Razpis za volitve člana izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji

Razpis za volitve člana izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji

Strokovna Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki deluje v okviru Zbornice - Zveze, je na svoji 4. korespondenčni seji IO 6. 7. 2018 sprejela sklep o izvedbi izrednih volitev za člana izvršnega odbora za Primorsko regijo (1 mesto). Mandatno obdobje bo trajalo od septembra 2018 (od izvolitve)  do  21. 1. 2021.

Razpisni pogoji

Za člana/ico izvršnega odbora:

  • član/ica Zbornice – Zveze najmanj pet let,
  • redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj pet let.

Pri izbiri članov izvršnega odbora sekcije se upošteva regijski in strokovni princip.

Kandidat/ka naj vloži:

  • Pisno kandidaturo, iz katere je razvidno, iz katere regije v Sloveniji prihaja in jo želi zastopati.
  • Življenjepis z navedbo izobrazbe ter delovnih izkušenj.
  • Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju v Sloveniji za zadnjih 5 let.
  • Izjavo, da je član/ica Zbornice – Zveze najmanj 5 let.

Vlogo s prilogami kandidati pošljejo v zaprti kuverti na sedež volilno kandidacijske komisije na Zbornici – Zvezi, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana, do vključno 7. septembra 2018, v zaprti kuverti s pripisom »VOLITVE Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov  v nevrologiji – NE ODPIRAJ«.
Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Volitve bodo izvedene na strokovnem srečanju Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrolgiji 28. septembra 2018, na Otočcu.

Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji
Maja Medvešček Smrekar