Zgodovina

 Začetek delovanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji sega v leto 1976, ko je bila na pobudo Ele Lah ustanovljena Pneumoftiziološke sekcija. Kdo so bili prvi člani izvršilnega odbora (IO) sekcije ni znano. Zapisnika v arhivu ne zasledimo.

Prvo sejo pnevmoftiziološke sekcije dne 26.10.1978 je vodila takratna predsednica Cilka Kavčič. Delovale so pod okriljem Zveze medicinskih sester Slovenije. Medicinske sestre so se udeležile kongresov pnevmoftizioloških sester in tehnikov Jugoslavije. Takrat so začele sodelovati  z Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani o pripravah za podiplomski študij pnevmoftizioloških sester.

Sestava takratnega IO z dvoletnim mandatom je bila naslednja:

 1. Kavčič Cilka – Inštitut Golnik – predsednica
 2. Režnja Irena – ATD Maribor
 3. Žole Julka – ATD Koper
 4. Petrič Draga – ATD Novo mesto
 5. Potočnik Erika – ATD Škofja Loka
 6. Brodnik Tatjana – ATD Ljubljana Moste

Razen predsednice so bile vse ostale članice dispanzerjev .

Po izteku dveletnega mandata je bil 1980 leta izvoljen nov IO, ki je štel že 10 članic.

 1. Zorec Majca – ATD Ljubljana Šiška – predsednica
 2. Škrobe Marica – ATD Brežice
 3. Lorenci Mija - ATD Trebnje
 4. Žale Julka – ATD Koper
 5. Močnik Anica – ATD Kranj
 6. Kavčič Cilka – Inštitut Golnik
 7. Pernat Silva – ATD Maribor
 8. Kukovec Marija – Bolnišnica Topolšica
 9. Belar Marija – ATD Trbovlje
 10. Ponikvar Janina – KC Ljubljana –Torakalna kirurgija

Sklep takratnega Izvršilnega odbora je bil organizirati dvodnevni seminar v spomladanskem času. Ta tradicija se je ohranila do danes. Določile so tudi trajanje podiplomskega študija za Višje medicinske sestre, ki bo trajal devet mesece in za srednje medicinske sestre tri mesece. V tem času je sekcija imela negativni proračun. Zveza društev medicinskih sester Slovenije predlaga ukinitev pnevmoftiziološke sekcije in združitev s sekcijo patronažnih medicinskih sester. Prisotne medicinske sestre so smatrale, da v ukinitev sekcije ne morejo privoliti, saj vendar ni namen sekcije zbiranje finančnih sredstev, ampak strokovnost našega dela (citat iz zapisnika 24.5.1981). Vir prihodkov sekcije je bila kotizacija letnega seminarja. Ker to ni bilo dovolj za financiranje tekočega dela sekcije, so  predlagale članarino 100,00 din po osebi kot prostovoljni prispevek.

S sprejetjem Statuta ZSMSS je bilo treba uskladiti poslovnik sekcij in razširiti Izvršilni odbor na 12 članov s 4-letnim mandatom.

Nov Izvršilni odbor Pnevmoftiziološke sekcije je imenovan 15. maja 1982 v Ptuju.

    1. Zorec Majda – ZD Ljubljana Šiška – predsednica
    2. Lovše Elizabeta – ZD Koper
    3. Bratkovič Marjana – Inštitut Golnik
    4. Prešern Andreja – Inštitut Golnik
    5. Pernat Silva – ZD Maribor
    6. Pulko Teja – ZD Ptuj
    7. Kukovec Marija – Bolnišnica Topolšica
    8. Merše Pavla – ZD Ljubljana Šiška
    9. Lorenci Mija – ZD Trebnje
    10. - za okoliš Zagorja
    11. - za okoliš Celja
    12. - za Gorico, Tolmin in Idrijo

Mandat je bil na naslednji seji popravljen na dve leti.  V  pnevmoftiziološko sekcijo so se  takrat vključili tudi rtg tehniki, laboranti in bolničarji, ki so bili zaposleni v pnevmoftiziološki dejavnosti.

V obdobju od 1983-1984 je bil izvoljen Izvršilni odbor v naslednji sestavi:

    1. Peternel Andreja – Inštitut Golnik – predsednica
    2. Pernek Marjana – Bolnišnica Topolšica
    3. Kapš Elica – Bolnišnica Novo mesto
    4. Bratkovič Marjana – Inštitut Golnik
    5. Končnik Cita – ATD Jesenice
    6. Škof Marjana – ATD Maribor
    7. Woreš Helena – ATD Murska Sobota
    8. Božič Marta – ATD Tolmin
    9. Pulko Teja – ATD Ptuj
   10. Prezelj Gita – ATD Celje
   11. Merše Pavla – ATD Ljubljana Šiška
   12. Repovž Vida – ATD Bežigrad
 

Od leta 1984-1986 so v IO delovale naslednje članice:

    1. Teja Pulko – ATD Ptuj – predsednica
    2. Jasovnik Slavica – Inštitut Golnik
    3. Prezelj Brigita – ZD Celje ATD
    4. Končnik Felicita – ZD Jesenice
    5. Woreš Helena – Murska Sobota
    6. Pernek Marjana – Bolnišnica Topolšica
    7. Škof Marjana – ZD Maribor
    8. Bratkovič Marjana – Inštitut Golnik
    9. Božič Marta – DPBT Tolmin
    10. Travnikar Manja – Intštitut Golnik
    11. Merše Pavla – ZD Ljubljana Šiška
    12. Repovž Vida – ZD Ptuj


1986 – 1991 – predsednica sekcije Pavla Merše
1991 – 1994 – predsednica Silva Pernat
V arhivu ni podatkov o ostalih članih IO sekcije. Značilno je tudi zatišje in neaktivnost sekcije.

V obdobju med letom 1994 – 1997 se je pnevmoftiziološka sekcija preimenovala v Pulmološko sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. IO je pod vodstvom Pavle Merše deloval v naslednji sestavi:

    1. Pavla Merše - ATD Ljubljana Šiška – predsednica sekcije
    2. Marija Špelič - KC – Pulmološki oddelek Golnik
    3. Mrijana Kunič – ZD Ljubljana Vič
    4. Marjana Jan – ZD Ljubljana Fužine
    5. Breda Papler – Inštitu Golnik
    6. Stanka Stgarbo Gavez
    7. Fani Brecel
    8. Berta Leban
    9. Rozalija Pušenjak
    10. Marjana Kugonič
    11. Vanda Vuga

12.2.1997 je bil za naslednji štiriletni mandat izvoljen nov Izvršilni odbor:

    1. Marija Špelič – predsednica
    2. Ljubica Ravnikar
    3. Sonja Srimec
    4. Marjana Kugonič
    5. Fani Brecelj
    6. Albina Vertič
    7. Marta Bančov
    8. Ivana Pogačar
    9. Iva Ambrožič
    10. Marjana Cele

2001 – 2005 – ista sestava, zamenjana je bila Ljubica Ravnikar z Andrejo Peternelj
Leta 2005 je po novem Statutu Zbornice – zveze IO štel devet članov in sicer:

1. Marija Špelič – predsednica - UKC Ljubljana, center za pljučne bolezni in alergijo
2. Lojzka Prestor - Bolnišnica Golnik
3. Cerjak Marina – Bolnišnica Topolšica
4. Sanja Planinec-zasebna ambulanta dr. Zalokar
5. Filipčič Aleksandra – Splošna bolnišnica Maribor
6. Vertič Albina – ZD ATD Ptuj
7. Natalija Vičar – Bolnišnica Murska sobota
8. Nada Pogačar – ZD ATD Koper
9. Anica Tomšič – ZD ATD Novo mesto