Razpis za podelitev priznanja strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji za dosežke na ožjem strokovnem področju


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji


Razpis za podelitev priznanja strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji za dosežke na ožjem strokovnem področju


Na podlagi 4. člena Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, v skladu s Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze in na podlagi sklepa 6/2/2018 izvršilni odbor strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji objavlja razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju. Strokovna sekcija bo v letu 2019 podelila do dve (2) priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju. Podelitev bo potekala na strokovnem srečanju 28. 3. 2019.
Kriteriji za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju:
•    pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
•    pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
•    aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
•    aktivno delovanje v strokovni sekciji,
•    izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
•    skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
•    raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
•    publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
•    najmanj 10-letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
•    neprekinjeno članstvo v Zbornici – Zvezi zadnjih 5 let.

Rok za prijavo: 7. 2. 2019


Dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju lahko predlaga član izvršilnega odbora strokovne sekcije ali član, ki aktivno deluje na področju strokovne sekcije. Predlog za dobitnika priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis in na obrazcu Zbornice – Zveze posredovano utemeljitev predloga z lastnoročnim podpisom predlagatelja.
Prosimo, da predloge za dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju pošljete v zaprti ovojnici s priporočeno pošto na naslov: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »Komisija za priznanja – Sekcija MS in ZT v sterilizaciji, NE ODPIRAJ« do vključno 7. 2. 2019.
Komisija za priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju sterilizacije bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in ki bodo na sedež Zbornice – Zveze prispeli v razpisanem roku.

Nataša Piletič,
predsednica sekcije