Razpis za volitve predsednika/ce strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih  društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji
in gastroenterologiji

Razpis za volitve predsednika/ce strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji

Na podlagi 13. in 15. člena pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice Zveze in v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanju Zbornice Zveze razpisuje strokovna Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji volitve za predsednika/co za naslednje štiriletno mandatno obdobje 2019 - 2023.

Razpisni pogoji:

  • član/ica Zbornice Zveze najmanj 10 let
  • redno zaposlen/a na področju endoskopske dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let

Kandidat/ka naj vloži:

  • pisno kandidaturo z življenjepisom, navedbo strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj in dosedanjih aktivnosti
  • dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na področju endoskopske dejavnosti
  • izjavo, da je član/ica Zbornice Zveze
  • osebno vizijo delovanja in cilje sekcije, ki jih želi doseči v naslednjem mandatnem obdobju.

Vloge pošljite v zaprti ovojnici na sedež volilne komisije na:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih  društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana,
s pripisom „VOLITVE Sekcije MS in ZT v endoskopiji in gastroenterologiji - NE ODPIRAJ“.

Rok za oddajo kandidature je 12. 4. 2019. Volitve bodo izvedene maja 2019 na strokovnem srečanju sekcije.

Predsednica sekcije MS in ZT v endoskopiji: Tatjana Gjergek.