18.00 - 21.00 SLAVNOSTNA AKADEMIJA

Izobraževanje je v postopku dodelitve licenčnih točk.