Oddaja izvlečkov

 

 ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Spoštovani,

vabimo vas k aktivnemu sodelovanju na 12. kongresu zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki bo potekal od 9. do 10. maja 2019 v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju.

Za lažje oblikovanje pisnih gradiv smo pripravili

Navodila za pripravo in oddajo izvlečkov 12. kongresa zdravstvene in babiške nege Slovenije

Prosimo vas, da pri pošiljanju svojih izvlečkov označite tematski sklop, kamor bi predvidoma umestili vaš izvleček (kasnejši prispevek), način predstavitve in vrsto prispevka.

Tematski sklopi kongresa:

  • Medpoklicno sodelovanje
  • Dolgoživa družba in zdravstvena nega
  • Partnerstvo z uporabniki
  • Z dokazi podprta zdravstvena nega
  • Kadri in vodenje
  • Moralni in etični vidiki zdravstvene obravnave
  • Babištvo med teorijo in prakso
  • Primeri dobrih praks

Na izvlečku označite predvideni način predstavitve prispevka:

  • ustna predstavitev,
  • poster.

Splošna navodila za pripravo izvlečka

Izvleček je sestavni del prispevka in naj ne bo uvod v prispevek. V primeru, ko gre za znanstveni prispevek (izvirni ali pregledni), mora biti oblikovan po strukturi IMRD, v primeru strokovnega prispevka IMRAD shema ni potrebna. Izvleček naj bo pisan v jedrnatem slovenskem knjižnem jeziku, velikost črk 12, pisava Times New Roman. Vsebuje naj največ 300 besed. Besedilo naj bo brez presledkov med vrsticami, brez odstavkov ali zamikov. Ne sme vključevati slik in razpredelnic, uporabljajo naj se trpne in brezosebne glagolske oblike.

1.    IZVLEČEK ZA STROKOVNI PRISPEVEK

Naslov [Times New Roman,velikost 16, krepko]
Ime in PRIIMEK prvega avtorja [Times New Roman, velikost 12, krepko]
Ime in PRIIMEK drugega avtorja [Times New Roman, velikost 12]
Organizacija, Država [Times New Roman, velikost 12]
E-pošta prvega avtorja

Iz izvlečka za strokovni prispevek mora biti razvidno ne le področje, ampak tudi tema, ki jo obravnava prispevek, predvsem namen prispevka, kaj so vsebina in ugotovitve ter uporabnost rezultatov za izboljšanje strokovnega dela. Določiti je potrebno tri do pet ključnih besed, ki natančneje opredeljujejo vsebino prispevka in niso navedene v naslovu.
Ključne besede: [3-5 ključnih besed] ključna beseda 1, ključna beseda 2, ključna beseda 3

2.    IZVLEČEK ZA ZNANSTVENI PRISPEVEK

Naslov [Times New Roman,velikost 14, krepko]
Ime in PRIIMEK prvega avtorja [Times New Roman, velikost 12, krepko]
Ime in PRIIMEK drugega avtorja [Times New Roman, velikost 12]
Organizacija, Država [Times New Roman, velikost 12]
E-pošta prvega avtorja

Iz strukturiranega izvlečka morajo biti razvidne vse glavne vsebine izvirnega ali preglednega znanstvenega prispevka. Oblikovan naj bo po shemi IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion).

Uvod: na kratko se povzame, zakaj sta izvedena raziskava ali pregled literature pomembna. Napišejo se namen raziskave in hipoteze (kvantitativna metodologija), ki se jih preverja, ali raziskovalna vprašanja (kvantitativna ali kvalitativna metodologija).

Metode: pri izvirnem znanstvenem prispevku se opredelijo raziskovalna metodologija in tehnike zbiranja podatkov (anketni vprašalnik, intervju, načrtno opazovanje, lestvice stališč, itd.). Opisati je potrebno glavne značilnosti vzorca. Na koncu metod so naštete statistične metode, ki so bile uporabljene pri analizi podatkov. Pri preglednem znanstvenem prispevku se opišejo: uporabljena raziskovalna metoda, način iskanja literature, uporabljene baze podatkov, ključne besede, po katerih je bila iskana literatura, vključitveni in izključitveni kriteriji izbora literature.

Rezultati: pri izvirnem znanstvenem prispevku se navedejo ključni rezultati, ki odgovarjajo na raziskovalni problem. Pri navedbi rezultatov je potrebno navesti raven statistične značilnosti in interval zaupanja, kadar je to mogoče. Pri preglednem znanstvenem prispevku je treba navesti ključne rezultate pregleda literature.

Diskusija in zaključek: diskusija naj bo zasnovana na ugotovitvah izvedene raziskave, opisno se navede najpomembnejše pridobljene rezultate, ki so ključni za odgovor na raziskovalno vprašanje in/ali za potrditev ali ne-potrditev hipoteze. V zaključku se na kratko poudarijo ključne ugotovitve raziskave, povzamejo se predlogi za prakso, predlagajo se možnosti nadaljnjega raziskovanja obravnavanega problema.

Ključne besede: [3-5 ključnih besed] ključna beseda 1, ključna beseda 2, ključna beseda3

Izvleček oddajte, prosimo, po spletni pošti na e-naslov: kongres@zbornica-zveza.si, do 20. 11. 2018

Zahvaljujemo se za upoštevanje navodil, za pravočasno oddani izvleček in za vaše sodelovanje.

Hvaležni vam bomo, če boste informacijo o kongresu prijazno delili s svojimi sodelavkami in sodelavci, kolegicami in kolegi na svojih delovnih mestih.

V imenu programsko - organizacijskega odbora

Monika Ažman,
predsednica  Zbornice - Zveze