Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene negeZbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

 

Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege in reševanje problematike srednjih medicinskih sester

 

Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego je 17. 5. 2019 sprejel dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege na podlagi predhodnega soglasja ministra za zdravje Aleša Šabedra k dokumentu.

Upravni odbor Zbornice – Zveze je dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege sprejel 16. 5. 2019.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K) implementacijo 38. člena veže na sprejem dokumenta Poklicnih kompetenc in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege.

ZZDej-K, ki rešuje problematiko srednjih medicinskih sester, ki več let izvajajo poklicne aktivnosti diplomiranih medicinskih sester,  vsebuje prehodno določbo, ki v 38. členu opredeljujejo priznavanje kompetenc, pridobljenih z delom srednjih medicinskih sester, ki so jih pridobile z večletnim opravljanjem kompetenc in aktivnosti diplomiranih medicinskih sester, kljub temu, da so bile formalno na delovnem mestu srednje medicinske sestre in tudi imajo srednjo strokovno izobrazbo na področju zdravstvene nege.

Na podlagi sprejetega dokumenta o poklicnih kompetencah in aktivnosti 38. člen ZZDej-K nalaga obveznost izvajalcem zdravstvene dejavnosti, da najpozneje v dveh mesecih od sprejetja oziroma določitve prenovljenih poklicnih aktivnosti in kompetenc v zdravstveni negi v aktih o sistemizaciji delovnih mest določijo delovna mesta diplomiranih medicinskih sester in delovna mesta tehnikov zdravstvene nege. V 30 dneh od sprejetja akta o sistemizaciji delovnih mest se zaposlenim izvajalcem zdravstvene nege iz prvega, drugega in tretjega odstavka 38. člena ZZDej-K ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre, zaposlenim iz tretjega odstavka 38. člena pa tudi pogodbo o izobraževanju ob delu.

Besedilo objavljenega ZZDej-K, povezava: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3026?s...
Objavljamo povezavo do dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege, povezavo do Uradnega lista Republike Slovenije, kjer je objavljen ZZDej-K in besedilo 38. člena ZZDej-K.
Zbornica - Zbornica