Razpis za volitve Sekcije MS in ZT v sterilizaciji

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji

Strokovna sekcija MS in ZT v sterilizaciji pri Zbornici - Zvezi je na podlagi 13. in 15. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice - Zveze, zaradi poteka mandata predsednici in članom izvršnega odbora, na svoji redni seji 24. 10. 2018 sprejela sklep o razpisu volitev za naslednje štiriletno obdobje (2019-2023) za predsednika strokovne sekcije in za člane člane/članice izvršnega odbora (8 članov).

Za mandatno obdobje 2019-2023 se voli:
1.   predsednika/predsednico sekcije
2.   člane/članice izvršnega odbora – osem članov

RAZPISNI POGOJI

Za predsednika/predsednico:
•    član/ica Zbornice – Zveze najmanj deset let,
•    redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju najmanj deset let.
Za člana/ico izvršnega odbora:
•    član/ica Zbornice – Zveze najmanj pet let,
•    redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju najmanj pet let.
Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži
•    pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, za katero funkcijo kandidira,
•    življenjepis z navedbo izobrazbe, delovnih izkušenj ter podatkov o morebitnem strokovnem delovanju,
•    dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju 10 oz. 5 let,
•    izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa,
•    kandidat/ka za predsednika/co sekcije naj predloži vizijo delovanje sekcije MS in ZT v sterilizaciji s poudarkom na ciljih, ki bi jih morala sekcija doseči oz. za katere si bo kot predsednik/ca sekcije prizadeval/a,
•    kandidat/ka za člana/članico izvršnega odbora sekcije naj predloži kratko vizijo sekcije, kjer bi kot član/ica izvršnega odbora lahko največ prispeval/a (izobraževanje, standardi, raziskovalno delo …). Navedeno naj bo tudi regijsko področje, ki ga želi zastopati.
Kandidati pošljejo vloge na sedež volilne komisije v zaprti ovojnici na naslov Zbornica - Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom VOLITVE SEKCIJA MS in ZT v sterilizaciji – NE ODPIRAJ!

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Na volilno listo se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in pravočasno vložijo pisno kandidaturo. Pri izbiri kandidatov za izvršni odbor strokovne sekcije se upošteva regijsko in strokovno načelo.
Posamezni kandidat lahko hkrati vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.
Rok za prijavo kandidatov je do vključno 7. 2. 2019.

Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju 28. 3. 2019 v Termah Zreče.
Nataša Piletič,
predsednica Sekcije MS in ZT v sterilizaciji