Razpis za volitve članov izvršnega odbora sekcije MS in ZT v operativni dejavnosti

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Razpis za volitve članov izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti

Na osnovi Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze objavlja Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti razpis volitev za štiriletno mandatno obdobje (2018 - 2022):

  • za člane izvršnega odbora (2 mesti).

Razpisni pogoji

Za člana/ico izvršnega odbora:

  • član/ica Zbornice – Zveze najmanj pet let,
  • redno zaposlen/a na področju operacijske zdravstvene nege v Sloveniji najmanj pet let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži:

  • Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati.
  • Življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj.
  • Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji za zadnjih 5 let.
  • Izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze in koliko časa.

Vlogo s prilogami kandidati pošljejo v zaprti kuverti na sedež volilno kandidacijske komisije na Zbornici – Zvezi, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana, do vključno 5. novembra 2018, v zaprti kuverti s pripisom »VOLITVE Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  v operativni dejavnosti – NE ODPIRAJ«.

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Volitve bodo izvedene na seminarju Sekcije medicinskih sester v operativni dejavnosti 23. novembra 2018 na strokovnem izobraževanju.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti
Tatjana Požarnik