Obvestilo Zbornice – Zveze glede predvidenega podaljšanja licenčnega obdobja do 30. aprila 2017

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Obvestilo Zbornice – Zveze glede predvidenega podaljšanja licenčnega obdobja do 30. aprila 2017

Spoštovani,

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) v skladu z določili Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) na podlagi podeljenega javnega pooblastila vodi register in izdaja ter podaljšuje licence izvajalcem zdravstvene in babiške nege.

Naloge javnega pooblastila je Zbornica – Zveza začela izvajati z dnem uveljavitve Pravilnika (19. 1. 2016) in takoj začela s prenovo in nadgradnjo programske opreme informacijskega sistema, z vnosom predanih vlog v informacijski sistem ter z licenčnim vrednotenjem vlog strokovnih izpopolnjevanj. Pred podelitvijo javnega pooblastila je naloge na področju registracije in licenciranja izvajalo Ministrstvo za zdravje, ki licenčnih točk posameznim izvajalcem ni vpisovalo v register. Iz omenjenega razloga se v obdobju štirih let, od leta 2012 do leta 2016, licenčne točke izvajalcem zdravstvene in babiške nege niso več vpisovale v register.

Kljub prizadevanjem Zbornice - Zveze za ustrezno posodobitev in prilagoditev programske opreme vnosa več 10.000 licenčnih točk za več kot 6.700 izvajalcev zdravstvene in babiške nege za časovno obdobje od 5. 5. 2012 dalje ni mogoče avtomatizirati, ampak so zgolj na podlagi licenčno ovrednotenih vlog organizatorjev oziroma individualnih vlog omogočeni posamični vnosi licenčnih točk v register, pod pogojem, da so vloge organizatorjev popolne oziroma so jim priloženi ustrezni seznami udeležencev.

Izvajalci zdravstvene in babiške nege tako niso imeli možnosti seznaniti se s številom pridobljenih licenčnih točk ter niso mogli vedeti, ali so v celoti izpolnili svoje obveznosti za podaljšanje licence v iztekajočem se licenčnem obdobju. V skladu z določili 17. člena Pravilnika bi izvajalce, ki niso izpolnili obveznosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja, Zbornica - Zveza morala napotiti na strokovno izpopolnjevanje ali na preizkus strokovne usposobljenosti. Mnogim izvajalcem se ni uspelo udeležiti strokovnega izpopolnjevanja s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu, določilo Pravilnika, ki omenjeno strokovno izpopolnjevanje opredeljuje kot obvezno vsebino, pa bi se moralo začeti uporabljati s 1. oktobrom 2016.


Iz navedenih razlogov je Zbornica – Zveza predlagala spremembo Pravilnika, na podlagi katere se bo licenčno obdobje izvajalcem zdravstvene in babiške nege podaljšalo do 30. aprila 2017,  določilo, ki opredeljuje kakovost in varnosti v zdravstvu kot obvezno vsebino, pa se bo začelo uporabljati 1. maja 2017.  Novela Pravilnika bo predvidoma sprejeta do konca meseca septembra 2016.


 

Monika Ažman
Predsednica Zbornice – Zveze