Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice - Zveze za leto 2019

 

V skladu s 4. členom Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
in
Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze ter sklepom Upravnega odbora z 28. redne seje, ki je potekala 12. 12. 2018, objavljamo

RAZPIS ZA PODELITEV ZLATEGA ZNAKA ZBORNICE – ZVEZE ZA LETO 2019


Zbornica – Zveza bo v letu 2019 podelila do deset zlatih znakov.
Kandidatke/kandidate za zlati znak v skladu s Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze lahko predlagajo posamezni člani z obvezno podporo
regijskega strokovnega društva, strokovne sekcije oziroma drugega organa ali delovnega telesa Zbornice – Zveze ter regijska strokovna društva, strokovne sekcije in drugi organi ter delovna telesa Zbornice – Zveze.

Kriteriji za podelitev zlatega znaka:

  • uspešno poklicno delo na področju zdravstvene/babiške nege,
  • kakovostno in učinkovito organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene/babiške nege,
  • prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene/babiške nege in zdravstvenega varstva,
  • prispevek k humanizaciji odnosov v zdravstvu,
  • uspehi pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Zbornice – Zveze,
  • prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva,
  • raziskovalno delo,
  • pomembno publicistično delo,
  • najmanj 20-letno obdobje dela na področju zdravstvene/babiške nege,
  • neprekinjeno članstvo v Zbornici – Zvezi zadnjih 10 let.

Podelitev zlatih znakov bo potekala na slavnostni akademiji ob 12. maju –
mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju – mednarodnem dnevu babic.

Predloge za dobitnike zlatega znaka 2019 predlagatelj pripravi na obrazcu »Predlog za podelitev ZLATEGA ZNAKA«, ki je dostopen na spletni strani Zbornice – Zveze (www.zbornica-zveza.si, v rubriki pravni akti kot priloga Pravilnika o priznanjih).
V obrazec, ki je dostopen v Wordovem formatu, lahko predlagatelji vnašate obrazložitve in utemeljitve, ki niso več prostorsko omejene.
Predlog obrazca z lastnoročnim podpisom predlagatelja, skupaj z življenjepisom s priporočeno pošto pošljite na: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ - Komisija za priznanja – zlati znak 2019«.

Komisija za priznanja bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem
in ki bodo na sedež Zbornice – Zveze prispeli vključno do vključno 28. 3. 2019.


Nada Sirnik                                                                            Monika Ažman
predsednica komisije za priznanja                                        predsednica Zbornice - Zveze