Kakovost in varnost v zdravstvu - Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb

Organizator: 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
Termin: 
06.10.2018 - 07:30 do 14:35
Lokacija: 
Sejna soba Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska cesta 7, 1420 Trbovlje

Program

07.30 - 08.00 Registracija udeležencev
08.00 - 08.10 Pozdrav in predstavitev programa, Đurđa Sima, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Ljubljana, mag. Boža Pirkovič
08.10 - 09.50 S sistemskimi pristopi do kakovosti in varnosti v zdravstvu, Tomaž Babnik, Sistemis d.o.o., Tomaž Babnik, s.p.
09.50 - 10.10 Odmor
10.10 - 11.30 Organizacija na poti do varnosti, Andreja Vovk, dipl.m.s., Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center  Ljubljana
11.30 - 13.00 Preprečevanje okužb v zdravstvu, Mojca Tomažič, dipl.m.s., spec.menedž., Univerzitetni klinični center Ljubljana
13.00 - 13.10 Odmor
13.10 - 13.55 Predstavitev sistema za obvladovanje tveganj v zdravstveni organizaciji, Jelka Mlakar, viš.med. ses. Univerzitetni klinični center Ljubljana
13.55 - 14.25 Vloga menedžmenta zdravstvene nege v sistemu razvoja kakovosti, Gordana Lokajner, dipl.m. s, univ. dipl. org.
14.25 - 14.35 Razprava, zaključek izobraževanja 

Program izobraževanja po 17. členu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege 

Enodnevno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem in zajema vsebine stalnega strokovnega izpopolnjevanja s področja

KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU IN OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB

I. ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI TER KULTURE VARNOSTI 

 • Spoznavanje sodobnih pristopov in spoznanja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu – sistemski in procesni pristo
 • spoznavanje pomena kulture varnosti in pomen poročanja varnostnih in drugih zapletov/odklono
 • spoznavanje vlogo medicinske sestre v procesu nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu
 • spoznavanje orodja za doseganje kakovosti in varnosti
 • poznavanje pomena obvladovanja tveganja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje komunikacije v zdravstvu na vseh ravneh (pacient, medpoklicno komunikacijo)
 • pridobivanje znanja in veščin o vzpostaviti kazalnikov in vodenje ter njihovo stalno izboljševanje v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami
 • razumevanje pomena/koristi notranje in zunanje presoje znanja o notranjih in zunanjih nadzorih in presojah
 • spoznavanje namena in načinov merjenja zadovoljstva uporabnikov in pritožbene poti.

II. OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB 

 • spoznavanje sodobnih pristopov in spoznavanje na področju z zdravstvom povezanih okužb,
 • spoznavanje vloge medicinske sestre v preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb in organiziranost področja v skladu z zakonodajo
 • spoznavanje teoretičnih podlag za razumevanje postopkov v zdravstveni negi iz vidika preprečevanja okužb
 • pridobivanje znanja in veščin o temeljnih higienskih postopkih v zdravstveni negi v skladu s strokovnimi smernicami (higiena rok, izolacijski ukrepi)
 • pridobivanje znanja o področjih tveganja za okužbe v bolnišnici in drugih zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah
 • pridobivanje znanje o vodenju in nenehnem izboljševanju kazalnikov na področju z zdravstvom povezanih okužb.

Splošne informacije

Program je ovrednoten s pedagoškimi in licenčnimi točkami pri Zbornici – Zvezi.Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu. V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom.
Programsko/organizacijski odbor: Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Andreja Vovk, Nada Sirnik
Za organizacijo dogodka na podružnici bo skrbela mag. Boža Pirkovič.

Prijave

Prijava preko elektronske prijavnice SPODAJ do 28. 09. 2018 oziroma do zasedenosti mest (45). S seboj prinesite člansko izkaznico. Prosimo za točnost!

Dodatne informacije

Irma Kiprijanović – irma.kiprijanovic@gmail.com ali 041 754 695.

Vljudno vabljeni!

Koordinatorica izobraževanja                                          Predsednica DMSBZT Ljubljana:

Andreja Vovk, dipl. m. s.                                                 Đurđa Sima, dipl. m. s.