Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu
Termin: 
03.03.2017 - 08:00 do 19:00
Lokacija: 
Celje, Dom sv. Jožef,
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija reševalcev v zdravstvu

Program

08.00 - 09.00 Registracija udeležencev

Uvodni sklop: Teoretične osnove EKG zapisa
Moderator
Matej Mažič

09.00 - 09.20 Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti, Branko Kešpert, mag. zn.
09.20 - 09.40 Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov, Vitka Vujanović, dr. med.
09.40 - 10.00 12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce, Nina Lotrič, dr. med.
10.00 - 10.20 ST spojnica, Nina Lotrič, dr. med.
10.20 - 10.30 Vprašanja in diskusija
10.30 - 11.00 Odmor, osvežitev

I. Sklop: Učne delavnice: prepoznavanje aritmij, akutni koronarni sindrom
Koordinator
: Jože Prestor

Udeleženci so razdeljeni v 4 skupine po seznamu.

  11:00 – 11:30 11:30 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 13:00
Tehnika snemanja EKG zapisa / Branko Kešpert A B C D
Ocena srčnega ritma / Vitka Vujanović D A B C
Akutni koronarni sindrom / Nina Lotrič C D A B
Reanimacija otroka / Matej Mažič B C D A

13.00 - 14.00 Odmor za  kosilo

II. Sklop: Učne delavnice: urgentno zdravljenje aritmij

  14:00 – 14:30 14:30 – 15:00 15:00 – 15:30 15:30 – 16:00
Defibrilacija / Branko Kešpert  A B C D
Elektrokonverzija / Vitka Vujanović D A B C
Antiaritmiki / Nina Lotrič C D A B
Zunanji pacing / Matej Mažič B C D A

16.00 – 16.30 Odmor

III. Sklop: Učne delavnice: simulacije in primeri iz prakse

  16:30 – 17:00 17:00 – 17:30
Simulacije srčnega zastoja / Vitka Vujanović, Branko Kešpert A, B C, D
Simulacije perizastojne motnje / Nina Lotrič, Matej Mažič C, D A, B

17.40 - 18.10 Preverjanje znanja udeležencev, Branko Kešpert, mag. zn.
18.10 – 18.30 EKG – primeri dobre prakse, Matej Mažič, dipl. zn.
18.45 - 19.00 Zaključne misli seminarja, podelitev potrdil, Branko Kešpert, mag. zn., Matej Mažič, dipl. zn.
19.00 Zaključek strokovnega srečanja

Splošne informacije

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Program seminarja je v postopku licenčnega vrednotenja pri Zbornici – Zvezi. Enak program je bil 2016 vrednoten s sklepom I-2016/67/67 in je udeležencem prinesel 10 licenčnih točk za udeležbo.

Kotizacija in plačilo
Kotizacija z vštetim DDV znaša 190 € (članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 95 €). V kotizacijo je vštet zbornik predavanj v torbici seminarja, kosilo in osvežitve v odmorih. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00 0219-03032017. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Programski odbor: Matej Mažič – predsednik, dr. Matej Strnad, Nina Lotrič, Vitka Vujanović
Organizacijski odbor: Branko Kešpert - predsednik, Darko Čander, Jože Prestor

Prijave

Nujna je prijava na seminar. Od leta 2013 je za vsa izobraževanja, ki jih organizirajo strokovne sekcije Zbornice–Zveze in regijska strokovna društva, uvedena možnost e-prijave. E–prijavnico najdete na strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. Na želen seminar se lahko prijavite kot član ali splošno – vhod za nečlane in ostale zdravstvene delavce.

Na seminar se lahko prijavite tudi po elektronski (branko.kespert.fzv@gmail.com) ali običajni pošti na naslov:
Zdravstveni dom Celje, Reševalna postaja
Branko KEŠPERT,
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje

Ob prijavi na seminar obvezno posredujte tudi elektronski naslov udeležencev, da jim bomo lahko predčasno posredovali gradivo. Če se boste prijavili preko portala članov, preverite svoje kontaktne podatke pred potrditvijo prijave.

Dodatne informacije

Dodatne informacije so možne po telefonu 040/757 779 ali e-pošti cander.darko@gmail.com. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na transakcijski račun. Če se niste pravočasno prijavili, potrebujete tudi pisno prijavo z ustreznimi podatki – davčna številka zavoda, žig in podpis uradne osebe.

Število udeležencev je omejeno na največ 40, zato si še pravočasno zagotovite mesto.

Vljudno vabljeni!