Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi

Organizator: 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji
Termin: 
29.05.2019 - 08:30 do 16:00
Lokacija: 
Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji


Program

08.30 - 09.30 Registracija udeležencev
09.30 - 09.40 Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev
I. SKLOP
moderator: Čaušević Majda, Hamžić Vesna
09.40 - 10.00 Pomen integrirane oskrbe v onkologiji; mag. Maja Kožuh, dipl. m. s., pred.
10.00 - 10.20 Medicinska sestra – case manager v celostni obravnavi onkološkega bolnika (prikaz primera); Anamarija Mozetič, dipl. m. s.
10.20 - 10.40 Individualna obravnava onkološkega bolnika in njegovih svojcev v posvetovalnici onkološke zdravstvene nege pred pričetkom zdravljenja z obsevanjem in kemoterapijo; Vesna Jašić, mag. zdr. nege, dipl. m. s.
10.40 – 11.00 Vloga celostne rehabilitacije za bolnika z rakom - primer pilotnega programa za bolnike s krvnimi raki; Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo
11.00 - 11.20 Vprašanja in diskusija
11.20 - 11.40 Odmor, osvežitev
II. SKLOP
moderator: Kožuh Maja, Mozetič Anamarija

11.40 - 12.00 Vloga Europe Donna pri celostni obravnavi onkoloških bolnikov; dr. Tanja Španić, dr. vet. med., predsednica Europe Donne Slovenija
12.00 - 12.20 Obravnava bolnikov z rakom v duševni stiski; mag. Andreja Cirila Škufca Smrdel, univ. dipl. psiholog, Jana Markovič, dipl. m. s.
12.20 - 12.40 Življenje po prebolelem raku v otroštvu in celostna obravnava; doc. dr. Lorna Zadravec Zaletel, dr. med., specialistka onkologije
12.40 - 13.00 Spolnost in intimno življenje žensk po prebolelem ginekološkem raku: zapostavljena tema?; Ana Istenič, dipl. m. s.
13.00 – 13.20 Zdravstvena nega in vzgoja pri celostni obravnavi bolnika v specialističnih ambulantah; Helena Požar, sred. med. ses.
13.20 - 13.30 Vprašanja in diskusija
13.30 - 14.30 Odmor za kosilo
III. SKLOP
moderator: Istenič Ana, Kožuh Maja

14.30 - 14.50 Celostna obravnava onkološkega pacienta s kronično rano v domačem okolju; mag. Jožica Ramšak Pajk, prof. zdr. vzg., viš. pred.
14.50 - 15.10 Koordinirana paliativna oskrba; Marjana Bernot, dipl. m. s., univ. dipl. org., viš. pred.
15.10 - 15.30 Uporaba kanabinoidov v onkologiji; Majda Čaušević, dipl. m. s., dipl. upr. org.
15.30 - 15.50 Novosti v zdravljenju pljučnega raka; doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med., specialistka onkologije
15.50 – 16.05 Simpozij: ROCHE, Pomoč pri podpori bolnikov z rakom in njihovih svojcev z digitalnimi mediji; Irena Tominc Krajnc, dipl. m. s. 
15.05 - 16.15 Vprašanja in diskusija
16.15 Zaključek seminarja

Splošne informacije

Namen strokovnega srečanja je medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in drugim zdravstvenim sodelavcem predstaviti potrebe bolnikov, obolelih za rakom in po njem, po celostni zdravstveni obravnavi in oskrbi. Poskušali bomo ugotoviti, kakšno je dejansko stanje na področju celostne oskrbe bolnikov, kje so vrzeli in možnosti za izboljšave. Povabili smo predavatelje s področja medicine, psihologije, zdravstvene nege in nevladnih organizacij.
Program seminarja je v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih in pedagoških točk, vložena je vloga za vpis v register strokovnih izobraževanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Kotizacija znaša 190 €, članom Zveze - Zbornice, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 95 €.
Upokojene stanovske kolegice in kolegi so oproščeni plačila kotizacije.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice Zveze: 
NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana,
št. rač.: 02015-0258761480, sklic na številko 00 0214-09112018, s pripisom za Sekcijo MS in ZT v onkologiji. Delovne organizacije lahko poravnajo kotizacijo po prejetju računa.
V kotizacijo so všteta predavanja, zbornik, pogostitev v odmorih, kosilo ter potrdilo o udeležbi.

Prijave

Prijavite se preko E-prijavnice, ki se nahaja na osnovni strani spletne strani www.zbornica-zveza.si. S klikom na sliko kartice z naslovom E-prijavnica se odpre nabor izobraževanj, nato izberete želen seminar, na katerega se lahko prijavite kot član ali splošno.
Člani se prijavljajo preko izbire »Član«, za uspešni vstop v prijavo pa morate biti registrirani preko »Portala članov«, do katerega prav tako dostopate preko spletne strani www.zbornica-zveza.si. Registracija je potrebna le prvič. Ob uspešni identifikaciji člana imajo člani v prijavnem obrazcu že pred nastavljene osebne podatke in je izpolnjevanje prijave hitrejše.
Splošno prijavo uporabite v primeru, ko prijavitelj ni član Zbornice Zveze ali ko je prijavitelj pooblaščena oseba v zavodu (na primer tajnica). Pomembno je, da poleg imena, priimka, naslova in zaposlitve (obvezni podatki) napišete še vse znane identifikacijske številke (številko licence, člansko številko Zbornice Zveze).
Prijava je možna tudi neposredno preko člana organizacijskega odbora na e-pošto
ana.istenic@gmail.com . Prijava naj v tem primeru vsebuje natančne podatke udeleženca, člansko številko Zbornice – Zveze ter podatke o plačniku kotizacije. Obvezen podatek je tudi e-pošta udeleženca.
Prijave so možne do zapolnitve prostih mest.
Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.
Vljudno vabljeni!