Razpis za nadomestne volitve enega (1) člana/ice izvršnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini


ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE
ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini

Razpis za nadomestne volitve enega (1) člana/ice izvršnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini


Na osnovi Pravilnika o delu strokovnih sekcij Zbornice – Zveze Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini pri Zbornici – Zvezi razpisuje nadomestne volitve za obdobje od marca 2019 do decembra 2020 (do konca mandata članic IO sekcije) za:

  • člana/članico izvršnega odbora (1 mesto) za pomursko regijo od marca 2019 do decembra 2020.


Razpisni pogoji za člana/članici IO:
1.    Redna zaposlitev na ožjem strokovnem področju družinske medicine v Sloveniji najmanj 5 let v pomurski regiji.
2.    Članstvo v Zbornici – Zvezi najmanj 5 let.

Kandidati/kandidatke naj vložijo:
1.    Pisno kandidaturo, življenjepis z navedbo strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj, dosedanjih aktivnosti na ožjem strokovnem področju.
2.    Dokazilo delodajalca o redni zaposlitvi na ožjem strokovnem področju družinske medicine v Sloveniji.
3.    Izjavo, da je član/ica Zbornice-Zveze.
 
Rok za oddajo kandidatur je do vključno 15.2.2019. Vloge s potrebnimi dokazili pošljete na naslov: Zbornica - Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom: »Volitve Sekcije MS in ZT v družinski medicini - NE ODPIRAJ.«
Volilno - kandidacijska komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Nadomestne volitve bodo izvedene na dvodnevnem strokovnem srečanju sekcije, ki bo 21.3.2019 in 22.3.2019 v Dolenjskih toplicah.


Barbara Bukovnik
Predsednica Sekcije MS in ZT v družinski medicini