Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju rehabilitacijske zdravstvene nege za leto 2018

 

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE -
ZVEZA DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti


V skladu s 4. členom Statuta Zbornice – Zveze in Pravilnikom o priznanjih Zbornice – Zveze izvršilni odbor Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti s sklepom 5/18 z dne 19.9.2018 objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA DOSEŽKE NA OŽJEM STROKOVNEM PODROČJU REHABILITACIJSKE ZDRAVSTVENE NEGE ZA LETO 2018.

V letu 2018 bosta podeljeni do dve priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju.

Kriteriji za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju rehabilitacijske zdravstvene nege:

•    pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
•    pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
•    aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
•    aktivno delovanje v strokovni sekciji,
•    izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
•    skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
•    raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
•    publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje, najmanj 10 letno delo na ožjem strokovnem področju,
•    neprekinjeno članstvo v Zbornici – Zvezi zadnjih 5 let.

Predlog za dobitnika priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis in na obrazcu Zbornice – Zveze posredovano utemeljitev predloga z lastnoročnim podpisom predlagatelja.
Prosimo, da predloge pošljete v zaprti ovojnici s priporočeno pošto na naslov:
Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju rehabilitacijske zdravstvene nege« do vključno 29. 10. 2018.

Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju rehabilitacijske zdravstvene nege bo upoštevala le predloge, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem in ki bodo na sedež Zbornice - Zveze prispeli v razpisanem roku.

Predsednica sekcije
pred. Bojana Hočevar Posavec, mag. vzg. in menedž. v zdr.