Razpis za volitve Sekcije MS in ZT v dermatovenerologiji

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Sekcija MS in ZT v dermatovenerologiji
Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

Na podlagi 10., 11. in 12. člena Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih Zbornice Zveze objavlja Sekcija MS in ZT v dermatovenerologiji

Razpis za volitve


1. PREDSEDNIKA/CE  STROKOVNE SEKCIJE MS IN ZT v dermatovenerologiji in
2. ČLANE(ICE) IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SEKCIJE MS IN ZT v dermatovenerologiji (8)
za mandat štirih (4) let
1.    Voli se predsednika/ca strokovne sekcije in osem (8) članov(ic) Izvršnega odbora (IO) strokovne sekcije. Izvoljen predsednik istočasno zastopa volilno območje, iz katerega prihaja.
2.    Rok za prijavo kandidatov je do vključno 28. marec 2019.
3.    Pri izbiri članov IO sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.
4.    Volilna komisija bo po navedenem roku izdelala listo za predsednika in člane izvršilnega odbora kandidatov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.
5.    Volitve in potrditev novega predsednika ter članov IO bodo izvedene 12. aprila 2019 na strokovnem srečanju.


RAZPISNI POGOJI:
Za funkcijo predsednika Sekcije MS in ZT v dermatovenerologiji:
•    član Zbornice-Zveze najmanj 10 let,
•    redno zaposlen na področju dermatovenerologije v Sloveniji najmanj 10 let;
Za funkcijo člana izvršilnega odbora Sekcije MS in ZT v dermatovenerologiji:
•    član Zbornice-Zveze najmanj 5 let,
•    redno zaposlen na področju dermatovenerologije v Sloveniji najmanj 10 let;

Kandidat/ka vloži:
•    Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno za katero funkciji kandidira;
•    Strokovni življenjepis z navedbo izobrazbe, delovnih izkušenj, dosedanjih aktivnosti na ožjem strokovnem področju;
•    Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji 10 oz. 5 let;
•    Osebni pogled na delovanje sekcije v zdravstvu in cilji v prihodnosti, ki bi jih morala sekcija doseči;
•    Kandidat/ka za članico IO naj navede, iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati;

Posamezni kandidat lahko hkrati vloži kandidaturo za predsednika in za člana izvršnega odbora strokovne sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato volitve članov izvršnega odbora strokovne sekcije, pri katerih sodeluje tudi tisti kandidat za člana izvršnega odbora, ki ni bil izvoljen za predsednika.

Kandidati pošljejo prijave na sedež volilno – kandidacijske komisije do vključno 28. marec 2019 v zaprti kuverti s pripisom: »Volitve Sekcija MS in ZT v dermatovenerologiji - Ne odpiraj!« na naslov:
Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.

Komisija za volitve Sekcije MS in ZT v dermatovenerologiji bo pregledala vse prispele kandidature in upoštevala samo tiste, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem ter bodo na sedež kandidacijske komisije prispele v razpisanem roku.
Lep pozdrav!
Mojca Vreček, dipl.m.s.,
Predsednica strokovne sekcije